HABARLAR

Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby

Täze ulgamyň mümkinçiligi Gün energiýasynyň şöhlelenmesi Ýer ýüzünde birnäçe tapawutlanýan häsiýetlere eýedir. Gün energiýasy ekologiýa taýdan arassa, galyndysyz, tükeniksiz we energiýany tygşytlamaga mümkinçilik berýän çeşme hasaplanylýar. Eger häzirki wagtda Ýeriň üstünde işe girizilen energetiki gurnawlaryň umumy kuwwatlylygyny 10 TWt hasap etsek, onda Günüň şöhlelenmesiniň kuwwaty dünýäde ýaşaýan ähli ilatyň energiýa bolan islegleriniň möçberinden 1000 esseden hem ýokarydyr. Türkmenistanda ýylyň dowamynda 300-e golaý güneşli gün bolýar. Türkmenistanyň çäginde Gün şöhlelenmesiniň intensiwliginiň ýylyň dowamyndaky ortaça bahasy 700-800 Wt/m2 barabardyr. Bu bolsa öz gezeginde ýylyň dowamynda ýeriň 1 inedördül metr meýdanyna ortaça 1800-2000 kWt∙sag/m2 energiýanyň düşýändiginiň subutnamasydyr.

Ulag diplomatiýasy – ählumumy abadançylygyň binýady

Adamzadyň gündelik durmuşynyň agramly bölegini gurşap alan serişdeleriň biri hem ulagdyr. Ulag diňe bir aragatnaşyk serişdesi bolman, eýsem, ol taryhy wakalara täsirini ýetiren we uly açyşlara itergi beren närsedir. Mahlasy, ol asyrlaryň dowamynda adamzadyň ýaşaýşyny ýeňilleşdirmek üçin hyzmat edip gelýär. Häzirki döwürde bolsa onuň mazmuny has-da baýlaşdy. Ulag serişdeleriniň dürli görnüşlerini öz içine alýan tutuş bir ulgam Ýer ýüzünde parahatçylygy we abadançylygy üpjün etmegiň guralyna öwrüldi. Bu babatda Türkmenistanyň hem aýratyn saldamly goşandynyň bardygyny belläp geçmek biziň üçin örän buýsançlydyr. Hawa, XXI asyr, sözüň doly manysynda, halkara gatnaşyklarynyň eýýamyna öwrüldi. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda alnyp barylýan diplomatik gatnaşyklar durmuşyň ähli ulgamlaryny gurşap alýar. Bu gatnaşyklar hökmany suratda syýasy, söwda-ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň esasynda guralýar. Bu babatda ulag ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki ulag ulgamy agzalan hyzmatdaşlyklaryň ählisi üçin hereketlendiriji gural bolup hyzmat edýär. Has takygy, ulag ulgamy boýunça ol ýa-da beýleki döwletiň raýatlaryna berilýän ýeňillikler telekeçiler üçin haryt dolanyşygy we halkara ýük daşamalary artdyrmaga, eksport-import işlerini amala aşyrmaga şert d

Kärhana ýyly üstünlikli jemleýär

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her bir güni uly ösüşlere, ýokary zähmet görkezijilerine beslenýän kärhanalaryň hatarynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň  «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigini görkezmek bolar. Kärhana tarapyndan ýerine ýetirilýän işler, edilýän hyzmatlar, gazanylýan ýokary netijeler dogrusynda önümçilik birleşiginiň ykdysadyýet we maliýe bölüminiň başlygy Oguljahan Myradowa bilen söhbetdeş bolduk. — Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde, biziň önümçilik birleşigimizde hem ilata edilýän hyzmatlaryň hili barha ýokarlanýar. Kärhanamyzda, esasan, hyzmatyň iki ugry, ýagny ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak işleri ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde, şäher içinde 14, şäherýaka 102, şäherara bolsa 6 sany ugur boýunça ýolagçy gatnadylýar. Önümçilik birleşigimiz özüne Saparmyrat Türkmenbaşy, Boldumsaz, Akdepe, Görogly etraplaryndaky şahamçalaryny birleşdirýär. Şonuň ýaly-da, Daşoguz şäherindäki ýük awtoulag duralgasyny, Köneürgenç etrabyndaky ýolagçy awtoulaglar duralgasyny öz içine alýar.

Nebitgazly ýataklaryň gözleginde

RŽD Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ugry boýunça konteýner daşamalaryň nyrhnamalaryny mälim etdi

Russiýanyň demirýollary (RŽD) AGPJ Gazagystanly, Türkmenistanly we Eýranly hyzmatdaşlary bilen bilelikde Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň gündogar şahasy boýunça konteýner daşamalaryna 2023-nji ýyl üçin ýeňillikli nyrhnamalary girizmek kararyna geldi. Bu barada RŽD-nyň duşenbe güni ýaýradan metbugat beýanatynda habar berildi. Kompaniýanyň metbugat beýanatynda bellenilişi ýaly, RŽD eýýäm Gazagystanyň we Türkmenistanyň çäklerinden geçýän konteýner daşamalaryna 20 göterim arzanladyş girizdi.

Berk ykdysady kuwwat durnukly ösüşiň kepilidir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenýän Türkmenistan döwletimiz ykdysady taýdan kuwwatly ýurda öwrüldi. Ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerini ösdürmek we halk hojalyk ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça ähli mümkinçilikler döredildi. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylýan özgertmeler netijesinde halk hojalygynyň dürli pudaklaryna degişli gaýtadan işleýän senagat kärhanalary gurlup ulanylmaga berilýär. Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda ylmy-tehniki ösüşiň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan şeýle döwrebap kärhanalaryň işiniň takyk we dogry ýola goýulmagy bilen bagly wezipelere hem aýratyn üns berilýär. Bu babatda ykdysady maglumatlar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar we olar buhgalterçilik hasaba alnyşynda özüniň beýanyny tapýar.

Nebit-gazly Watanym

Ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod mümkinçiliklerini netijeli durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Ýangyç-energetika toplumynda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy giňeldilýär. Türkmenistan energetika ulgamynda Ýewropa, Aziýa, Uzak Gündogar we Günorta —Gündogar ugurlary boýunça göni gepleşikleriň gerimini giňeldýär, dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary bilen ýakyn gatnaşyklary ýola goýdy. Daşary ýurt maýadarlary bilen uglewodorod çig malyny çykarmak we gaýtadan işlemek ulgamyndaky taslamalary durmuşa geçirmek, şeýle hem ulag düzümini ösdürmek boýunça döwletara ylalaşyklary we şertnamalary baglaşylýar. Nebitgaz senagatyny diwersifikasiýalaşdyrmak, tebigy gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen, şol sanda gazhimiýa we himiýa pudaklaryna, elektroenergetika degişli bolan iri senagat desgalary gurulýar. Bu gün nebithimiýa pudagynyň kärhanalaryny tehniki taýdan enjamlaşdyrmagyň, gazy we nebiti gaýtadan işleýän täze önümçilikleri gurmagyň esasynda gaýtadan işlenen taýýar önümleri eksport etmek ileri tutulýan ugur hökmünde öňe çykýar. Ýurdumyzda kuwwatly gaýtadan işleýän senagat toplumlary döredilýär. Hormatly Prezidentimiz Döwlet Maslahatynda eden çykyşynda soňky ýyllarda gurlan döwrebap senagat toplumlary bolan Gyýanlydaky polime

Ösüşiň aýdyň ýoly

Ýurdumyzyň nebitgaz pudagy milli ykdysadyýete girdeji getirýän esasy pudaklaryň biri hökmünde yzygiderli ösdürilýär. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda pudaga döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak, täze nebit we gaz ýataklaryny, gorlaryny ýüze çykarmak babatda alnyp barylýan işler munuň aýdyň beýanydyr. Döwlet Baştutanymyz döwrebap tehnologiýalary hem-de usullary ulanmak arkaly çig nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, nebit guýularyny abatlamak, harytlyk nebiti gaýtadan işleýän kärhanalara üznüksiz iberilmegini üpjün etmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrýar. Häzirki wagtda her bir ulgamda bolşy ýaly, nebitgaz toplumynda hem alnyp barylýan işleriň düýpli ylmy esasly bolmagy, innowasion tehnologiýalara daýanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ugurda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan amala aşyrylýan geologiýa-gözleg hem-de buraw işleriniň, şol sanda Hazar deňziniň geljegi uly kenarýaka zolaklarynda amala aşyrylýan işleriň netijeliligi ýokarlandyrylýar.

Ulag-aragatnaşyk ulgamy

«GYSSAGLY JAŇLAR» ULGAMY — ILAT ÜÇIN MAGLUMAT

2022-nji ýylyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda Türkmenistanda «Ilat ýazuwy 2022 — Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek!» şygar bilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçirilýär. Ýazuwyň baş maksady ilatyň demografik düzümi hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ybarat. Munuň özi döwletimiziň mundan beýläk-de ösmegi üçin ygtybarly binýady goýmaga mümkinçilik berer. Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy baradaky sowallaryňyza jogaplary Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň stat.gov.tm internet sahypasynyň “Ilat ýazuwy” bölüminden alyp bilersiňiz. Şeýle-de şu ýylyň 16 — 28-nji dekabry aralygynda Statistika baradaky döwlet komitetinde we onuň sebitlerdäki düzüm birlikleriniň ählisinde «gyssagly jaňlar» ulgamy hereket eder. «Gyssagly jaňlar» — bu maglumat-habar beriş ulgamy bolup, ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna degişli sowallara düşündiriş bermek onuň wezipesidir.