HABARLAR

Köňül islegleriniň hasyl bolmagy

Bagtyýar ýaşlar – Watan buýsanjy

Bu gün ata Watanymyzda her bir ýyly mynasyp atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň saýasynda beýik maksatlar, ýagşy arzuw-umytlar bilen garşylanan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem diňe röwşen ertirimiziň eýeleri bolan ýaşlary däl, eýsem, bütin halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Ildeşlerimiziň her biriniň Watanymyza bolan söýgüsini, döredijilikli zähmete yhlasyny artdyrdy. Elbetde, hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ýaş nesliň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Ýetilen belent sepgitler bilen taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen giren 2022-nji ýylda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi-de ýaşlar hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny görkezdi. Şeýle ajaýyp işler Watanymyzyň geljegi bolan bagtyýar ýaşlarymyzy mundan beýläk hem täze üstünliklere ruhlandyrýar. Şol sebäpden, türkmen ýaşlary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilýän ajaýyp şert-mümkinçiliklerden ruhlanyp, özlerine bildirilýän beýik ynama mynasyp jogap bermek üçin yhlaslaryny gaýgyrman zähmet çekerler, gurarlar, dörederler.

Watan goragy mertebedir

Kalbynda Watana wepalylyk duýgusy mäkäm ornan, döwletimiziň parahatçylygyny we halkymyzyň abadan durmuşyny goramagy mukaddes borç saýýan türkmen harby gullukçylary, taryhyň müňýyllyklara uzaýan jümmüşinde öçmejek yz galdyran gaýduwsyz pederlerimiziň edermenlik kyssalaryndan, gahrymançylykly ömür ýollaryndan ruhlanýar. Eziz Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp eserinde belleýşi ýaly, mähriban topragymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini, halkymyzyň abadan durmuşyny hem-de döredijilikli zähmet çekmegini üpjün etmekde harby gullukçylarymyzyň möhüm orny bardyr. Şonuň üçin öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde ezber harby hünärmenler zerurdyr. Şeýle jogapkärçilikli wezipelerden ugur alyp, häzirki wagtda milli goşunymyzda Watana wepaly, harby kasama ygrarly, harby borjy ak ýürekden ýerine ýetirýän kämil harby hünärmenleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berilýär. Çünki «Watan goragçysy» diýen belent ada mynasyp bolmak her bir türkmen üçin uly mertebedir.

Mukaddeslik

Watan — dünýädäki iň beýik saýylýan mukaddeslikleriň biri. Watan — seniň dünýä inip, göbek ganyň daman ýeri, seni mähriban käbäň ýyly mähri bilen ezizleýän ýeri. Watan — seniň öýüň, ojagyň. Watanyň gadyr-gymmatyny ýat ülkelerde bolanyňda, has-da gowy bilýärsiň. Öz ýurduňdan çykyp, özge ýere gideniňde ýüregiň «Watan!» diýip urýar. Watana dolanyp geleniňde, Watan seni gujagyny açyp garşylanda, diýseň tolgundyryjy pursatlary başdan geçirýärsiň. Şonda dana ata-babalarymyzyň «Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy» diýen jaýdar setirleri ýadyňa düşýär.

Watanyň edermen goragçylary

Golaýda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Şabat etrabynyň Altyn ýol geňeşliginiň oba medeniýet öýüniň mejlisler eýwanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Daşoguz gümrükhanasynyň işgäri, leýtenant Begenç Berdiýew, Türkmenistanyň Serhet gullugynyň Daşoguz serhet birikmesiniň işgäri, uly leýtenant Röwşen Atadurdyýew, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň işgäri Muhammet Mämmetgeldiýew, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň başlygy Magsat Otuzow çykyş etdiler. Çykyşlarda asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde ýaşamaga, yhlasly zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Milli Liderimize hem-de hormatly Prezidentimize alkyş aýdyldy. Tutuşlygyna baý many-mazmuna, baýramçylyk ruhuna beslenen dabaranyň dowamynda belentden ýaňlanan şirin aýdym-sazlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işleriniň, ajaýyp ýaşaýşymyzyň, parahat durmuşymyzyň waspy ýetirildi.

Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň şäher maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherindäki bilim we terbiýeçilik edaralarynyň mugallymlarydyr terbiýeçileri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, 2022-nji ýylyň jemleri barada giňişleýin gürrüň etdiler. Bilim işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bilim işgärleriniň, mekdep okuwçylarynyň, körpeleriň arasynda geçiriljek bäsleşikleriň, wagyz-nesihat çäreleriniň, döredijilik bäsleşikleriniň meýilnamasyny düzdüler we ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Sport ýaryşlary geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat müdirliginde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa müdirligiň we onuň düzüm birlikleriniň harby gullukçylary gatnaşdylar.

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe welaýatlarda ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmek arkaly pagtanyň öndürilýän möçberini has-da artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine: — ýerleriň kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2023-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde pagta öndürilmegini üpjün etmek;

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hem-de hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna, işgärlerine bildirilýän uly ynamy, belent sarpany, olar hakynda edilýän çuňňur aladany giňden dabaralandyrýan bu baýram merdana pederlerimiziň watançylyk mekdebiniň dowamat-dowam bolýandygyny görkezýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär: