HABARLAR

Watan goragçylarymyza belent sarpa

Watan — eždatlarymyzyň bize goýan iň uly mirasy. Bu gün şol mirasy Ýaragly Güýçlerimiziň harby gullukçylary, Oguz kowmundan dörän türkmen gerçekleri uly buýsanç bilen goraýarlar, wepalylyk bilen ata Watanymyza gulluk edýärler. Watan goragçylarymyza hem-de olaryň maşgalalaryna hemmetaraplaýyn goldaw berilmegi harby gulluga bolan höweslerini artdyrýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dabaraly bellenilip geçilen Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde geçirilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy merdana ýurt goragçylarynyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we harby borja ygrarlylykda tapawutlanan harby gullukçylara döwlet sylaglary gowşurylyp, harby atlar dakyldy, hünär derejeleri berildi. Harby gullukçylarymyzyň höweslendirilmegi Diýarymyzda Watan goragçylary hakynda aýratyn alada edilýändigini, olara belent sarpa goýulýandygyny ýene bir ýola äşgär etdi. Ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlar yhlasly zähmetlerine goýlan uly sarpa üçin hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adyna tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.

Watan goragçylaryny buýsandyrdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz — hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän buýsançly özgertmeleriň netijesinde mähriban halkymyzyň polat galkany bolan milli goşunymyzyň goranyş kuwwaty, maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar, harby gullukçylaryň hünär ussatlygy, bilim derejesi kämilleşdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllyk baýramçylygy hem-de Watan goragçylarynyň güni şatlyk-şowhunly dabaralara beslendi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň hataryndan Watana ak ýürekden gulluk edip, milli goşunymyzyň goranyş ukybyny berkitmekde şahsy goşandyny goşandyklary üçin olaryň köp sanlysyna nobatdaky harby atlar dakyldy we hünär derejeleri berildi. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary müdirliginiň asmana atyjy raketa goşunlarynyň tabynlygyndaky maýor Soltanmyrat Soltanowyň serkerdelik edýän harby bölüminden kapitanlar Sähet Gurbansähedow bilen Baýramgül Allakulyýewa dagy hem baýramçylyk sowgadyndan paýly bolup, Watanymyzyň asudalygyny, döwletimiziň berkararlygynyň has-da pugtalanmagy, ony beýgeltmek ugrunda jan aýaman çeken zähme

Mynasyplar sylaglandy

Watan düşünjesini biziň merdana halkymyz owal-ahyr mukaddeslik hökmünde kabul edipdir. Taryha ser salsak, halkymyzyň gahryman ogullary merdanalygyň, ugurtapyjylygyň, synmaz erkliligiň, mertligiň, Watany söýmegiň belent nusgasyny görkezipdirler. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleri, harby gullukçylar hem-de olaryň maşgala agzalary üçin gurduryp ulanmaga berýän döwrebap ýaşaýyş jaýlary, edaradyr okuw binalary, Ýaragly Güýçlerimiziň düzümine häzirki zamanyň iň kämil harby tehnikalaryny we ýaraglaryny alyp bermegi Watan goragçylaryna bolan synmaz ynamyndan we beýik hormatyndan nyşandyr. Ynha, şeýle özgertmeleriň çäklerinde bolsa Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllygy mynasybetli, hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda harby gulluk borçlaryny ak ýürekden berjaý edip, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde alnyp barylýan işleri kämilleşdirmekde, harby düzgün-nyzamy pugtalandyrmakda, harby borja we harby kasama wepaly Watan goragçysynyň şahsyýetini kemala getirmekde goşýan şahsy goşantlary üçin Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary müdirliginiň harby gullukçylarynyň birnäçesine döwlet sylaglarynyň hem-de nobatdaky harby atlarynyň gowşurylmagy hem muňa aýdyň mysaldyr.

Ýumurtganyň täsinlikleri

Eýsem, her gün ýokumly iýmit hökmünde iýilýän ýumurtga hakynda bulary bilýärismi?! Daşyndan göräýmäge, ýumurtga ellips şekillinde tekiz ýylmanak bolup görünýär, aslynda welin, ýumurtganyň gabygynda 17 müňden gowrak kiçijik deşijekler bar. Sowadyjyda bir hepde saklanan ýumurtga yssyda bir gün saklanan ýumurtgadan has täzedir. Köp saklanan ýumurtga ýeňil bolýar. Çünki, onuň düzümindäki suw, kömür aşgarynyň azalýandygy sebäpli, ýeňleýär. Esasan, ýumurtga, gök önümli işdäaçarlara goşulýar ýa-da ýany bilen äberilýär. Sebäbi, gök önümlerde protein az bolýar. Haçan-da, ýumurtga goşulyp taýýarlanylan işdäaçarlarda bolsa proteiniň we witaminleriň mukdary ep-esli köpelýär.

Beýik ynamyň, uly buýsanjyň, mukaddes borjuň eýeleri

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Serdarymyz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalan ýaşlarymyza beýik ynam bildirilýändiginiň, olaryň uly buýsanjyň, mukaddes borjuň eýeleridiginiň has-da dabaralanýan ýylydyr. Ýaşlara bildirilýän ynamyň, buýsanjyň özeninde uly many bar. Sebäbi Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde biziň Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň her bir ulgamynda uly ösüşler gazanylýar. Muny biz her bir ädimde görýäris, duýýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň şeýle göreldesi biz — ýaşlar üçin nusga alarlyk mekdep bolup durýar. Biz şol göreldäni özümize nusga edinip, ata Watanymyza, halkymyza wepaly, Diýarymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan kämil şahsyýetler bolup ýetişmekde tagallamyzy, zehinimizi, ukybymyzy gaýgyrmaýarys. Döwletimizde ýaşlar hakynda uly aladalaryň edilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolan «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesilleriň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagyna, okamagyna, işlemegine gönükdirilendir. «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» ýaşlar b

Bagtyýarlyk — ylham çeşmesi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwletimizde ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen düşünjeli, kämil adamlar bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar edilýär. Şeýle aladalar bolsa ýaşlar guramamyzyň işiniň ilerlemegine hem örän uly täsirini ýetirýär. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem-de golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň geçirilmegi biziň — ýaşlaryň kalplaryndaky guwanjy has-da artdyran şanly wakalar boldy. Şeýle buýsançly günlerde geçen ýylda ýurdumyzda amala aşyrylan işlere nazar aýlanymyzda, olaryň diňe halkyň bähbidine gönükdirilendigine göz ýetirýäris. Bu işlerden ýaşlar guramamyzyň hem çetde galmandygyny bellemek ýakymlydyr.

Ýaşlar alada bilen gurşalýar

Her bir güni rowaçlyklara beslenýän döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ähli ugurlarda işler sazlaşykly alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýeti çalt depginlerde ösmek bilen, belent sepgitleri nazarlaýar. Bu hem ýurtda amala aşyrylýan beýik işleriň, işlenip düzülen maksatnamalaryň aýdyň netijesidir. Badalga berlen maksatly tutumlaryň özeninde halkyň abadan, eşretli ýaşaýyş-durmuşy baradaky aladalar durýar. Ajaýyp zamanamyzda ylymly-bilimli, hünärli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmeklige uly üns berilýär. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň röwşen geljegini ýaş nesillerimizde görýändigini aýdyň görkezýär. Arkadagly Serdarymyz ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýär. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir. 

Watanyň röwşen geljegi

Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän il-ýurt bähbitli işlerine mynasyp goşant goşmak, ýurdumyzyň dünýä ýüzünde iň bir abadan hem-de kuwwatly döwlete öwrülmegi üçin döredijilikli zähmet çekmek mukaddes borçdur. Berkarar döwletimizde halal işläp, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaga, sagdyn durmuş ýörelgelerini hemişelik hemra edinmäge ähli şertler, mümkinçilikler bar. Hormatly Prezidentimiz Gahryman Arkadagymyzyň beýik işlerini dowam etdirmekde, halkymyzyň bagtyýar geljegini berkarar etmekde ýaşlara uly ynam bildirýär. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy munuň aýdyň nyşanydyr. Bu bizde — bagtyýar ýaşlarda uly joşgun, ýokary ruhubelentlik, egsilmez hoşallyk duýgularyny döretdi.

Il bähbitli işler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gözel Diýarymyzda abadan, asuda ýaşaýyş-durmuş, döredijilikli zähmet gaýnap joşýar. Şeýle ösüş-özgerişlere ýetirýän ajaýyp başlangyçlaryň sakasynda mähriban Prezidentimiziň pähim-parasatly syýasaty durýar. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, ähli pudaklarda depginli ösüşleri gazanmak boýunça durmuşa geçirilýän işler oňyn netijelerini berýär. Ýurdumyzda ýaşaýyş-durmuş ähmiýetli binalaryň gurlup, ulanylmaga berilmegi, adamlaryň halal zähmet çekmegi we dynç almagy, rahat durmuşyň hözirini görmegi üçin ähli amatlyklaryň döredilmegi hemmeleri guwandyrýar. Irki taryhymyza ser salsak, XI-XII asyrlar ýurdumyzda binagärçiligiň ýokary depginde ösen döwri hasaplanýar. Muňa mysal edip, Daýahatyn kerwensaraýyny, Maşat ata metjidini, Astanababa, Sarahsbaba, Mänebaba mawzoleýlerini görkezmek bolar. Şol binalaryň diwarlary toýun palçygyndan, toýun kerpijinden gurlupdyr. Olar biziň şu döwrümize çenli saklanyp galypdyr.

Işjeňlige eýe boldy

Ak bugdaý etrabynyň merkezindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi. Oňa ady agzalan jemgyýetçilik guramasynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda, şol sanda bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar we mährem eneler gatnaşdy. Maslahatda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe zenanlaryň jemgyýetimizdäki orny, olaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy ugrunda döredilen şertlerdir mümkinçilikler dogrusyndaky gürrüňe üns çekildi. Çykyşlarda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi tarapyndan geçen, 2022-nji ýylda alnyp barlan işlere giňişleýin seljerme berlip, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda öňde durýan wezipeler kesgitlendi.