HABARLAR

Bildirişler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky 517-VI belgili kararyna, Daşoguz welaýat häkiminiň 2022-nji ýylyň 19-njy noýabryndaky 412 belgili kararyna laýyklykda, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň ýatyrylyp, onuň dolandyryş-çäk birlikleriniň Akdepe etrabynyň düzümine geçirilendigi we olaryň: Akdepe etrabynyň Andalyp şäher Geňeşi, Akdepe etrabynyň Altyn toprak geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Şabat geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Ak altyn geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Rejepguly Ataýew adyndaky şäherçe Geňeşi, Akdepe etrabynyň Magtymguly Garlyýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Täzezaman geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Gyzyltakyr geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Agzybirlik geňeşliginiň Geňeşi,   Akdepe etrabynyň Sapyş Çerkezow adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Sazanda geňeşliginiň Geňeşi, Akdepe etrabynyň Üçkepderi geňeşliginiň Geňeşi diýlip atlandyrylandygy habar berilýär. ***

Üns beriň bäsleşikli söwda

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini size habar berýäris.

Hormatly okyjylar!

«Aşgabat» gazetiniň elektron görnüşine, hiç ýere barmazdan, el telefonyňyz arkaly, «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndaky hem-de onuň «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndaky «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasynyň üsti bilen ýazylyp bilersiňiz. «Aşgabat» gazetiniň elektron abunaçysy bolmak bilen, merkezi gazet-žurnallaryň we welaýat gazetleriniň 26 sanysyny okamaga mümkinçilik alýandygyňyzy ýatladýarys.

Bildirişler

Türkmenistanyň Adalat ministirliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň Daşoguz welaýat RÝNÝ bölümi «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda», «Kärhanalar hakynda», «Türkmenistanyň Adalat edaralary hakynda», «Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykaran 517-VI belgili kararyna laýyklykda hem-de Türkmenistanyň adalat ministriniň 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky 49-iş belgili buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen: 1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň:

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýäris.

Terjimeçilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýen sözlerinden, ýaşlarymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemek, olaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmek, dünýägaraýşyny giňeltmek, ýurdumyzda dünýä medeniýetlerini birleşdirýän, baýlaşdyrýan, dostlaşdyrýan terjimeçilik sungatyny ösdürmek, terjimeçilik hünäri boýunça zehinli ýaşlary ýüze çykarmak hem-de ýetişdirmek baradaky taýsyz aladalaryndan ugur alyp, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň şertine laýyklykda  talyp ýaşlar terjime sungaty hakdaky öz garaýyşlaryny, haýsy terjimeçilik usullaryny ileri tutýandyklaryny beýan edip, daşary ýurt dillerinden özleriniň saýlap alan eserlerini ýa-da eserlerden bölekleri (4-

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýäris.

Bildirişler

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň Daşoguz welaýat müdirligi Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky № 48-iş buýrugyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň ýatyrylyp, onuň dolandyryş çäginiň ýerleriniň hem-de dolandyryş-çäk birlikleriniň Boldumsaz etrabynyň düzümine geçirilmegi sebäpli, gullugyň Daşoguz welaýat müdirliginiň Gubadag etrap bölüminiň ýuridik şahs hökmünde hereketini bes edip, Gubadag etrabyndaky öňki salgysynda Boldumsaz etrap bölüminiň Gubadag şäher şahamçasynyň açylýandygyny, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň ýatyrylyp, onuň dolandyryş çäginiň ýerleriniň hem-de dolandyryş-çäk birlikleriniň Akdepe etrabynyň düzümine geçirilip, Akdepe etrabynyň döredilýändigi sebäpli gullugyň Daşoguz welaýat müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky we Akdepe etrap bölümleriniň ýuridik şahs hökmünde hereketlerini bes edip, täze Akdepe etrap bölüminiň döredilýändigini hem-de onuň Andalyp (öňki Gurbansoltan eje adyndaky şäher) şäherinde ýerleşýändigini, Akdepe etrabyndaky öňki salgysynda Akdepe etrap bölüminiň Akdepe şäher şahamçasynyň açylýandyg