HABARLAR

Hatlar, habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň Prezidentini gutlady Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Rumyniýanyň Prezidenti Klaus Werner Ýohannise we ýurduň ähli halkyna Rumyniýanyň Milli güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz! Awstriýa bilen Türkmenistanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Tomas Şuller-Götzburgy Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti! Aşgabat şäherinde geçirilen «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyňyz üçin Size tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, il-ýurt bähbitli işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Aşgabat, 30-njy noýabr (TDH). Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň başlygy hanym Neda Berger bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyndaky ýola goýlan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatdaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhman bilen mähirli salamlaşyp, Gahryman Arkadagymyz Neda Bergeriň Türkmenistanda uly hormata eýedigini aýtdy. Şeýle-de hormatly Arkadagymyz onuň ýurdumyzda geçirilýän köp sanly baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşýandygyny we iki ýurduň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Habarlar

MÖWSÜMLEÝIN OBA HOJALYK IŞLERI TALABALAÝYK GEÇIRILMELIDIR 28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Belent maksatly işler — ösüşleriň binýady

28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, şu ýyl açylyp, ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky işleriň ýagdaýy, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly geçirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki möhletlerde alnyp barylýar, gowaça meýdanlarynda bar bolan “ak altyn” hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, 2023-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär. Şu günler welaýatyň meýdanlarynda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, ýetişdirilen gant şugundyrynyň bol hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly dowam edýär. Şeýle-de häkim welaýatda pagta öndürijiler bilen döwlete tab

Beýik işleriň eýýamy

25-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy, şeýle-de käbir möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol täze taryhy eýýamyň özgertmelerini hukuk taýdan kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Ynsanperwer ýörelgeler

Mähriban halkymyz ynsanperwerligi, ýagşy niýetliligi, pespälligi ömrüniň manysy hasaplaýar. Hut şu ýörelgelere eýerip, öz nesillerine ylym-bilim, edep-terbiýe berýär. Bu barada Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysy» atly kitabynda öz pederiniň pentleri bilen baglanyşdyryp: «Kakam her bir adamyň baş wezipesiniň, ömrüniň manysynyň adamlar üçin haýyr işleri etmekdedigi barada aýdardy» diýip belleýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, adamzadyň bagtly ýaşaýşy üçin zerur bolan asyllylyk, medeniýetlilik, edep-ekramlylyk, ynsanperwerlik, birek-birege goldaw etmek ýaly häsiýetler adamlary ýagşy işleriň başyny tutmaga, adamkärçilik däplerine eýermäge çagyrýar. Ejizi goldamak, mätäje hemaýat etmek hem pederlerimiziň iň naýbaşy häsiýetleriniň biridir. Ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen bu gazna Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. Mälim bolşy ýaly, şu ýyl bu gaznanyň ýanynda onuň esaslandyryjysy tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Ýaşulular geňeşini döretmek çözgüdi kabul edildi. Şu ýylyň 16-njy noýabrynda paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň

Döwrebap kanunlar kabul edilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ykbaly göterilen türkmen ili ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli kanunçylyk ulgamy berkidilip, oňyn hukuk özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwletimiziň gurluşynda iki palataly Milli Geňeşiň döredilmegi, onuň esasynda hem kanunçylyk ulgamlaryna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi jemgyýetimizde milli demokratiýanyň dabaralanmasydyr. Demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň mizemez hukuk esaslaryny berkitmek we kämilleşdirmek maksady bilen hem-de döwletimizde halkymyzyň bähbidine gönükdirilen bimöçber işleriň üstünlikli amala aşyrylmagy üçin iň ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän kanunçylyk binýady yzygiderli pugtalanýar. Munuň özi döwletimizde ähli ugurlar boýunça amala aşyrylýan özgertmeleriň, ösüşleriň beýany bolmak bilen, jemgyýetimiziň we döwletimiziň barha ilerlemegine oňyn täsirini ýetirýär.

Türkmen-koreý gatnaşyklary

Häzirki wagtda döwletimiz köpugurly daşary syýasy işini alyp barýar. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan dünýäniň 150-den gowrak ýurdy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Ýurdumyz Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde okgunly ösýän döwletleriň biri bolan Koreýa Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklaryň has-da berkidilmegine uly ähmiýet berýär. Şol maksat bilen, şu ýylyň 27 — 29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Koreýa Respublikasynda boldy. Saparyň barşynda Gahryman Arkadagymyz Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol we dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo bilen duşuşdy. Bu duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama, şeýle hem iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyna 30 ýyl doldy. Şu döwürde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk ösüşiň täze derejesine çykdy, özara bähbitli taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy. Gahryman Arkadagymyzyň bu sapary türkmen-koreý parlame