HABARLAR

Asudalygyň goragynda

Gowy netijeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ähli ýyllarynda bolşy ýaly, Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda-da ilatyň asudalygy, rahat, abadan durmuşda tutanýerli zähmet çekmegi üpjün edilýär. Bu mesele möhüm wezipe bolmak bilen, onuň jogapkärçiligem, aladasam ýetik. Sebäbi raýatlaryň asudalygyny goramagyň wezipesi içeri işler edaralarynyň işgärleriniň paýyna düşüp, bu babatda polisiýanyň ýerli wekilleriniň yhlas-tagallalaryna köp meseläniň çözgüdi bagly bolup durýar.

Medeni ojaklarda ýangyn howpsuzlygy

Ýakynda habarçymyz welaýat polisiýa müdirliginiň ÝHB-niň Mary şäheriniň ÝHB-niň müdiri, içerki gullugyň maýory Resul Annanyýazow bilen duşuşdy we medeni ojaklarda ýangyn howpsuzlygynyň kadalary barada okyjylara gürrüň bermegini haýyş etdi. — Medeni ojaklara teatrlar, kinoteatrlar, medeniýet öýleri we klublar degişlidir. Bu desgalaryň aýratynlyklary ol ýerlerde adamlaryň köpçülikleýin bolmagydyr. Şol sebäpli ol ýerlerde ýangyn howpsuzlygyna aýratyn üns berilmelidir. Bu desgalarda ýangyn howpsuzlygyna ýolbaşçylar jogap berýärler. Olar öz buýruklary bilen ýangyn howpsuzlygyna jogapkärleri belläp, işgärleriň sany 15 adamdan köp bolsa, meýletin ýangyn toparyny döretmeli. Her bir işgär bilen ýangyn howpsuzlygyndan gözükdirme geçmeli.

Işjeňlige eýe boldy

Kaka etrabyndaky «Serdar» pamyk egriji fabriginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de fabrigiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşyga degişli hünärmenler gatnaşdy. Duşuşykda ýurdumyzyň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagynda dokma senagatynyň orny, bu pudagyň işçi hünärmenleriniň döwrebap şertlerde zähmet çekmegi ugrunda döredilýän mümkinçilikler barada söhbet açylyp, önümçilik ýerinde zähmeti goramak boýunça kadalary we düzgünleri dogry berjaý etmegiň ýollary dogrusyndaky gürrüňe üns çekildi. Çykyş edenleriň sanitariýa-arassaçylyk, howpsuz zähmet şertleriniň üpjün edilişi, zähmeti goramak boýunça gollanmalaryň göwnejaý ýöredilişi, önümçilikde betbagtçylykly hadysalaryň we hünär keselleriniň öňüni almak bilen bagly aýdan gymmatly maslahatlary duşuşyga gatnaşanlarda uly täsirleri döretdi.

Sagdynlygyň sakasy

Sarahs etrabynyň oba geňeşliklerinde we edara-kärhanalarynda ilatyň sagdyn bedenli bolmagyny gazanmak we olaryň dürli kesellere garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilip durulýar. Etrabyň jemgyýetçilik guramalary hem-de saglygy goraýyş edaralary tarapyndan wagyz-nesihat häsiýetli şeýle duşuşyklaryň biri-de Hanýap geňeşliginde geçirildi. Duşuşykda howanyň gyzmagy bilen baglanyşykly ýüze çykyp biläýjek keselleriň öňüni almak, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek bilen baglanyşykly gürrüňe aýratyn orun berildi. Bellenilişi ýaly, her bir adam saglygy barada alada etmelidir, arassaçylyk-sanitariýa talaplaryny berjaý etmelidir, sagdyn iýmitlenmelidir. Dürli miweler we ir-iýmişleri mazaly ýuwup iýmelidir.

Dost-doganlygyň nusgalyk ýoly

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyndan

Wa­ta­ny­my­zyň bag­ty­ýar­ly­gy bi­ziň ma­ny­ly ýa­şaý­şy­myz­dyr. Bu ga­dy­my Di­ýar­da Wa­tan mer­te­be­si­niň be­lent­li­gi­niň ha­ty­ra­sy­na, äh­li yh­la­sy­ny, gaý­ra­ty­ny ba­gyş eden mer­da­na­la­ryň gö­rel­de­si nus­ga bo­lup ýa­şa­ýar. * * *

Döwletlilik ýörelgesi — nesillere görelde

AŞGABAT, 30-njy aprel (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde “Hormatly Arkadag Prezidentimiziň döwletlilik ýörelgesi — nesillere görelde” atly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, pudaklaýyn düzümleriň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, döredijilik intelligensiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň özbek diline neşir edilmegi, iki goňşy ýurduň döwlet Baştutanlarynyň yzygiderli tagallasy netijesinde ösýän türkmen-özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykmagy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, bu ugurlar ýaşlaryň watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelenmeginde aýratyn ähmiýetlidir.

Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby özbek dilinde neşir edildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň özbek dilinde çapdan çykmagy Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň täze alamaty boldy. Bu neşir iki goňşy halky birleşdirýän, asyrlaryň dowamynda taryhy we medeni taýdan ýola goýlan özara hoşniýetli erke esaslanan netijeli döwletara gatnaşyklaryň özboluşly nyşanyna öwrüldi. Häzirki döwürde türkmen-özbek hyzmatdaşlygy giň gerimli ugurlary özünde jemläp, many taýdan has-da baýlaşdy. Şunda Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda emele gelen ikitaraplaýyn tagallalara we şahsy ynanyşmak gatnaşyklaryna aýratyn orun degişlidir.

Mukaddes aýdaky päkize doga-dilegler kabul bolsun!

Her günüň wakalary ýurdumyzyň ösüşlerini, halkymyzyň öz milli Lideriniň daşynda berkden-berk jebisleşendigini, ýakynu-alysdaky halklar bilen gatnaşyklarymyzyň ynsanperwerlige ýugrulandygyny görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň Gypjakdaky Baş metjitde beren sadakasy bilen baglanyşykly hem şuny aýdyp bolar. Gahryman Arkadagymyzyň pederi Mälikguly aga dünýäniň ähli musulmanlary üçin mukaddes bolan Oraza aýynyň nurana günlerinde dünýäden ötdi. Hakyky watançy, ömrüni il-ýurda hyzmat etmäge bagyşlan ynsan, mertligiň, hoşniýetliligiň, asyllylygyň belent nusgasy, ajaýyp mugallym — ine, Mälikguly aga barada biziň her birimiziň ýüregimizde hem aňymyzda şeýle päkize düşünjeler ýaşaýar. Bu düşünjeler halkymyzyň kalbyna ornan, hakydasyndan hiç mahal öçmejek mizemez ynama öwrülendir...

Kämil kanunçylyk binýady — ösüşleriň esasy

Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň kanunçylyk esaslary düýpli berkidilýär. Ýurdumyzyň Esasy Kanunyna laýyklykda, ata Watanymyzda şahsyýetiň erkin ösmegi üçin zerur bolan ähli şertler döredilýär. Esasy Kanunymyzda raýatlaryň halkara hukugynyň kadalaryna laýyk gelýän durmuş we hukuk goraglylygy kepillendirilýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň döwlet gurluşynda täze kanun çykaryjy edaranyň, ýagny Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň döredilmegi Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň durmuşynda taryhy wakadyr. Gözel Diýarymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge, agzybir hem jebis halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga hyzmat etjek iki palataly kanun çykaryjy edara berkarar döwletimiziň, merdana halkymyzyň abraý-mertebesini has-da ýokary göterjek çözgütleri kabul etmekde netijeli işleri alyp barar.