HABARLAR

Ýüplükler dünýä ýol ýasaýar

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda okgunly ösüşlere beslenýän ata Watanymyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda dokma senagatynda hem uly sepgitler gazanylýar. Bu pudagyň ýylyň-ýylyna ýokary zähmet görkezijilerine beslenýän kärhanalarynyň hatarynda Türkmenabadyň pagta egriji fabrigini hem görkezmek bolar. Kämil tehnologiýalar ornaşdyrylan bu döwrebap fabrik jemi bäş bölümden ybaratdyr. Önümçiligiň tehnologiýasyna laýyklykda esasy çig mal bolan gowaça hasyly ilki fabrigiň taýýarlaýyş bölümine ugradylýar. Soňra egriji, saraýjy, buglama we gaplama bölümlerinden geçirilip, harytlyk görnüşine getirilýär. Fabrikde häzirki döwürde, esasan, nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleri öndürilýär.

Ösüşiň ýoly bilen täze belentliklere tarap

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ak şäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň ýokary guramaçylykly we uly ruhubelentlik bilen geçirilmegi ýurdumyzda jebisligiň, agzybirligiň nobatdaky dabaralanmasy boldy. Şol sanda bu döwletli maslahatda kabul edilen taryhy çözgütler watandaşlarymyzyň ýüregini buýsanç duýgularyna gaplady. Biz hem gazetimiziň şu sanynda döwletli maslahata gatnaşan ildeşlerimiziň käbiriniň ýürek buýsançlaryny okyjylarymyza ýetirýäris. Jorakuly ERGEŞOW, Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň Hormatly ilýaşulusy:

Ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

Welaýatymyzda ýerleri ekişe taýýarlamak üçin gerekli enjamlar bilen bilelikde, gowaça ekişinde, ondan soňky döwürde işlediljek oba hojalyk gurallaryny abatlamak işleri dowam edýär. Üstümizdäki ýylda daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna gowaça ekijileriň 300-e golaýyny çykarmak meýilleşdirilýär. Etraplaryň tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň hünärmenleriniň tagallalary bilen olaryň aglaba bölegi eýýäm taýýarlyk hatarynda goýuldy. Bu işde Çärjew, Saýat, Halaç, Dänew, Hojambaz etraplarynyň kärhanalarynyň işgärleri ýokary işjeňlik görkezýärler. 1 müňden gowrak kultiwatorlaryň 90 göterimi eýýäm işe taýýar. Ýerleri ekişe taýýarlamak bilen bir hatarda etraplaryň tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda, hojalyklaryň merkezleşdirilen ussahanalarynda jogapkärli möwsümde ulanyljak oba hojalyk gurallarynyň beýleki görnüşleri hem abatlanyldy. Netijede ýer tekizleýjileriň, geriş çekijileriň hyzmatyndan wagtynda peýdalanmaga mümkinçilik döredildi. Dişli boronolar, malalar, çizeller hem taýýar edildi. Bu bolsa gowaça ekişiniň wagtynda we agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirilmegi üçin gerekli tehnikalaryň taýýarlyk hatarynda goýlandygyny aňladýar.

Mukaddes borjuň belentliginde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň her ýyly, her güni toý-baýrama, şanly waka beslenip, bedew bady bilen okgunly öňe barýan ata Watanymyzyň halkara derejesindäki at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende galdyrýar. Ertir Garaşsyz ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni uly tutum bilen belleniler. Watan goragçylary. Bu jümle ata Watan, onuň merdana halky bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Çünki biz ähli eşretlerimizi, bagtyýarlygymyzy mukaddes Watanyň gujagynda görýäris.

Edermenlik mekdebi

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Milli Goşunymyzyň döredilenine 32 ýyl dolýar. Täze ýylyň ilkinji günlerinde döwlet derejesinde bellenilýän bu baýramçylyk ata Watanymyza bolan söýgimizi, halkymyz bilen Milli Goşunymyzyň jebisligini şöhlelendirýär. Ýörite şanly senäniň bellenilmegi Watan goragçylarynyň wezipe borçlaryna bolan höwesini we jogapkärçiligini has-da ýokarlandyryp, täze üstünliklere ruhlandyrýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň alyp barýan adalatly içeri hem-de daşary syýasatynyň üstünliklere ilerlemegi harby howpsuzlygyň ygtybarly saklanmagyna esaslanýar. Jemgyýetiň asudalygy her bir ynsanyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň, çekýän zähmetiniň hözirini görüp, hemmetaraplaýyn kämil nesilleri ösdürip ýetişdirmeginiň esasy şerti bolup durýar. Milli Goşunyň öz öňünde goýulýan wezipeleri birkemsiz berjaý etmegi eziz Diýarymyzyň serhetleriniň eldegrilmesizliginiň hem-de halkymyzyň parahat durmuşynyň kepili bolup durýar. Şeýle belent hem-de jogapkärçilikli wezipäni ýerine ýetirmek bolsa eziz Diýarymyzyň polat galkany, mähriban halkymyzyň sarsmaz galasy bolan Watan goragçylarynyň paýyna düşýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer», «Döwlet guşy», «Watan goragy mukaddesdir», «Mert ýigitler gaýrat üçin d

Ýaşlara bildirilýän belent ynamyň nyşany

Her bir güni ösüşlere beslenýän ýurdumyzda röwşen geljegimiz bolan ýaşlar barada uly aladany özünde jemleýän döwlet syýasaty alnyp barylýar. Şunuň netijesinde ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn ruhly we berk bedenli  ýaşlar kemala gelýär. Olar ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän ajaýyp ýörelgelere, däp-dessurlara eýermek bilen, asylly häsiýetleri özlerinde jemleýärler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň paýhasly ýolbaşçylygynda täze taryhy döwürde döwletimizde sanly tehnologiýalara daýanýan enjamlardan ussatlyk bilen baş çykarýan nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär. Arkadagly Serdarymyzyň: «Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir» diýip nygtamagy ýaşlar baradaky aladanyň subutnamasydyr.  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň rowaçlanýandygyny, olara uly ynam bildirilýändigini açyk-aýdyň görkezýär. Ýylyň şygarynyň şeýle atlandyrylmagy berkarar Watanymyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna ýaşlaryň do

Arkadag şäheri — döwrüň beýik sahawaty

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň şäherlerini, obalaryny, şäherçelerini, etraplardaky şäherlerini we etrap merkezlerini ösdürmek bilen baglanyşykly toplumlaýyn işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. «Arkadag» adyny alan Ahal welaýatynyň täze merkezinde gurulýan desgalaryň hatarynda döwrebap bilim ojaklarynyň — çagalar baglarynyň, umumybilim berýän orta mekdepleriň, orta hünär, ýokary okuw mekdepleriniň bolmagy, olaryň häzirki zamanyň iň kämil enjamlary bilen enjamlaşdyrylmagy ýurdumyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesiller hakynda edilýän aladalaryň durmuş ýüzündäki aýdyň beýanydyr. Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň çägindäki gurluşyklaryň birinji tapgyrynda jemi 336 sany desganyň, şol sanda häkimligiň, jemgyýetçilik guramalaryň edara binalarynyň, Baýdak sütüniniň, «Ahal» monumentiniň, Ahal atçylyk sirkiniň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň, Ruhyýet köşgüniň, kitaphananyň, Bagt köşgüniň, drama teatrynyň, muzeýiň, welaýat derejesindäki kärhanalaryň hem-de hukuk goraýjy edaralaryň binalarynyň, banklaryň welaýat şahamçalarynyň edara binalarynyň we beýleki möhüm desgalaryň je

Täze jaýlar mübärek!

Ýakynlaşyp gelýän Watan goragçylarynyň güni Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin goşa baýrama öwrüldi. Şanly sene mynasybetli welaýatda täze edara binasynyň we döwrebap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabaralary guraldy. Welaýatyň Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mary welaýat Polisiýa müdirliginiň Tagtabazar etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň täze edara binasy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Täze binanyň 2023-nji ýylyň ilkinji aýynda açylmagy etrabyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň, şol sanda awtoulag sürüjileriniň buýsanjyny has belende göterdi. Bu hakda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tagtabazar etrap birleşmesiniň başlygy Ýazdurdy Abdyrahmanow şeýle gürrüň berdi:

Watan goragy — mukaddes borç

Ýurdumyzyň çar künjeginde bolşy ýaly, Lebap ilinde-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli toý-dabaralar uludan tutulýar. Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Watan goragy — mukaddes borç» diýen at bilen işläp başlan wagtlaýyn sergi hem şu şanly senä bagyşlandy. Düýn bu medeniýet ojagynda wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy boldy. Oňa welaýat häkimliginiň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, serkerdeler, esgerler, muzeý işgärleri gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler merdana Watan goragçylarynyň halkymyzyň asudalygyny, parahat durmuşyny berk we eserdeň goraýandyklaryny buýsanç bilen nygtadylar. Şonuň ýaly-da çärede çykyş eden harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri özlerine Watana ak ýürekden gulluk etmek üçin ähli oňaýly ýaşaýyş we iş şertlerini döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Olar geljekde-de Watanymyzyň asudalygyny, halkymyzyň parahat durmuşyny berk goramak, düzgün-tertibiň berjaý edilmegini üpjün etmek ugrunda ähli tagallalaryny, gujur-gaýratlaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Ýylyň şygary ― köňülleriň çyragy

Bagtyýar döwürli, eşretli ýaşaýyşly, parahat asmanly döwletimize gün-günden belent ösüşler ýaran. Täze eýýamda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan giň möçberli özgertmeleriň düýp maksady halkyň maddy-hal ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmakdan ybaratdyr. Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini, many-mazmunyny halk köpçüligine giňden düşündirmek bolsa biz ― hukuk goraýjy işgärleriniň esasy wezipesi hökmünde kesgitlenilendir. Etrabymyzyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli çäreleri yzygiderli guraýarys. Geçirilýän maslahatlarda, wagyz-nesihat çärelerinde hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli döwlet aladalaryny, ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatyny açyp görkezýän çykyşlara giň ähmiýet berýäris.