HABARLAR

Zenanlar guramalarynda

Deňiz kenaryndaky küştdepdi Hawa, şol gün deňziň kenaryndaky küştdepdi tansy ähli ýüreklere ýakym paýlady. Has dogrusy, deňziň kenarynda köpçülikleýin ýerine ýetirilen küştdepdi tansy ene-mamalarymyzyň ýürek buýsançlaryndan dörän heňlere beslenip, milliligimizi ýene bir gezek şöhlelendirdi.

Taryhy çözgütler lukmanlary buýsandyrdy

Golaýda paýtagtymyzda bolup geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi ýurdumyzda demokratiýanyň barha dabaralanýandygyny aýdyň görkezdi. Hassahanymyzyň işgärleri hem bu taryhy mejlisiň il-ýurt bähbitli çözgütleri barada çuňňur pikir alyşdylar. Bu ýerde bolup geçen maslahata gatnaşan lukmanlarymyz ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçen mejlisde halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine Gahryman Arkadagymyzyň mynasypdygy baradaky teklibiň hemmeler tarapyndan doly goldanylmagynyň tüýs ýerine düşendigini aýratyn nygtadylar. Hormatly Prezidentimiziň bu barada gol çeken Permanynyň lukmanlaryň başlaryny Göge ýetirendigini uly joşgun bilen aýtdylar. Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri hökmündäki ykrarnamasynyň kanuny taýdan berkidilmeginiň Gahryman Arkadagymyzyň öz halkynyň, Watanyň öňünde bitiren uly hyzmatlary üçin mynasyp baha hökmünde tutuş milletimiz tarapyndan hoşallyk duýgulary bilen kabul edilendigi çykyşlaryň içinden eriş-argaç bolup geçdi. Bu çözgüt bütin halkyň göwün isleginiň birdigini görkezdi. Ösüşleri batlanýan, uly özgertmeleriň mekany bolan Türkmenistan özüniň Mi

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň ilkinji sanynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Ýaşlar bilen günler, güller nowjuwan, ýaşlar bilen ýyllar nowjuwan, ýaşlar bilen ýurt nowjuwan. Çünki ýaşlaryň elinde — Watan baýdagy, ýaşlaryň dilinde — ösüş aýdymy. Ýurduň ýagty geljegi — eşretli ertirlerimiziň eýeleriniň ellerinde. Hut şoňa görä-de, ýaşlarymyzy döredijilige we ylmy açyşlara ugrukdyrmak ýurdumyzda alnyp barylýan işleriň özenini düzýär. Munuň şeýledigine öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýän Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň durmuşa geçirýän işleri hem aýdyň şaýatlyk edýär. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 18-nji noýabrynda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmek, wagyz-düşündiriş işlerini güýçlendirmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýandygy barada hasabat berildi.

Wagyz-nesihat maslahaty

Ak bugdaý etrap hassahanasynyň mejlisler jaýynda “Halk häkimiýetlilik ýörelgeleriniň dabaralanmasy” ady bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň we etrap hassahanasynyň bilelikde guramagynda bolan wagyz-nesihat häsiýetli maslahata saglygy goraýyş işgärleriniň uly topary gatnaşdy. Maslahatda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Ak bugdaý etrap Geňeşiniň hünärmeni, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Baýramsoltan Myradowa, Ak bugdaý etrap hassahanasynyň Gämi oba şahamçasynyň bölüm müdiri, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Nurmuhammet Otuzow, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komitetiniň işgäri Uzuk Ýazmyradowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ak bugdaý etrap Geňeşiniň bölüm müdiri Rejepgeldi Atajanow öz çykyşlarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň taryhy ähmiýeti barada söz açyp, bu döwletli maslahatyň halkymyzyň halk häkimiýetliliginiň gadymy däplerine, saýlanyp alnan döredijilik ýoluna ygrarlydygynyň alamatyna öwrülendigini nygtadylar.

Jebisligiň synmaz güýji

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde “Türkmenistanyň Halk Maslahaty — jebisligiň synmaz güýji” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Ony etrap häkimligi, etrabyň medeniýet we bilim bölümleri, Türkmenistanyň Demokratik we Agrar partiýalarynyň etrap komitetleri, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşi bilelikde gurady. Dabaraly maslahata gatnaşyjylar etrabyň Medeniýet merkeziniň bagşy sazandalarynyň millilige ýugrulan aýdym-sazlaryna tomaşa etdiler, etrap merkezi kitaphanasynyň kitap sergisini synladylar, şeýle-de täsirli çykyşlary uly gyzyklanma bilen diňlediler. Çykyş edenler ak mermerli paýtagtymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatyndaky çuň manyly çykyşy, döwletli maslahatda kabul edilen taryhy çözgütler barada durup geçdiler.

«Tegelek» stoluň başyndaky söhbetdeşlik

Änew şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Milli “Ak bugdaý” muzeýinde geçirilen “tegelek” stoluň başyndaky söhbetdeşlik Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň we agzalan muzeýiň bilelikde guramagynda bolan söhbetdeşlik uly täsirlere beslendi. “Tegelek” stoluň başyna ýygnananlar Gahryman Arkadagymyzyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny — Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek boýunça öňe süren teklibiniň Milli Geňeşiň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda goldaw tapyp, degişli çözgüdiň kabul edilmeginiň halkymyzda buýsanç duýgusyny döredendigini bellediler. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanylmagy, şeýle-de Türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi bilen bagly buýsançly gürrüňe söhbetdeşlikde aýratyn ähmiýet berildi.

Öňdäki saýlawlara bagyşlanan okuw-maslahat

Taslama bäsleşigiň etrap tapgyry zehinli ýaşlary ýüze çykardy

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdepde ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda yglan edilen “Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşigiň çägindäki döredijilik (taslama) bäsleşiginiň etrap tapgyry guramaçylykly geçirildi. Bu bäsleşik zehinli ýaşlary ýüze çykarmakda örän ähmiýetli boldy. Etrapda hereket edýän orta mekdepleriň ählisinden gelen okuwçy ýaşlar biologiýa, himiýa, edebiýat, fizika, informatika, matematika, geografiýa, taryh ýaly derslerden taýýarlanan döredijilik-taslama işleri boýunça ukyp-başarnygyny görkezdiler. Emin agzalary olaryň zehin babatdaky başarnygyny şol işleri we çykyşlary esasynda mynasyp baha berdiler. Onuň netijesinde dersleriň her biri boýunça ýeňijiler kesgitlenip, olara jemgyýetçilik guramalary tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.

Buýsanjymyz Siziň bilen, Milli Liderimiz!

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda şu ýylyň 21-nji ýanwarynda geçirilen bilelikdäki mejlisi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň möhüm wakalarynyň biri boldy. Paýtagtymyzda, Maslahat köşgünde geçirilen bu taryhy mejlis halkymyzyň has-da ösüşli we eşretli geljegine uly ynam bilen garaýandygyny, Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden buýsanýandygyny bütin aýdyňlygy bilen görkezdi. Bu taryhy maslahatda döwrümiziň Beýik şahsyýeti, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasda ykrar edilmegine tüýs ýürekden buýsandyk. Şeýle belent buýsanç, guwanç duýgulary ähli ildeşlerimiziň ýüreklerinde beslenýär. Agzybirlik, jebislik, watansöýüjilik, zähmetsöýerlik halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleridir. Merdana ata-babalarymyzyň gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan hem-de yzygiderli kämilleşdirilip, nesilden-nesle geçirilip biziň ajaýyp döwrümize ýetilen bu ýörelgeler häzirki wagtda has-da rowaçlandyrylýar. Şonuň netijesinde halkymyzyň bu günki bagtyýar durmuşy üpjün edilýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň täze taryhy eýýamynda Gahryman Ar

Bagtyýar ýaşlygyň Diýary

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasa esaslanýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere, oňyn özgertmelere, her günümizi bezeýän ajaýyp wakalara halkymyz tüýs ýürekden guwanýar hem-de buýsanýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biz — ýaşlara ukyp-başarnygymyzy açyp görkezmäge we ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere mynasyp goşant goşmaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Çünki Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň barha rowaçlanýan ýyly, bagtyýar ýaşlygyň, ertire bolan beýik ynamyň ýyly. Biz — ýaşlara Watanymyz, halkymyz üçin halal we döredijilikli zähmet çekmek mukaddes borç bolup durýar. Hemmämize mälim bolşy ýaly, gözel Aşgabatda ýerleşýän «Mekan» köşgünde üstünlikli geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy ähli ýaşlarymyz üçin şanly waka boldy. Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr» diýen ajaýyp jümlesi bizi beýik işlere, zähmet joşgunyna ruhlandyrýar. Elbetde, ýaşlar baradaky döwlet syýasaty häzirki wagtda 900 müňden gowrak agzany birleşdirýän Türkmenistanyň Magtymguly adyn