HABARLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 25-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy, şeýle-de käbir möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol täze taryhy eýýamyň özgertmelerini hukuk taýdan kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda täze Kanunlar metbugatda çap edilýär we deputatlar tarapyndan olaryň many-mazmunyny ilata düşündirmek boýunça degişli işler geçirilýär. Kanun çykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, Mejlisde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, aýry-aýry ulgamlaryň kanunçylyk esaslarynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen işler alnyp barylýar. Hususan-da, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak bilen bagly Kanun taslamalaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Resmi habarlar

Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy. Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri girizmek tabşyryldy.

Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri

Noýabr aýynyň 21-22-sine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy. Ýokary derejeli gepleşikler

Sanly ulgam arkaly geçen iş maslahaty

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, welaýatlaryň häkimleriniň häzirki wagtda ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgini, hususan-da, «ak altyn» hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna taýýarlyk görlüşi barada hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýändigi, bu işde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýandygy barada habar berdiler. 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işleri talabalaýyk alnyp barylýandygy aýdyldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu günki mejlisine Hökümetiň agzalarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň hem-de ýaşlaryň çagyrylandygyny belledi.

Türkmen topragynyň ajaýyp künjegi

Noýabr aýynyň 24-ne Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň hem-de ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmek, sebitiň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, Hazaryň özboluşly tebigy şertlerini syýahatçylygyň ösdürilmegine gönükdirmek we türkmen topragynyň bu täsin künjeginiň ekologik abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Işleri guramaga jogapkärçilikli çemeleşilýär

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri yzygiderlilikde sebitleriň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgini, 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işler barada hasabatlary berdiler. Şeýle hem obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň hasabatynda bellenilişi ýaly, şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda pagtaçy daýhanlar tarapyndan gowaça meýdanlarynda bar bolan pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek boýunça degişli işler guramaçylykly alnyp barylýar. Häzirki wagtda bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Şaly hasylynyň oragy gyzgalaňly dowam edýär, şonuň bilen birlikde, Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň hasylyny ý

Hazaryň mümkinçilikleri işjeň ulanylmalydyr

24-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň hem-de ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Ussadyň gadyryny ussat biler...

Ykdysady we syýasy ýeňişlere, zähmet üstünliklerine beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni taryhyň sahypalaryna siňip, ondan öçmejek orun alýar. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan oňyn syýasaty, Arkadagly Serdarymyzyň Ýer ýüzünde parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekde hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekde bitirýän işleri diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, dünýä halklarynyň hem bagtyýar, parahat durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň we şertleriň döredilmegine esasdyr. Şu jähetden hem, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasy başlangyçlary bu günki gün özüniň işjeňligi we netijeliligi bilen häsiýetlendirilýär. Sebit we dünýä ýurtlary bilen ýola goýlan deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda hyzmatdaşlygy alyp barýan döwletimiziň syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar.

Belentlik

Şu ýylyň 1 — 3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary amala aşyrandygyndan hemmämiz habarlydyrys. Dana Pyragynyň aýdyşy ýaly, dost-dogana baryş-geliş ýaraşar. Saparyň barşynda Gahryman Arkadagymyz türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmäge bagyşlanan birnäçe duşuşyklary geçirdi. Iň esasy waka bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanmagy boldy. Russiýanyň lideri W.Putiniň şol ordeni Gahryman Arkadagymyza gowşuran pursady hiç wagt göz öňümizden gitmez.