HABARLAR

Maglumat

Şanly şygara buýsanjyň beýany

Welaýat häkimliginiň guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň üstümizdäki ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli geçirilen dabaraly maslahat toý ruhuna beslendi. «Röwşen geljek siziň bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!» diýen at bilen geçirilen maslahatda giň gerim berlen buýsançly çykyşlarda aýratyn nygtalyşy ýaly, şöhratly taryhymyzda orun alýan her bir ýyl şanly wakalary, taryhy pursatlary, gazanylýan köptaraply üstünlikleri bilen bagtyýar durmuşymyzy nurlandyrýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem taryhy wakalara, beýik özgertmelere, dünýä ähmiýetli döwletli tutumlara baý ýyllaryň biri boldy. Parahatçylyk, dostluk, doganlyk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýerýän eziz Diýarymyzyň halkara abraý-mertebesi täze belentliklere göterildi. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy bolsa, geçen ýylyň şanly wakalarynyň biri bolmak bilen, Gahryman Arkadagymyzyň gurmak, döretmek ýörelgesiniň Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda täze taryhy eýýamda dowamat-dowam bolýandygyny bütin aýdyňlygy bilen görkezdi. Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegin

Halkymyzyň asuda durmuşy üpjün edilýär

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» türkmeniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak senelere baý ýyllaryň biri boljakdygyny gündelik durmuşymyzdaky taryhy wakalar, toýdur baýramlarymyz subut edýär. Ýakynda şeýle baýramlaryň biri — Watan goragçylarynyň güni döwlet derejesinde bellenip geçiler. Bu baýramçylyk mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarda asylly we göreldeli zähmeti bilen tapawutlanýan işgärlere atlaryň dakylmagy, hukuk we harby derejeleriniň berilmegi, döwlet sylaglary bilen sylaglanmagy hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň harby gullukçylara berýän uly bahasy bolup, bu ugurda zähmet çekýän her bir işgäri buýsandyrýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň işgärleriniň öňünde belent we jogapkärli wezipeler durýar. Olar döwletimiziň hukuk binýadyny pugtalandyrmaklyga, kanunçylygy kämilleşdirmeklige, raýatlarymyzyň hukuk taýdan düşünjeliligini ýokarlandyrmak boýunça wagyz-nesihat işlerini alyp barmaklyga, beýleki harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde berkarar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny, mähriban halkymyzyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşyny goramaklyga goşantlaryny goşmaga çalyşýarlar. Hormatly Prezidentimiziň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gulluk

Watan goragçylarynyň gününe

Watan goragy mukaddesdir Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda, Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmakda döwrebap işler amala aşyrylýar. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň göreldeli gulluk etmekleri, olaryň bilim we hünär derejeleriniň hem-de söweşjeň taýýarlyklarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi babatda döredilýän şertler, olar üçin ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de dünýä ülňülerine gabat gelýän edara binalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň subutnamalarydyr.

Belent ynam — belent borç

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyldy. Geçen ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçirilip, onda Arkadagly Serdarymyzyň «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine gol çekmegi jemgyýetde ýaşlaryň ornuna uly ähmiýet berilýändigini aýdyň görkezdi. Belent maksatlar bilen gadam basylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi biziň başymyzy göge ýetiren buýsançly waka boldy. Üstümizdäki ýylyň ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmekde, milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmekde, ýaşlar syýasaty boýunça özara tejribe alyşmak üçin halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekde, bilelikdäki maksatnamalary taýýarlamakda, ýaşlaryň jemgyýetçilik başlangyçlaryny ileri tutmak, goldamak maksady bilen, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bilen yzygiderli işleri alyp barmakda aýgytly ädimleriň ädiljek ýyly boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýarys.

Döwletimiziň şu güni we geljegi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň erk-isleginden ugur alnyp, täze, 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan hem-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýän içeri we daşary syýasatda ägirt uly ösüşleri alamatlandyryp, täze öňegidişliklere, has belent sepgitlere ýol açdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly wakalara beslenjek ýene bir ýylyny uly ynam hem ruhubelentlik bilen garşylan halkymyz ony täze-täze zähmet ýeňişlerine beslemek, gazanylan üstünlikleri berkitmäge mynasyp goşant goşmak üçin yhlasly zähmetiň ajaýyp nusgasyny görkezýär. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşynda: «Men özüme bildirilen örän uly ynama ýokary baha berýärin. Bu ynamyň diňe özüme däl-de, eýsem, bilimli-terbiýeli, iň öňdebaryjy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen ynamdygyna düşünýärin» diýip, aýratyn nygtap aýtdy.

Kämil kanunlar kabul edilýär

Berkarar döwletimizde kanunçylyk ulgamy döwrüň talabyna laýyklykda, ýokary derejede kämilleşdirilýär. Bu ugurda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalary nazara alynýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kabul edilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda», «Notariat we notarial işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary munuň subutnamalarydyr. Bu kanunlar hukuk ulgamynda giň gerimli özgertmeleriň alnyp barylýandygyny, döwrebap kanunlaryň kabul edilýändigini görkezýär.  «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny eziz Diýarymyzyň daýanjy bolan ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, ýurdumyzda ýaşlar barada uly aladalaryň edilýändigini aýdyň tassyklaýar.

Nurana ykbally Diýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş taglymatyndan gözbaş alýan beýik tutumlaryň, giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän zamanasy hökmünde şöhratly taryhymyzda aýratyn orny eýeleýär. Ýurdumyzda belent maksatlar, täze sepgitler nazarlanyp, durmuş ulgamyna gönükdirilen maksatnamalaryňdyr iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen, ähli ugurlarda ösüşiň täze belentliklerine çykylýar. Ata Watanymyzy kämilligiň ýokary belentliklerine göterýän, ýurdumyzy ähli ugurlarda öňe ilerledýän beýik işler Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzy gysga döwürde syýasy taýdan durnukly, ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň hataryna çykardy.  «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň öňde goýan ägirt uly wezipelerimiziň baş maksady Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmekden ybaratdyr» diýmek bilen, halkyň bähbidinden ugur alýan giň gerimli özgertmeleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, ömri uzak bolup, beýik tutumlary mundan beýlägem rowaçlyklara beslensin!

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

Halk kalbynda baky orun alan şahyr XVIII asyryň durmuşyny, ruhy ahwalatlaryny üç asyrdan soň biziň günlerimize ýetiren ajaýyp edebi miraslaryň biri «Jemşidiň jamyna» meňzedilen beýik Magtymgulynyň edebi eserleridir. Türkmen halky şol eserleriň süňňüne aralaşyp, hiç bir ölçege sygmaýan pähim-parasaty, şeýle hem göwün küýsegini tapdy.

Sporta söýginiň artýan eýýamy

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ynsan saglygyny goramaklyga, sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmeklige gönükdirilen işler barha giň gerime eýe bolup, olar jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň berk binýadynyň kemala gelýändigini äşgär edýär. Sport döwleti hökmünde halkara derejede ykrar edilen ata Watanymyzda dürli gatlaklaryň wekilleriniň gatnaşmaklarynda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri we beýleki sport çärelerini geçirmegiň asylly däbe öwrülmegi Gahryman Arkadagymyzdan dowam edip gelýän nusgalyk göreldäniň hemmeler üçin ýörelgediginiň, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şeýle çäreleriň sporta bolan söýgini artdyryp, agzybirligi, jebisligi has-da pugtalandyrmakda ähmiýetiniň örän uludygy aýratyn bellärliklidir. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» hem sportda kämilleşýän ýaş nesilleriň dürli ýaryşlara gatnaşyp, mukaddes Tugumyzy belentde parlatjakdyklaryna, ýurdumyzyň sport abraýyny arşa göterjekdiklerine berk ynanýarys. Munuň şeýle bolmagy üçin Arkadagly Serdarymyz ähli şert-mümkinçilikleri döredip berýär. Goý, adamlaryň saglygy, bagtly durmuşda ýaşamaklary, ýaş nesillerimiziň b