HABARLAR

Döredijilik bäsleşigi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp zamanasyny wasp etmek, taryhy ösüşleri aýdyň beýan etmek maksady bilen hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek, Diýarymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dabaralandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi «Maru — şahu jahan» welaýat gazeti bilen bilelikde ajaýyp zamanamyzyň eşretli durmuşynda ýaşaýan, döredijilik bilen meşgullanýan raýatlaryň arasynda «Ylham berýär Galkynyşly döwrümiz, alkyş bolsun, Arkadagly Serdara!» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşigiň maksady

Bildirişler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykaran 517-VI belgili karary esasynda Türkmenistanyň goranmak ministriniň 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky 238 belgili buýrugyna laýyklykda, Gurbansoltan eje adyndaky etrap harby wekilliginiň ýapylýandygy habar berilýär. * * *

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Owerdraft» kartyndan peýdalanmaga çagyrýar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine bank tarapyndan hödürlenilýän gysga möhletli karzlar üçin «Owerdraft karty» atly bank kartynyň ulanyşa girizilendigini habar berýär. «Owerdraft karty» nagt däl görnüşinde hasaplaşyklar geçirilende müşderiniň «Altyn asyr» bank kart hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk halatynda baglaşylan şertnama laýyklykda onuň «Owerdraft kart» hasabyna kesgitlenen çäklerde awtomatiki usulda gysga möhletli karzlary resmileşdirmäge mümkinçilik berýär.

“Demirýollary” AGPJ maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-025 belgili açyk halkara tender yglan edýär: Lot №1 – Duýduryş (signalizasiýa)-merkezleşdirilen blokirleme ulgamyny, şeýle hem telemehanikany ýola goýmak üçin enjamlar

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Bildirişler

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Türkmenistanyň serhet institutyna 2023 — 2024-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris. Okuwa öwrenilýän dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär: