HABARLAR

Bitaraplyk — biziň doktrinamyz

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz: «Biz Türkmenistanda Bitaraplygy berkitmäge uly ähmiýet berýäris, onuň özboluşly hukuk ýagdaýyna buýsanýarys. Bitaraplyk biziň doktrinamyzdyr, ol tutuş dünýäde parahatçylygy saklamaga, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge çagyrýar, ynsanperwerlik ýörelgelerini yglan edip, agzybirlige ýardam berýär» diýip, türkmen Bitaraplygyna mynasyp häsiýetnama berýär. Hakykatdan-da,  hemişelik Bitaraplyk ýurdumyzyň ählumumy howpsuzlyk, syýasy durnuklylyk, ykdysady ösüş, ynsanperwer hyzmatdaşlyk babatda öňdengörüjilikli başlangyçlaryny durmuşa geçirmeginiň ygtybarly gurşawyny döredýär. Milli syýasy-ynsanperwer garaýyşlary, halkara kadalary bilen utgaşykly sazlaşýan türkmen Bitaraplygynyň adalatly ýörelgeleri döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň mizemez dostluk ýollaryny giňeltmäge mümkinçilik berýär. Munuň şeýledigine içerki ösüşlerimizden-de, halkara derejede gazanýan abraý-üstünliklerimizden-de göz ýetirmek bolýar.

Şat ýaşlygyň mekanydyr Diýarym!

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we eziz Arkadagymyzyň saýasynda ýaşlaryň dünýä derejesinde bilim almagy, ylym öwrenmekleri, göwün söýen hünärlerini ele alyp, Watanymyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Mälim bolşy ýaly, 2-nji dekabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryna laýyklykda, Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň ahyrynda guraljak ýaşlaryň dabaraly maslahatyna we sergisine görülýän taýýarlyk işleri bilen bagly duşuşyk geçirdi we ýaşlar forumyny üstünlikli guramak boýunça öwüt-nesihatlar, tabşyryklar  berdi.

Ýaşlar — Watanymyzyň ýagty geljegi

Halkymyzyň Milli Lideriniň çuň paýhasa ýugrulan beýik başlangyçlary ata Watanymyzyň bagtyýar geljegine gönükdirilip, ýagty ertirlerimize şugla saçýar. Ýurdumyzy ählitaraplaýyn ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän beýik işler Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde has-da rowaçlyga beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly adyna mynasyp bolan 2023-nji ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda ýatdan çykmajak köp sanly şanly wakalara baý boldy. Dekabr aýynyň ahyrynda ýylyň dowamynda döwletimizde hem-de daşary ýurtlarda geçirilen halkara sport ýaryşlarynda, mekdep okuwçylarynyň ders olimpiadalarynda, talyplaryň bäsleşiklerinde ýeňiji bolanlaryň, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan ýaşlarymyzyň gazanan üstünliklerini açyp görkezjek ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler. Hormatly Prezidentimiz ýakynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bu dabara ýokary derejede taýýarlyk görülmelidigini tabşyrdy.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Umumadamzat ähmiýetli tagallalar Bütin dünýäde durnukly ösüşiň hem-de sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginiň möhüm şerti hökmünde ekologiýa meselesine uly ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan ekologik meselelere degişli wezipeleriň çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça dünýä bileleşiginiň tagallalaryny utgaşdyrmaga uly goşant goşýar. Ýurdumyzyň Ählumumy metan borçnamasyna goşulmagy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bitirýän beýik işleriniň diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzadyň bähbitlerini nazarlaýandygyny ýene bir gezek subut etdi. Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatynda belent münberden Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny resmi taýdan beýan etmegi şu döwletiň raýatydygyňa bolan buýsanjyňy artdyrýar.

Parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýoly

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 5-nji dekabrynda Türkmenistanyň Adalat köşgünde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli «Türkmen Bitaraplygy — parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýoly» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata kazyýet edaralarynyň işgärleri, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ylmy işgärleri hem-de ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Bagtymyzyň gönezligi

Öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň halkara giňişligindäki abraýy barha belende galýar. Onuň düýp esasynda bitaraplyk syýasaty we häzirki döwrüň ähmiýetli meselelerini çözmekdäki işjeň garaýyşlar durýar. Halkara hukugyň kadalaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmak özüniň ýuridik ähmiýeti boýunça hukugyň bir ulgamynyň kadalarynyň beýlekisine geçirilmegini aňladýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulýandygy ykrar edilýär. Şunuň bilen baglylykda, biziň döwletimiz BMG-niň, ÝHHG-niň we beýleki halkara guramalaryň adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek baradaky möhüm namalaryna goşulyşdy hem-de olara gyşarnyksyz eýerýär.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Aşgabat, 6-njy dekabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew harby bölümlerdäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň on bir aýynda ýurdumyzyň goranyş ukybyny ýokarlandyrmak, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny artdyrmak üçin durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem güýzki çagyryş möwsümi barada aýdyldy.

Türkmenistan — Türkiýe: söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

6-njy dekabrda paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisi açyldy, şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň ýedinji mejlisi we işewürlik maslahaty geçirildi. Gözden geçirilişe gatnaşmak üçin Türkiýäniň döwlet düzümleriniň wekillerinden ybarat uly topar, ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň we hususy kärhanalaryň 100-e golaýynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri Aşgabada geldiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul etmegi

6-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapynyň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Ol bu toparyň nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana geldi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurduň wise-prezidentini myhmansöýer türkmen topragynda mübärekläp, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň nobatdaky mejlisiniň hem-de Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň üstünlikli geçmegini arzuw etdi we şu gezekki saparyň çäklerindäki gepleşiklerdir duşuşyklaryň iki döwletiň arasyndaky hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdi.