HABARLAR

Hormatly okyjylar!

Abuna ýazylyşygy «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerinde geçirilýär. 2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin gazetiň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris. «Adalat» gazetiniň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndaky hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndaky Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri bukjasynyň üsti bilen ýazylyp bilersiňiz.   2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin «Adalat» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini ýatladýarys.Gazetiň 6 aýlyk ýazylyşygynyň bahasy 8 manat 10 teňňe. Gazetiň belgisi 69426.  

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Aşgabat» gazetiniň çap görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris. «Aşgabat» gazetiniň çap görnüşiniň alty aýlygynyň bahasy 7 manat 80 teňňe. Gazetimiziň belgisi 69490.

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Hormatly işewürler!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky sizi hasaplaryňyzy döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmaty» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Bu hyzmat ulgamy size ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly tölegleriňizi geçirmäge, hasaplaryňyzyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň we depozitleriň töleg tertibini hem görmäge mümkinçilik berer. Bulardan başga-da, siz özbaşdak karz serişdelerine gözegçilik edip, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin Türkmenistanyň milli manadynyň dolanyşyga girizilen güni mynasybetli «Manadym — milli buýsanjym» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär. «Manadym — milli buýsanjym» möhletli goýumy ýyllyk 11% bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar, şeýle hem goýuma pul serişdeleri nagt we «Altyn asyr» bank kartynyň hasabyndan nagt däl görnüşinde geçirilen ýagdaýynda kabul edilip bilner. Goýumyň iň az möçberi 1000 (bir müň) manatdan başlap, 500 000 (bäş ýüz müň) manat möçbere çenli kabul edilýär.

Gadyrly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Bereketli toprak» gazetine elektron görnüşde abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýäris. «Bereketli toprak» gazetiniň elektron neşirine 2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygyna «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda we onuň «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen, «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» atly bukja arkaly ýazylyp bolýandygyny ýatladýarys. «Bereketli toprak» gazetiniň elektron neşirine abuna ýazylmak arkaly, şol bukjada ýurdumyzyň beýleki merkezi gazet-žurnallaryny we welaýat gazetlerini, has dogrusy, ýene-de birnäçe neşiri okap bolýar. Şeýle-de, şol neşirleriň ählisini «PDF» nusgasynda ýükläp alyp bilersiňiz.

“Türkmen hemrasy” ÝGPJ tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgamy ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de milli hemra aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen, görkezilen tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar №1 - VSAT hemra aragatnaşyk stansiýalary (toplum):

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Hormatly okyjylar!

2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin «Adalat» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini ýatladýarys. Gazetiň 6 aýlyk ýazylyşygynyň bahasy 8 manat 10 teňňe. Gazetiň belgisi 69426. Abuna ýazylyşygy «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerinde geçirilýär. 2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin gazetiň elektron görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris. «Adalat» gazetiniň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndaky hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndaky Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri bukjasynyň üsti bilen ýazylyp bilersiňiz.