HABARLAR

«Dakar» – türgenleriň ussatlyk mekdebi

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň kö­pi­miz­de sü­rü­ji­lik şa­ha­dat­na­ma­sy bar. Şä­her­de we ýurt için­de ar­ka­ýyn ulag do­lan­dyr­ýa­rys. Ýö­ne ara­myz­da ulag do­lan­dyr­ma­gy has kä­mil de­re­je­de ba­şar­ýan­lar bar. Olar öz­le­ri­niň şol ba­şar­ny­gy bi­len hal­ka­ra ýa­ryş­lar­da ýur­du­my­zyň adyn­dan we­kil­çi­lik edip, döw­le­ti­mi­ziň sport ab­ra­ýy­ny go­ra­ýar­lar.

Tans sporty we sag­ly­k

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň hem­mä­miz dur­muş­da sag­dyn we özü­mi­zi güýç­li hem-de bagt­ly duý­ma­gyň ýol­la­ry­ny göz­le­ýä­ris. Şeý­le ýol­la­ryň bi­ri-de tans et­mek­dir. Tans sun­ga­ty her bir hal­kyň me­de­ni­ýe­ti­niň aý­ryl­maz bö­le­gi­dir. Tans sö­zi fran­suz di­lin­dä­ki «dan­se» sö­zün­den ge­lip çy­kyp, «sa­za gö­rä saz­la­şyk­ly he­re­ket et­mek» diý­mek­dir. Ýa­po­ni­ýa­ly alym­la­ryň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na gö­rä, tans di­ňe bir fi­zi­ki taý­dan däl, psi­ho­lo­gi­ki taý­dan hem sag­ly­gy­my­zy sak­la­ma­ga kö­mek ed­ýän peý­da­ly maşk­dyr. Hü­när­men­ler se­kiz ýyl bä­ri ýo­ga, py­ýa­da ýö­re­mek, gim­nas­ti­ka we sport bi­len meş­gul­lan­ýan 1000 ze­nan­lar­da bar­lag ge­çir­di­ler. Tans eden­le­riň 73 göteriminiň beý­le­ki sport gör­nüş­le­ri­ni saý­lan gat­na­şy­jy­la­ra ga­ran­da ýo­ka­ry sag­lyk gör­ke­zi­ji­le­ri­ne eýe bo­lan­dy­gy­ny anyk­la­dy­lar. Tans et­me­giň esa­sy ar­tyk­maç­ly­gy-da ony is­len­dik ýaş­da­ky adam ýe­ri­ne ýe­ti­rip bi­ler. Tans saý­la­nyp al­nan­da fi­zi­ki iş­jeň­lik hem na­zar­da tu­tul­ma­ly, or­ta­ça bir adam tans eden­

Sebitleriň abraýly sport ýaryşlary

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ys­lam Raý­daş­ly­gy

Sport žurnalistlerine

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Gö­zege­lüw­li­lik

Aziýanyň iri ýaryşlary

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 «Da­kar» ral­li

Sport – bagtly geljegiň güwäsi

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ze mek­dep­de ýur­du­myz­da sport­da ga­za­ny­lan üs­tün­lik­ler, tä­ze­lik­ler ba­ra­da düz­me ýaz­mak tab­şy­ryl­dy. Me­niň pa­ýy­ma Gah­ry­man Arkadagymy­zyň be­ýik baş­lan­gyç­la­ry bi­len paý­tag­ty­myz­da gur­lan «Olim­pi­ýa» şä­her­ji­gi ba­ra­da ýaz­mak dü­şüp­di.

Täze ýyly sport bilen garşylaň!

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Tä­ze ýyl ― tä­ze baş­lan­gyç. Tä­ze ýy­lyň dynç alyş möw­sü­mi şat­lyk-şow­hun bilen maş­ga­laň, dost­la­ryň arasynda wagtyňy hoş ge­çir­mek üçin iň oňat müm­kin­çi­likdir.

Olimpiýa oýunlarynyň taryhy

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Il­kin­ji olim­pi­ýa oýun­la­ry ga­dy­my Gre­si­ýa­nyň çä­gin­de to­mus pas­lyn­da ge­çi­ri­lip baş­la­nyp­dyr. Şol dö­wür­de bu oýun­la­ryň yl­ga­mak, uzak­ly­ga bök­mek, gö­reş, da­şy uzak­ly­ga zyň­mak, boks, ata tir­ke­len iki ti­gir­li ara­ba­la­ry sür­mek ýa­ly gör­nüş­le­ri bo­lup­dyr.

Ildeşimiziň üstünligi

Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» futbol toparynyň derwezeçisi ildeşimiz Rahat Japarow 2022-nji ýyldaky möwsümiň «Iň gowy derwezeçisi» diýlip yglan edildi. Bu barada liganyň metbugat gullugy habar berýär. Geçen ýylyň futbol möwsüminiň iň gowy wekillerini saýlamak üçin toparlaryň tälimçileriniň, kapitanlarynyň, gözegçileriň, sport žurnalistleriniň we sport jemgyýetçiliginiň beýleki käbir wekilleriniň gatnaşmagynda ses berlişik geçirildi. Ses berenler geçen möwsümiň iň gowy derwezeçisi hökmünde türkmenistanly derwezeçini saýladylar.

Rejepbaý Rejepow: – Hormat münberinde özüňi görmeli

 «7/24. tm», № 01 (136), 02.01.2022       Re­jep­baý Re­je­po­wyň 2022-nji ýyl­da Ko­lum­bi­ýa­nyň Bo­go­ta şä­he­rin­de ge­çi­ri­len agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­tyn­da 81 ki­log­ram ag­ram­da çy­kyş edip, itek­läp gö­ter­mek­de 202 ki­log­ram, sil­ter­läp gö­ter­mek­de 164 ki­log­ram, umu­my­lyk­da 366 ki­log­ram ag­ra­my gal­dyr­mak bi­len, ýur­du­my­zyň sport ab­ra­ýy­ny be­lent bas­gan­çak­la­ra çy­kar­ma­gy äh­li il­deş­le­ri­mi­zi buý­san­dyr­dy. Tür­gen türk­men spor­tu­nyň dün­ýä re­kord­la­ry­na go­laý­laş­ýan­dy­gy­ny aý­dyň gör­kez­di. Diý­mek, ýe­ňiş­ler en­tek do­wam­ly.