HABARLAR

Halkyň ýürek joşguny

Buýsanjymyz — eziz Watan Biziň kesewi dürtseň gögerýän topragymyz bar. Bu toprak bize ata-babalarymyzdan galan müdimi mukaddeslik. Şol mukaddesligi goramak üçin ata-babalarymyz ýyllarboýy göreşip geçipdirler. Ýöne, soňky ýüz ýyllyklaryň içinde özbaşdak döwlet gurmak, bir maksada gulluk etmek türkmene miýesser etmändir. Şeýle bolansoň, keseki basybalyjylara garşy üzňelikde göreşmeli bolan türkmen asyrlarboýy bir döwlete gulluk etmek maksady bilen ýaşapdyr. Ýöne hezreti Magtymguly atamyzyň arzuw eýläp, çoh garaşan zamanasy gelmändir. Bu arzuw diňe mukaddes Garaşsyzlygymyzy ele alanymyzdan soň hasyl boldy. Müň dokuz ýüz togsan biriň güýzünde türkmeniň alnyndan ak gün dogdy. Özbaşdaklygyny gazanyp, baky bagtyň gujagyna düşen türkmen ýaşyl Baýdagyny pasyrdadyp, dünýä ýaň saldy.

Ýaşlaryň belent buýsanjy

Kalbymyz guwançdan doly Hemmämize mälim bolşy ýaly, Bilimler we talyp ýaşlar gününiň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýy geçirildi. Gurultaýyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşyp, taryhy çykyş etmegi, onda “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi biz — ýaşlary diýseň buýsandyrdy, begendirdi. Munuň bilen birlikde, biziň ählimizi mundan beýläk-de yhlasly zähmet çekmegimize ymtyldyrdy. Şeýle jogapkärçiligi duýup, Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýan ýaşlar Arkadagly Serdarymyza jogap edip, ýakynda Aşgabat şäherindäki “Mekan” köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyp, wajyp meseleleriň üstünde durup geçdiler we hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, mundan beýläk-de yhlasly zähmet çekmelidigini nygtadylar.

«Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda okuw — maslahat geçirildi

Döwrüň buýsançly zenanlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi ýurdumyzyň gazanan ýeňişli üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini wagyz etmek ugrunda uly işleri alyp barýar. Golaýda TZB-niň Merkezi Geňeşiniň guramagynda TZB-niň Merkezi Geňeşiniň işini kämilleşdirmek, ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak maksady bilen TKA-nyň Milli Merkeziniň «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde okuw-maslahat geçirildi. «Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary» diýlip atlandyrylan bu okuw-maslahata Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan dürli kärlerde zähmet çekýän zenanlaryň, aýratynam, telekeçi zenanlaryň — TZB-niň geňeş we işjeň agzalarynyň, ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklarynyň, şeýle hem kümüş saçly mährem eneleriň ençemesi gatnaşdy.

Täze wezipeleriň borjy

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl belent sepgitleri, şanly wakalary bilen Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň taryhynda öçmejek yz galdyrdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başyny başlan geçen ýylda ata Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmekde ägirt uly işler bitirildi. Jemgyýetimizde bolup geçen taryhy wakalar ösüş-özgerişli ýolumyzyň rowaçlanýandygyna şaýatlyk edýär. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde döwlet Baştutanymyzyň öňde goýýan wezipeleriniň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri saldamly goşantlaryny goşýarlar. Şeýle bähbitli işlerde partiýamyzyň etrap komitetiniň işgärleriniň we işjeň agzalarynyň mynasyp paýlarynyň bardygy guwandyrýar. Täze — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň öňümizde wajyp wezipeleri bar, şol wezipeleriň jogapkärçiligi has döredijilikli zähmete borçly edýär.

Adam. Jemgyýet. Kanun.

Sagdynlyk — ruhubelentlik Arkadagly Serdarymyzyň halkyna peşgeş beren ajaýyp döwründe bagtyýar raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli gowulandyrmak ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny we sporty ösdürmekde, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmekde ýetilen sepgitler munuň aýdyň subutnamasydyr.

Asudalygyň goragynda

Borç duýgusy — üstünligiň açary Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şan-şöhrata besleýän agzybir halkymyz döwletli döwranda ýaşap, eşretli günleriň hözirini görýär. Il-günümiziň asuda, abadan durmuşda döredijilikli zähmet çekmegini gazanmak bolsa, içeri işler edaralarynyň işgärleriniň jogapkärli borjudyr.

“01” gullugynda

Söwda nokatlarynda ýangyn howpsuzlygy Habarçymyz welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň Baýramaly etrabynyň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň müdiri, içerki gullugyň kapitany Serdar ÝUSUPOW bilen duşuşyp, söwda nokatlarynda ýangyn howpsuzlygynyň kadalary dogrusynda gürrüň bermegini haýyş etdi.

Jemgyýetiň we döwletiň daýanjy hem kuwwaty

Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasaty ýaş nesil hakyndaky aladany özünde jemlemek bilen, jemgyýetiň jebisligini, halkyň agzybirligini pugtalandyrýar, ýaşlaryň jemgyýete gatnaşygyny kepillendirýär. Bu ugurda durmuşa geçirilýän işler berkarar ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki ugurlarynda yhlasly zähmet çekýän ýaşlaryň işjeňligini artdyrýar. Şeýle-de ata Watanymyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadynyň has-da kämilleşdirilýändigini bellemek gerek. Geçen ýyl kabul edilip, ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maksatlaryny, wezipelerini, ýörelgelerini we esasy ugurlaryny kesgitleýän, şeýle hem ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmeginde hem-de olaryň kämil şahsyýetler hökmünde kemala gelmeginde döwlet goldawynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi munuň subutnamasydyr. Bu Kanun «Giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmek ilkinji nobatdaky wezipedir» diýip nygtaýan Arkadagly Serdarymyz tarapyndan ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri giňeltmäge, döwrebap şertleri üpjün etmäge ýardam berýär. Taryhy wakalara beslenýän 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy şu hakykatdan ugur alýar. Munuň özenind

Beýik özgertmeleriň döwri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda asyrlara barabar işler amala aşyrylýar. Zeminiň parahatlygyny, asudalygyny, halklaryň agzybirligini zybanynda sena edýän halkymyzyň milli ýörelgeleri, medeni gymmatlyklary has-da ösdürilýär. Ýurdumyzyň daşary syýasatynda doganlyk ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklar, özara bähbitli, köptaraplaýyn hyzmatdaşlyklar giň gerime eýe bolup, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlandyrylýar, berkarar döwletimiz ösüşleriň täze belentliklerine çykýar. Üstümizdäki ýylyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy bedew batly ösüşleri bilen okgunly öňe barýan ata Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Ol baky berkarar Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlara bildirilýän uly ynamdyr. Döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän her bir tutumly işi dünýäde agzybirligi, parahatçylygy berkitmek hem-de halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ýaly asylly maksatlara gönükdirilendir. Şeýle asylly maksatlara ýetmekde hormatly Prezidentimiziň bildirýän belent ynamyny ödemek parzdyr.

Halk häkimiýetliliginiň dabaralanmagy

Taryhy hem-de şöhratly wakalara baý bolan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmeler halkyň arzuw-isleginden ugur alyp, Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», Arkadagly Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgeleriniň rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup dabaralanýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler hem muny bütin aýdyňlygy bilen görkezip, ajaýyp zamanamyzda pähim-paýhasly ata-babalarymyzyň halk häkimiýetliligi baradaky milli däpleriniň döwrebap derejede dowam etdirilýändigini Ýer ýüzüne aýan etdi. Gahryman Arkadagymyzyň öz gözbaşyny halkyň erk-isleginden alýan parasatly başlangyjynyň giň goldawa eýe bolmagy hem-de makullanylmagy bilen halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi ýurdumyzyň täze taryhyna nur çaýan şöhratly wakadyr. Türkmen halkynyň agzybirliginiň, jebisliginiň, türkmen döwletiniň ösüşleri nazarlaýan belent maksatlar bilen öňe barýandygynyň subutnamasyna öwrülen ählihalk forumynda T