HABARLAR

Aw­to­mo­bil ulag­la­ry hal­kyň hyz­ma­tyn­da

Ulag dü­zü­mi­ni ös­dür­mek, aw­to­mo­bil we beý­le­ki ulag­la­ryň teh­ni­ki bin­ýa­dy­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak hä­zir­ki dö­wür­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yzy­gi­der­li ama­la aşyr­ýan dur­muş-yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Bu iş­ler Aş­ga­bat şä­he­ri­niň, şeý­le hem we­la­ýat­la­ryň ýa­şaý­jy­la­ry­na we myh­man­la­ry­na bel­le­nen ugur­lar bo­ýun­ça ulag hyz­mat­la­ry­nyň ýo­ka­ry hil­li bol­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär. Tä­ze dö­wür, tä­ze za­ma­na­myz­da ýur­du­myz­da döw­re­bap oba­lar­dyr şä­her­çe­ler gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Bu ýag­daý­da ýa­şa­ýyş ýer­le­rin­de ila­tyň ulag hyz­mat­la­ry­na bo­lan ösen is­leg­le­ri­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak üçin şä­he­ri­çi, şä­her­ýa­ka we şä­he­ra­ra aw­to­bus gat­naw ugur­la­ry açyl­ýar. Aw­to­bus­lar­da we ýe­ňil aw­tou­lag­lar­da geo­po­zi­si­ýa (GPS) ul­ga­my­nyň ab­zal­la­ry­nyň otur­dyl­ma­gy aw­tou­lag se­riş­de­si­niň hä­zir­ki wagt­da ni­re­de ýer­leş­ýän­di­gi­ni kes­git­le­mä­ge, şeý­le hem sü­rü­ji ta­ra­pyn­dan tiz­lik de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­dy­ry­ly­şy­na gö­zeg

Kerwen gelse bereketdir

Döwrebap ösüşleriň gazanylmagynda ulag-logistika düzümine, hut şonuň bilen baglanyşyklylykda-da, söwda-haryt dolanyşygyna uly orun degişlidir. Şu ýylyň 8-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu meseläniň möhümdigine ýene bir ýola ünsi çekdi. Arkadagly Serdarymyz dünýä bazarlarynda Türkmenistanyň eýeleýän ornunyň barha berkeýändigini, Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ulag geçelgelerinden geçýän ýükleriň barha köpelýändigini, halkara ulag-logistika düzümi arkaly, Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyga barha işjeň goşulyşýandygyny belledi. Iň bir buýsandyryjy hakykat bolsa, Türkmenistanyň tutuş Ýer ýüzünde doly ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň bu babatda aýratyn täsire eýedigidir. Sebäbi kerwenleriň parahat ýurtlara, abadan hem agzybir ýaşaýan yklymlara ýol salýandygy birwagtlardan bäri mälimdir. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebiti, şeýle hem tutuş dünýä üçin diýseň möhüm bolan ulag-logistika düzümine degişli taryhy taslamalary amala aşyrýar. Muny Halkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp, Aşgabatda geçirilen dürli halkara forumlardyr maslahatlar hem subut edýär.

«Türkmen Logistika» we Azerbaýjanyň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýalarynyň Assosiasiýasy Ähtnama baglaşdylar

«Türkmen Logistika» Assosiasiýasy Azerbaýjanyň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýalary Assosiasiýasy bilen özara düşünişmek Ähtnamasyna gol çekdi. Gol çekişlik «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen işewürlik duşuşygynyň çäklerinde geçirildi. Ähtnama maglumat hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we hyzmatdaşlary saýlamakda amaly kömek bermäge mümkinçilik döredýär. Ähtnamanyň düzgünleri Assosiasiýalaryň agzalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir diýip, «Türkmen Logistika» habar berýär.

Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler

Ýakyn iki ýylyň dowamynda Astrahan sebitindäki kenarýaka erkin ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler. Bu barada Astrahan sebitiniň senagat we tebigy baýlyklar ministri Ilýa Wolynskiýniň sözlerine salgylanyp, «Interfaks» habar berýär. «Geografiki taýdan bu merkez sebitiň kenarýaka erkin ykdysady zolagynda, ýagny Olýa portunda ýerleşer. Logistika merkezlerini we ammarlary gurmak üçin ýörite ýer bölünip berler hem-de bu taslamany durmuşa geçirmek üçin Astrahan sebitinden bir kompaniýa saýlanyp alnar» diýip, çeşme Wolynskiýniň sözlerini getirýär.

Ykdysady özgertmeler — abadan durmuşyň kepili

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Häzirki zaman düzümleri kemala gelýär. Dürli maksatly täze binalardyr desgalar ulanmaga berilýär. Iri möçberli sebit we milli maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi buýsandyryjy ýagdaýdyr. Munuň özi ykdysadyýetiň durnukly ösýändigini tassyklaýar. Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde Gahryman Arkadagymyzyň ýokary ykdysady ösüşi, maliýe we durmuş taýdan durnuklylygy, maýa goýum işjeňligini saklap galmak syýasaty öz dowamyny tapýar. Munuň özi strategik, orta möhletli, pudaklaýyn, maksatlaýyn we sebitleýin maksatnamalarda ileri tutulýan ugurlar, emele gelýän hakyky ýagdaýlar bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Geljek ýylyň möhüm wezipeleriniň biri-de Türkmenistanyň uzak möhletli bähbitlerini has-da netijeli durmuşa geçirmek üçin başlangyç, esas döretmekdir. Bu bähbitler innowasion görnüşli, dünýäniň ykdysady giňişligine goşulyşan döwrebap ykdysadyýeti emele getirmekden ybaratdyr. Şu maksat bilen ykdysadyýetiň esasy ugurlarynyň ösüşini goldamaga gönükdirilen işler geçiriler. Ösüşi döwrebaplaşdyrmak boýunça döwlet syýasaty amala aşyrylar. Geljek ýylda senagat syýasaty döwletiň strategik meýilleşdirme babatda resm

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Gyrgyzystanyň Ulag we aragatnaşyk ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanyp, «Trend» ýazýar. Dekabr aýynyň başynda Gyrgyzystanyň Ulag we aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýew Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy Annadurdy Kösäýew bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak, şol sanda harytlar we ulag geçelgeleri üçin täze logistika üpjünçilik zynjyrlaryny döretmek arkaly işleri güýçlendirmek meýillerini beýan etdiler.

Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde «Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller saňa buýsanjym!» ady bilen geçiren dabaraly çärämize nebitgaz pudagynda zähmet çekýän işgärler gatnaşdylar. Onda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynda alnyp barylýan tutumly işler, bu ugurda geljegi nazarlaýan maksatnamalar, meýilleşdirilýän täze taslamalar barada giňişleýin söhbet edildi. Nebitçileriň medeniýet köşgüniň «Dehistan» aýdym-tans we folklor-etnografiýa toparynyň ýerine ýetirmeginde belentden ýaňlanan aýdym-sazlarda, joşgunly tanslarda ata Watanymyzyň, hormatly Prezidentimiziň beýik işleriniň waspy ýetirildi. Çäräniň dowamynda pudakda zähmet çekýän ýaşlara, göreldeli nebitçilere Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Ykdysadyýetiň artýan kuwwaty

Şu ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň we banklaryň önümçilik kärhanalaryna we ilata ýeňillikli karz goldawyny bermegiň ilkinji nobatdaky möhüm wezipe bolup durýandygyna, onuň netijesinde býujete gelip gowuşýan serişdeleriň hem köpeljekdigine ünsi çekdi. Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, bank ulgamy bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümleriniň biri, türkmen ykdysadyýetiniň özgertmelere taýýarlygyny görkezýän «aýnasy» bolup durýar. Şunda bank hyzmatlaryny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmak, fiziki we ýuridiki taraplardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de olary bermegiň tertibini ýönekeýleşdirmek zerurdyr. Ösüşiň häzirki tapgyrynda ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna geçirilmegi, eýeçiligiň täze görnüşleriniň peýda bolmagy, dünýä döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklaryň ýola goýulmagy karzyň ornuny we ähmiýetini has hem ýokarlandyrýar. Karzyň ornuna iki ugur boýunça seretmek maksadalaýykdyr. Olaryň birinjisi ykdysady, ikinjisi bolsa, durmuş ugrudyr. Karzyň ykdysadyýete oňyn täsiri barada aýdylanda, öňi bilen wagtlaýynça boş duran pullary işjeňlige öwürýär, önümçiligiň üznüksizligini üpjün edýär, önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar, ekspo

Ýurdumyzda rowaçlyk, täze öýümizde bagtyýarlyk

Zawoda işe gelenimden bäri hasaplap otursam, on bäş ýyla golaý wagt geçipdir. Şu ýyllarda işdeşlerim bilen şeýle bir öwrenişipdiris welin, iş ýerime edil öz öýüme ýaly ruhubelent, yhlas bilen zähmet çekmek üçin höwes bilen gelýärin. Gazanýan netijelerime hem beýleki işdeşlerim bilen birlikde ýürekden begenýäris, şatlygymyzy bile paýlaşýarys. Nebiti gaýtadan işleýän zawodymyz tutuş ýurdumyzda kuwwatly kärhanalaryň biri hasaplanylýar. Zawodymyzda çig malyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde her ýylda, takmynan, 220 müň tonna benzin, 135095 tonna dizel ýangyjy, 22,5 müň tonna mazut, 34,991 tonnadan gowrak ýol bitum, 41848 tonna agyr wakuum gazoýly we isleg bildirilýän beýleki önümler öndürilýär. Önümlerimiziň artykmaç bölegi eksporta hem iberilýär. Esasy önümler bolan ekstra we göni saplanylýan benziniň çykarylyşy hem artdy. Ýylsaýyn gowulanýan önümçilik görkezijileri biziň agzybirlikli zähmetimiziň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine uly goşant goşýandygymyzy aýdyň görkezýär. Yhlas bilen işleýän işçi-hünärmenlerimiziň gadyry hem bilinýär. Her ýylda diýen ýaly zawodymyzyň buýurmasy boýunça zähmet adamlary üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bu bolsa işçi mertebesiniň belent tutulýandygyny görkezýär. Dänew etrabynyň Seýdi şäherinde 24

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenilip geçildi

Şanly senäniň ýaňy Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşine badalga berýär. Nebitgaz senagaty öňdebaryjy we iri pudaklaryň biri bolmak bilen alynýan nebitiň we tebigy gazyň çykarylyşy artdyrylýar. Bu gymmatly çig mallary gaýtadan işlemekde uly işler bitirilýär.