HABARLAR

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» atly bukja abuna ýazylyp bolýar.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» atly bukja abuna ýazylyp bolýar.

BÄSLEŞIK

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň  Parahatçylyk  Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri  birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2022-nji ýylyň 8-nji we 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 3 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Rowaç goýumy» hödürleýär

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň raýatlaryny «Rowaç goýumy» atly täze bank hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar. Özüňiziň nagt süýşürintgileriňizi «Rowaç» goýumyna 2 ýyl möhlet bilen ýerleşdirip, ýylda 11% girdejini her aýda nagt görnüşinde ýa-da bank kartyna geçirmek arkaly alyp bilersiňiz! «Rowaç goýumy» her bir raýat üçin amatlydyr we ygtybarlydyr!

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 3 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Üns beriň, bäsleşik!

Kinofilmlerden pursatlary beýan edýän, milli däp-dessurlarymyzy, medeniýetimizi wagyz edýän, türkmen edebiýatynda öçmejek yz goýan şahyrlaryň ajaýyp şygyrlaryny, her sözi çuň mana eýe bolan sözlerden wideorolikleri taýýarlamak boýunça ýaşlaryň arasynda geçiriljek «Ýaşlar gözlegde» atly bäsleşigiňDÜZGÜNNAMASY 1.Bäsleşigiň maksady

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 3 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.