HABARLAR

Ýaş ýürekler Watan diýip joş urýar

Ynsan ömrüniň ýaşlyk ýyllary tebigatyň bahar paslyna meňzedilýär. Bahar pasly, hakykatdan hem, ýaşlyk bilen çalymdaş. Ýazyň gelmegi bilen Zeminiň ýüzüne nur çaýylýar. Göräýmäge ýumşajyk, näzijek ýaly bolsa-da, özünde bilniksiz gujur-gaýratyň çeşmesini saklaýan ösümlikler dag-daşlaryň süňňüni böwsüp çykyberýär. Ynsan ýaşlygynyň artykmaçlygy bolsa şeýle ynamy, yhlasy ylym bilen utgaşdyrýar welin ähli kynçylyklar körügiň demine düşen demir ýaly eräberýär. Ýaşlyk ynsan ömrüniň bahary. Halkymyz taryhy menzillerinde-de nesilleriň terbiýesine çagalyk döwürlerden uly ähmiýet beripdirler. Olaryň milli terbiýesi, ýerlikli edep-ekramy, sagdyn bedeni we kämil düşünjesi Watan mertebesini ruhy baýdaga öwürmäge gönükdirilipdir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe pederlerimiziň bu ýörelgeleri döwrebap derejede kämilleşdirilip dowam edýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 28-nji ýanwarynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň dürli künjeginden jem bolan yhlasly, ynamly, joşgunly ýaşlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

Telefon arkaly söhbetdeşlik

27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi 28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

26-njy ýanwarda Mary welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary girizildi. Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat berdi.  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, şol sanda halkara standartlara laýyklykda milli standartlaşdyrmak ulgamyny ösdürmek hem-de ugurdaş düzümleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Resmi habarlar

 Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramaga, howpsuzlygy, jemgyýetçilik, hukuk tertibini, kanunçylygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşantlary, gulluk borçlaryny göreldeli ýerine ýetirendikleri we söweşjeň taýýarlykda ýokary görkezijileri gazanandyklary üçin hem-de berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, çeken halal, göreldeli zähmetini, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýle hem Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. ***

Şa serpaýlaryňyz üçin taňryýalkasyn, Arkadagly Serdarymyz, Gahryman Arkadagymyz!

Ýaşlara we ýaşlyga bagyşlanan ýylda uludan tutulan türkmen ýaşlarynyň dabaraly toýy— Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy uly ruhubelentlikde ýokary derejede geçirildi. Bu dabara mynasybetli hormatly Prezidentimiziň ähli türkmen ýaşlaryna ak pata beriýän hoşniýetli arzuwlara, ymgyr manyly öwüt-ündewlere beslenen Gutlagyny ýollamagy ähli ýaş türkmenistanlylaryň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Gurultaýyň çäklerinde ýurdumyzyň öňdebaryjy ýaşlarynyň hatarynda Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň şa serpaýlaryna, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň gymmat bahaly sowgadyna mynasyp bolmak — meniň üçin uly bagt. Bu Şa serpaýlaryny, sylaglary türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz, tutuş türkmen halky tarapyndan bize bildirilen uly ynam hasaplaýaryn. Bu uly ynam bizi ata Watanymyza, döwletimize we döwrümize mynasyp kämil şahsyýetler bolup ýetişmäge ruhlandyrýar. Şu uly ynamy ödemek, şu mukaddes borja aňryýany bilen hötde gelmek üçin gijämizi gündiz edip yhlasly okajakdygymyza, tutanýerli zähmet çekjekdigimize, täze ylmy we döredijilik gözlegleri bilen ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşjakdygymyza Arkadagly Serdarymyzy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, ä

Sözleýär türkmeniň Milli Lideri!

Mukaddes hem mertebeli münberde, Sözleýär türkmeniň Milli Lideri! Parasatly pähim-paýhas dillerde, Sözleýär türkmeniň Milli Lideri! Gurdy binýady berk müňläp ymarat, Ýoly rowan, gadamlary mübärek, Her jümlesi parasatdan ybarat, Sözleýär türkmeniň Milli Lideri!

Ynamly ädimler bilen beýik menzillere tarap

Gahryman Arkadagymyzyň oýlanyşykly we parasatly başlangyjy bilen binýady berkden esaslandyrylan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda belentlikleri nazarlap, öňe barýan ata Watanymyzyň her bir güni bize ajaýyp pursatlary, taryhy wakalary bagyşlaýar. Bu gün ýaşlar jemgyýetçilik durmuşynda bolup geçýän iri möhüm wakalara işjeň gatnaşýarlar hem-de ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşantgoşýarlar. Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň geçirilmegi bütin halkymyz bilen bir hatarda, ýaş nesliň wekillerini-de diýseň buýsandyrdy. Bu döwletli maslahatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de türkmen halkynyň beýik sylagyna, belent sarpasyna, uly hormatyna mynasyp bolandygy göz öňünde tutulyp, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi, şeýle-de Gahryman Arkadagymyzy «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýip ykrar etmek hakyndaky Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bagtyýar ýaşlaryň hem durmuşynda ýatdan çykmajak waka öwrüldi.

Milli Lider — milli mertebäniň, abadan we asuda durmuşyň binagäri

Ýurdumyz Milli Liderimiziň ýol-ýörelgesi bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly barýar

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şöhratly wakalary bagtyýar watandaşlarymyzy il-ýurt bähbitli belent maksatlara ruhlandyrýar, täze zähmet üstünliklerine ganatlandyrýar. 21-nji ýanwarda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine gatnaşmak, bu taryhy mejisdäki şatlykly pursatlara, möhüm wakalara şaýat bolmak maňa-da nesip etdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze taryhy senenamasyna altyn harplar bilen ýazyljak bu döwletli maslahat milli demokratiýany we raýat jemgyýetini kämilleşdirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Bu taryhy maslahatda halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatydöredildi, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» we «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlary kabul edildi, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenildi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun arkaly ykrar edildi.