HABARLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Habarlar

2022-nji ýyl 2-nji dekabr. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy we pudaklaryň mundan beýläk-de ösüşine gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Fewral aýynyň 3-ne Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bell

Şygryýet bossany

Arkadagly Serdar zamanasynda Jenneti mekandyr mawy kölleri,Misli gudrat halylaryň gölleri.Hydyr gezen ýaýlalydyr illeri,Arkadagly Serdar zamanasynda.

Ministrler Kabinetiniň mejlisi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Milli parlamentde

Arkadag şäherinde

Şenbe güni — 4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Nurmuhammet Andalyp we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda saklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy Aşgabat şäheriniň häkimi, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryjysy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň iş dolandyryjysy garşylady.

Pudagara toparyň maslahaty

3-nji fewralda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Pudagara toparyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen şu ýyl üçin öňde goýlan wezipeler mejlisiň gün tertibine girizilen esasy meseleler boldy. Mejlise gatnaşyjylar döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň adam hukuklaryny üpjün etmek, halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny berjaý etmek babatda işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň milli tejribeden we däplerden ugur alnyp, şeýle-de halkara tejribäni nazara almak esasynda yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi.

Döwletli-döwrana dowamat

Agzybir halkyň başy jem bolup, döwletli maslahatlar geçirilende çykarylýan çözgütler, ilkinji nobatda, il-günüň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilýär. 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň işini bes etmek we kanun çykaryjy häkimiýeti bir palatadan ybarat Türkmenistanyň Mejlisine öwürmek bilen bagly öňe süren başlangyjy esasynda şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi-de muňa aýdyň mysaldyr. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen bu döwletli maslahatda çykyş eden dürli ýaşdaky we dürli kärdäki ildeşlerimiziň her biri Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky başlangyjyny bütin halkymyz bolup goldaýandyklaryny aýtmaklary has-da buýsançly boldy. Ýaşuly nesliň wekilleriniň adyndan söz sözlän Garly Bazarow öz çykyşynda türkmen halkynyň ajaýyp pähimleriniň biri bolan «Dag diregi daşda bolar, halk diregi başda bolar» diýen nakylyny mysal getirdi. Bu nakylda pederlerim

Aja­ýyp döw­rüň be­ýik iş­le­ri

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Adat­ça, mert­ler Wa­ta­ny beý­geld­ýär, Wa­tan bol­sa mert­le­ri beý­geld­ýän­dir. Türkmenistan Watanymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly ösüşleri gazandy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky ertirine ynamly asuda durmuşda ýaşaýar. Türkmen halky Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, jemgyýetçilik durmuşyny has kämil derejelere ýetirmek ugrunda ruhubelentlik bilen agzybirlikde zähmet çekýär, täzeden-täze ýeňişleri gazanýar.

Şöhrata beslenýän ýyllar

Halkyň milli mirasyna, medeniýetine, edebiýatyna, sungatyna, ruhy baýlygyna, däp-dessuryna çuňňur sarpa goýýan we bu gymmatlyklary dünýä ýaýmakda asyrlyk işleri amala aşyran Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda indi birnäçe ýyllardan bäri däbe öwrülen ýyllara at dakmak dessury dowam etdirilýär. Hususan-da, at dakylan ýyllaryň biri türkmeniň parasatly söz ussady, milli şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ady bilen bagly bolmagy her bir türkmen raýatynyň kalbyny buýsanç duýgulary bilen gaplap aldy. Ýagny, 2014-nji ýyla «Magtymguly Pyragynyň ýyly» diýlip at dakylmagy bilen bagly şol ýylda şahyryň doglan gününiň 290 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde «Magtymguly Pyragy we umumadamzat medeni gymmatlyklary» atly halkara maslahatyň geçirilendigi hemmämiziň hakydamyzdadyr. Muňa dünýä ýurtlaryndan ençeme alymlar, mirasgärler, medeni we bilim ojaklarynyň hünärmenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Halkara ähmiýetli bu maslahat ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary sazlaşykly ýola goýmagyň hem-de ösdürmegiň özboluşly mekdebi bolup, şanly ösüşlerimiziň taryhynda hemişelik orun aldy. Aýratyn bellemeli zat, türki halklaryň medeniýetiniň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan hem 2014-nji ýyl «Magtymguly Pyragynyň ý

Watana hyzmat — abraý hem-de hormat

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. ÝURDUMYZYŇ GORANYŞ UKYBY PUGTALANDYRYLÝAR