HABARLAR

2022-nji ýylyň noýabry: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilen noýabr aýynyň dürli çäreleri, köp sanly iş duşuşyklary, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri we forumlar Türkmenistanyň halkara giňişlikde eýeleýän ornunyň barha pugtalandyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň 1 — 3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde dostlukly döwletleriň gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge, ähli ugurlarda bilelikdäki işi işjeňleşdirmäge çalyşýandyklary tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana hem-de BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktuma Birleşen Arap Emirlikleriniň milli baýramy — Döwletiň jar edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hatynda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ýola goýlan hem-de häzirki wagtda netijeli we durnukly häsiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklara ýokary baha bermek bilen, onuň ähli ileri tutulýan ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň noýabr aýynda bu gözel ýurda amala aşyran saparyny örän ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny nygtap, onuň dowamynda geçirilen gepleşikleriň, gol çekilen resminamalaryň uly toplumynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge we pugtalandyrmaga uly itergi berjekdigine berk ynam bildirdi.

Agzybirlik — döwrüň ajap namasy

Hemişelik Bitaraplygymyzyň dünýä ýaň salýan şirin mukamynyň astynda Garaşsyz Diýarymyz dünýäniň öňdebaryjy, ykdysady taýdan ösen döwletleriniň hataryndan barha uly orun alýar. Halkymyzyň rowaçlygyny, ata Watanymyzyň abadançylygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitleýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagy hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi bilen baglanyşykly işleri yzygiderli durmuşa geçirýär. Depginleriň bir pursatlyk-da peselmeýändigine ýurdumyzyň durmuşynda günüň-gününe bolup geçýän wakalara nazar aýlanyňda-da buýsanç bilen göz ýetirse bolýar. 25-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň innowasion ösüşi bilen baglanyşykly birnäçe meselelere garady. Nebithimiýa senagatynyň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagyny we diwersifikasiýalaşdyrylmagyny kanunçylyk taýdan goldamak, obasenagat toplumyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler, türkmen elektrik energiýasynyň möçberiniň artdyrylmagy hem-de onuň eksport ugurlarynyň giňeldilmegi, «ýaşyl» energetikanyň ösdürilmegi, ýurdumyzyň aragatnaşyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň p

«Dialog — parahatçylygyň kepili»

Maksatly menzilleriň maslahaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan öňdengörüjilikli durmuş-ykdysady strategiýasy hormatly Prezidentimiz tarapyndan ykdysady, durmuş we ekologiýa jähetden ösüş ýörelgelerine esaslanyp üstünlikli dowam etdirilýär. Maksatly ädilýän ädimler bolsa ýurdumyzy üstünliklerden üstünliklere atarýar. Agzybirlikli, maslahatly amala aşyrylýan işleriň her biri halkyň durmuş hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna gönükdirilýär. 23-nji noýabrda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi hem geljek ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda Kanunyň esasy maddalaryny düýpli seljermäge we olary döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň möhüm wezipelerini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanyldy. Maslahat, geňeş — ýaşaýyş-durmuş meseleleri babatda halkymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getiren beýik pelsepesi. Çünki geňeşip amala aşyrylýan işiň şowlulyga beslenýändigi, maslahatly biçilen donuň göwnemakul bolýandygy halkymyzyň ruhy dünýäsinde beýanyny tapýan hakykat. Şonuň üçin hem Gahryman Arkadagymyzyň geljek ýylyň Döwlet býujeti bilen baglanyşykly meseleleri ýurdumyzyň dürli gatlaklarynyň wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşmagynyň geljekki ösüşlerimize badalga berjekdigine ä

Uzak ýoluň söhbedi

Ömrüni Türkmenistanyň diplomatik gullugyna bagyşlan bu halypa diplomat bilen ozaldan gaýybana tanyşlygym bolsa-da, onuň bilen ilkinji didarlaşmagym 2012-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde boldy. Şol gün agşamara Bakuwa uçmalydym. Ol ýerde Türkmenistanyň Medeniýet günlerine bagyşlanan çärelere gatnaşmalydym. Bu çärä gatnaşýan Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçi Sapar Berdinyýazow bilen şol gün başlanan ilkinji ýoldaşlygymyz soňra halypa-şägirt gatnaşyklaryna ulaşyp gitdi. Halypa diplomat, ömür saly togsanyň onlugyndan gäden S.Berdinyýazowyň zähmet terjimehaly diplomatik gulluk bilen baglydyr. Ol on ýedi ýyldan gowrak (1995 — 2012) Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bolup zähmet çekdi. Pakistanda ilkinji gezek bolanda S.Berdinyýazow Karaçide gurlan iri metallurgiýa kombinatynyň gurluşygyny syýasy-diplomatik taýdan goldamaga gatnaşdy.

Ählumumy parahatçylygyň rowaçlanmagy

Şöhraty äleme dolan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlarynda halkymyzyň bagtyýar ýaşamagyna gönükdirilen tutumlaryň netijesinde gazanylýan ösüşler döwletimiziň şanyna şan goşýar. Ýurtda agzybirligi we asudalygy pugtalandyrmak, daşary ýurtlar bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklary ýola goýmak we yzygiderli ösdürmek berkarar döwletimizde alnyp barylýan döwlet syýasatynyň özenini düzýär. Ata Watanymyzy ösdürmek, halkymyzyň parahat durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek, milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmak hormatly Prezidentimiziň ynsanperwerlige ýugrulan ýörelgeleriniň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Halkymyzyň saýlap alan demokratik ýoly türkmeniň goňşusy bilen duz-çörekli gatnaşýan halkdygyny hem-de agzybirligi, asudalygy eziz görýän milletdigini aýdyň görkezýär. «Açyk gapylar» syýasatynyň dabaralanýan ýurdy bolan Türkmenistan döwletimiz halkara bileleşiginiň işjeň agzasy hökmünde dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilen syýasaty öňe sürýär. Abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ýola goýmak ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ata Watanymyz sebitiň we dünýäniň ähli ýurtlary bilen para

Milli kanunçylyk kämilleşdirilýär

Türkmen halkyna bagtyýarlygyň ýaran bolan täze taryhy eýýamynda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleri hem-de il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlary kanunçylyk taýdan goldap, olaryň hukuk esaslaryny berkitmek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Milli kanunçylygymyz Türkmenistanyň Esasy Kanunyna daýanmak bilen, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň pugtalanmagynda, jemgyýetimiziň has-da jebisleşmeginde ygtybarly esas bolup çykyş edýär. Elbetde, türkmen jemgyýetinde gazanylýan ösüşler milli kanunçylygyň kämilleşmegi esasynda amala aşyrylýar. Milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işlerde halkara tejribeler içgin öwrenilýär hem-de olaryň iň ygtybarly ugurlary ornaşdyrylýar. Munuň özi täze taryhy eýýamda kanunçylyk ulgamyny döwrebap kämilleşdirmegiň, olary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda baýlaşdyrmagyň döwlet işiniň esasy ugurlarynyň biridigini doly tassyklaýar.

Parahatçylykly ösüş — Türkmenistanyň dünýäde giňden oňlanýan teklibi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly tagallalary esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty parahatçylykly ösüşiň täzeden-täze şanly wakalary bilen baýlaşýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 27—29-njy noýabrynda Koreýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň baý mazmunly wakalary hem iki dostlukly döwletiň tejribeli hyzmatdaşlygyny täze belentliklere çykaran netijeleri bilen halkymyzy egsilmez buýsanja besledi.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Bagtyýar durmuşyň gymmaty Bitaraplyk hem-de parahatçylyk düşünjeleri biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly. Şu nukdaýnazardan, Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet guşy» romanynda bu gymmatlyklar aýratyn ähmiýete eýedir, çünki romandaky wakalar agyr uruş ýyllaryny öz içine alýar. Bu döwürde bolsa asuda, parahat durmuşyň gadyr-gymmaty has uludyr. Kitapda wakalaryň çeper suratlandyrylmagy bilen birlikde, onda Mälikguly aganyň şygyrlarynyň getirilmegi bellenmäge mynasypdyr. «Uruş bolmasyn!» atly goşgusyndaky: