HABARLAR

Tymsallar

Kim üýtgemeli? Ussat hemişe özgeleri tankyt edýän şägirdine şeýle öwüt beripdir:

Üns beriň, bäsleşik!

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy hem-de üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli welaýat «Türkmen gündogary» gazetiniň redaksiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Watan diňe halky bilen Watandyr!» diýen at bilen döredijilik bäsleşigi yglan edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylýan beýik ösüşler, amala aşyrylýan düýpli özgertmeler döwletlilikden we bagtyýarlykdan nyşandyr. Adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip yglan edilen ýurdumyzda halkyň abadan, bolelin ýaşaýşy hem-de ýaş nesliň röwşen geljegi hakynda uly alada edilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak, olaryň bagtyýar geljegine giň ýol açmak barada edýän aladalaryndan ugur alyp, ýaşlaryň arasynda ruhy-ahlak we medeni gymmatlyklarymyzy, milli däp-dessurlarymyzy giňden wagyz etmek, sagdyn durmuş ýörelgesini has-da rowaçlandyrmak, ekologiýa medeniýetini we tebigata aýawly garaýşy kämilleşdirmek ugrunda edilýän işleri çeper beýan etmek hem-de olary çeper döredijilige höweslendirip, zehinli ýazarlary ýüze çykarmak yglan edilýän bäsleşigiň baş maksadydyr.

Gadymy Änew — 2024-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) çäklerinde 2024-nji ýyly türki dünýäde «Beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň ýyly» hem-de taryhy türkmen şäheri bolan Änewi 2024-nji ýylda «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýip yglan etmek hakynda Türkmenistanyň teklibiniň goldanylmagy taryhy we kökleri umumy bolan goňşularymyzyň we doganlyk halklaryň agzybirligini, jebisligini berkitmekde Türkmenistanyň has ynamdar hyzmatdaşdygynyň ykrarnamasy bolup durýar. Bu çözgüt gadymy türkmen halkynyň ruhy-edebi gymmatlyklarynyň halkara derejede wagyz edilmeginde uly ähmiýete eýedir. Türkmeniň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň eserleri umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasydyr. Onuň halkymyzyň ahlak kadalaryna öwrülen pähim-parasatly jümleleri halk arasynda nakyllara öwrülip gidipdir. Şeýle parasatly danany beren türkmen topragy geçmişde azym-azym şäherleri guran gerçek pederlerimizden bize miras galan taryhy ýadygärliklere hem baýdyr. 2024-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty boljak Änew türkmenleriň iň gadymy şäherleriniň biridir. Eýýäm X asyrda ol şäher derejesine ýetipdir. Onuň Änew ady IX asyryň başlarynda belli bolup başlapdyr. Ak bugdaýyň ilkinji Watany hasaplanýan Änewdäki Seýit Jemaleddiniň metjidi atlandyrylan, dünýä möçberinde belli bolan ýadygärlik

Mukaddes Watanyň goragy

Watan goragy mukaddes borç hasap edilýär. Bu mukaddes hem parz işi bolsa merdana pederlerimiziň ýol-ýörelgelerinden ugur alyp, hormatly Prezidentimiziň  nusgalyk işlerini ýörelge edinip dowam etmek her bir ynsan üçin uly hormatdyr we belent borçdur. Halkymyz Watan goragy üçin ata münüp, gylyç syran,  ýurt goragynda jan berip, jan alan gerçekleriniň mertebesini hemişe belentde goýýar. Biz muny türkmen taryhyny beýan edýän haýsy esere ýüzlensek-de anyk göz ýetirýäris. Müňýyllyklaryň geçmegi bilen hem halkyň hakydasyndan çykmadyk Görogly begiň, Alp-Arslanyň, Togrul begdir Çagry begiň ata Watany goramakda görkezen edermenlikleri häzirki hat-da geljekki nesillerimize hem nusga alarlykdyr.  Halkymyzyň mertlige we mertlere hormat goýmak  ýörelgesi halkymyza mahsus milli ýörelgelerimiziň birine öwrülip, durmuşymyza ornaşypdyr.

Milli demokratiýa dabaralanýar

Welaýat kitaphanasynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň Balkanabat şäher geňeşiniň we Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Milli demokratiýanyň kämilleşmegi — okgunly ösüşiň binýady» atly maslahat geçirildi.

Täzelikler

«Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda poletilen haltalaryň öndürilişi barha artdyrylýar.

Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Täze — 2023-nji ýylyň şygary bilen bagly geçirilen dabaraly çärä nebitgaz senagatynda zähmet çekýän ýolbaşçylar, jogapkär işgärler, hünärmenler, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary gatnaşdy. Maslahatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň «Galkynyş» aýdym-saz folklor toparynyň I derejeli artisti Owazgeldi Pälwanow, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýew we beýlekiler öz çykyşlarynda täze gadam basylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi diňe bir ýurdumyzyň ýaşlarynyň däl, eýsem, ähli ildeşlerimiziň, şol sanda nebitgaz toplumynyň agzybir işgärleriniň şatlygyna-şatlyk, buýsanjyna-buýsanç goşan taryhy waka öwrüldi diýip bellediler.

Uly ähmiýete eýe boldy

Golaýda şäher prokuraturasynyň, etrap kazyýetiniň hem-de TMÝG-niň şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde zähmet çekýän mugallymlaryň, hünärmenleriň hem-de bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede TMÝG-niň şäher geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Baýramgeldi Gaýypow, etrap kazyýetiniň uly kazyýet ýerine ýetirijisi Rahat Ataýew hem-de ady agzalan orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary Mahym Saparowa, Timur Hydyrow çykyş etdiler. Olar Arkadagly Serdarymyzyň Garaşsyz döwletimizi mundan beýläk-de ösdürip, halkymyzyň abadançylykda, bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda edýän aladalary dogrusynda durup geçdiler. Şeýle-de, çykyş edenler talyp ýaşlara yhlasly okap, Watanymyza, il-günümize haýyrly adamlar bolup ýetişmeklerini, okuwda, durmuşda üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etdiler.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi

14-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda toplumynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli, dabaraly maslahat geçirildi. Söwda toplumynyň ýolbaşçylarynyňdyr işgärleriniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň wekilleriniň gatnaşmagynda guralan maslahatda ýylyň şygarynyň ähmiýeti, döwlet ýaşlar syýasatyny has-da işjeňleşdirmek bilen bagly çykyşlara uly orun berildi. Mälim bolşy ýaly, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Karary bilen, ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň ösüşine işjeň gatnaşmak, ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ruhunda terbiýelemek, ýaşlaryň şahsy başlangyçlaryny höweslendirmek maksady bilen, halk köpçüliginiň goldamagy esasynda 2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Ýylyň bu şygary Watanymyzyň şu güni, geljegi hasaplanýan ýaşlara bildirilen uly ynam bolup, ol 2023-nji ýyly rowaçlandyrjak uly üstünliklere, beýik işlere ýaşlaryň has-da işjeň gatnaşmaklaryna uly mümkinçilikleri döretdi. Muňa täze ýylyň ilkinji günlerinden başlap, bu şygara bagyşlanyp, ýurdumyzyň çar tarapynda geçirilýän maslahatlardyr çärelerde, duşuşyklarda ýaşlaryň çykyşlaryna aýratyn orun berilmegi hem aýdyň mysaldyr.

Ýurdumyzyň sebitlerinde

Ümzügi ileri dokmaçylar Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gyzylarbat etrabyndaky «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde döwrüň ösen talaplaryna laýyk işler amala aşyrylýar. Bu ýerde ornaşdyrylan önümçiligiň häzirki zaman tehnologiýasy kärhanada ýokary hilli, dürli ölçeglerdäki sapaklary düwünsiz öndürmäge mümkinçilik berýär. Toplumyň bölümlerinde taýýarlanýan dürli ölçegli, dünýä hil ülňülerine doly laýyk gelýän nah ýüplükleri bu gün diňe içerki bazaryň däl, Türkiýäniň we Ýewropa ýurtlarynyň bazarlarynyň hem iň bir islegli harytlary bolup durýar. Häzirki wagtda kärhanada zähmet çekýän ýaşlaryň agramly böleginiň gelin-gyzlardygy aýratyn bellärliklidir. Bu ýerde geçen ýyl 3 müň 920 tonna ýokary hilli nah ýüplük taýýarlanyp, bitirilen işiň pul hasabyndaky möçberi 72,8 million manatlyga golaýlap, meýilnama artygy bilen berjaý edildi.