HABARLAR

Türkmen sportunyň batly gadamlary

31-nji awgustda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Olimpiýa şäherçesindäki «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilen dabaraly çärä Hökümet agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň hem-de Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Sport sagdynlygyň we gözelligiň gözbaşydyr

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi Aşgabat, 31-nji awgust (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

Ýeňijilere belent hormat

Düýn Olimpiýa şäherçesindäki «Sport» myhmanhanasynda geçirilen dabarada Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Sowgatlara mynasyp bolan türgenler sporta berilýän uly üns we bildirilýän belent hormat üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Sabina KASYMJANOWA, Dänew etrabyndaky 26-njy orta mekdebiň okuwçysy.

Türkmen türgenleriniň üstünligi

Düýn paýtagtymyzda ýerleşýän «Sport» myhmanhanasynda Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilen V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň bu halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen Gutlagynda belleýşi ýaly, Garaşsyz ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek, Olimpiýa hereketini ösdürmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak babatda uly işler alnyp barylýar. Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemmetaraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Şu gezekki geçirilen, özboluşly sport baýramçylygyna öwrülen dabara hem ýurdumyzyň sport abraýynyň barha belende galýandygynyň nobatdaky subutnamasy bolup durýar.

Sport üstünlikleri Watanyň abraýydyr

Düýn paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynda ýakynda geçirilen halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň wekillerini sylaglamak dabarasy boldy. Dabaranyň çäginde Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda, şeýle hem Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilen V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda ýeňiş gazanan türkmenistanly türgenlere hormatly Prezidentimiziň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Bu iri ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden ildeşlerimiziň arasynda welaýatymyzda türgenleşýän türgenleriň hem bardygy has guwandyryjydyr. «Aziýanyň çagalary» atly däbe öwrülen sport oýunlarynda şu gezek ildeşlerimiz medallaryň 16-syna mynasyp boldular. Şolaryň 11-sini welaýatymyzyň sport mekdeplerinde türgenleşýän türgenleriň gazanandyklaryny ozal hem habar beripdik. Olar Dänew etrabyndan ýeňil atletikaçy Sabina Kasymjanowa (bir altyn, bir bürünç medal), türkmenabatly erkin göreşçi Selbi Zahirowa, sportuň ýene-de şu görnüşi boýunça çärjewli türgenler Mekan Hudaýberdiýew, Söhbet Naryýew (üçüsi hem bürünç medal), saýatly samboçy we kuraşçy Nurana Hezreto

Türkmenistan — sport söýüjileriň ýurdy

Düýn gözel paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilen V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlary eýelän Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy. Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalaryna iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri siziň öňüňizde milli sportumyzyň üstünlikleriniň täze gapysyny açýar» diýlip, Gutlagda aýdylýar. Bu ajaýyp waka mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti we sergi guraldy.

Şu günki goldaw — ertirki üstünlik

Türkmenabat şäherinde Halkara Futbol federasiýasy (FIFA) tarapyndan yglan edilen «Zehinleri ösdürmek» atly taslamanyň çäklerinde maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň (TFF) tehniki bölüminiň we futbol jemgyýetçiliginiň welaýatymyzdaky wekilleri gatnaşdylar. Ol iki günläp dowam etdi. TFF-niň öňünde duran wezipeler, täzeden durmuşa geçirilýän futbol taslamalary we sebitlerde futboly ösdürmegiň meseleleri maslahatyň özenini düzdi. Ýakynda TFF «Futbolçylaryň derejeleri we geleşikleri (transferleri)» baradaky düzgünnamany täzeden işläp düzdi. Maslahatda şu düzgünnama girizilen üýtgeşmeler we FIFA-nyň «Zehinleri ösdürmek» taslamasyndan gelip çykýan wezipeler barada pikir alyşmalar boldy. Olarda öňümizdäki dört ýylyň dowamynda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we goldamak barada wezipeler kesgitlenildi. Maslahata gatnaşýan ýerli tälimçiler myhmanlara özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hem ýüz tutdular.

«Edermen türgen»

Golaýda şeýle at bilen podpolkownik Döwran Şadyýewiň serkerdelik edýän harby bölüminde bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşige ýedi topar gatnaşyp, olar harby sport görnüşleriniň on ikisi boýunça özara bäsleşdiler. Dartgynly geçen bäsleşikde türgenler özleriniň ukyp-başarnyklaryny, gujur-gaýratlaryny görkezip, kyn we çylşyrymly tärleri ezberlik bilen ýerine ýetirdiler. Bütin hepdeläp dowam eden bäsleşikde kapitan Begenç Ýagşyýewiň we leýtenant Şaýym Beşimowyň ýolbaşçylyk eden toparlary baýrakly orunlara mynasyp boldular. Şeýle-de bäsleşikde borçnama boýunça harby gullugyň starşinasy Serdar Saparow, borçnama boýunça harby gullugyň uly seržanty Mergen Geldiýew we çagyryş boýunça harby gullukçy, esger Alparslan Çaryýew dagy has-da tapawutly çykyş edip, «Edermen türgen» diýen ada mynasyp boldular. Bäsleşikde baýrakly orun alan toparlara we göreldeli çykyş edip, ussatlyk görkezen harby gullukçylara Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Sport syýasatynyň gadamlary

Sagdynlyk, bagtyýarlyk Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, halkymyzyň saglygyny berkitmekde alnyp barylýan işler üstünliklere beslenýär. Şeýle bimöçber aladalaryň netijesinde ýurdumyzyň sportda gazanýan halkara abraýy buýsançly belentliklere çykýar. Güneşli Diýarymyzda ulanylmaga berilýän döwrebap stadionlar, sport mekdepleri we sport desgalary ýaşlaryň söýgüli mekanyna öwrülip, onda sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik geçýärler.

Sowgat gowşurylyş dabarasy boldy

Şu gün, 31-nji awgustda Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine sowgat gowşurylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleri, sport hünärmenleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Sowgat gowşurylyş dabarasynyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen Gutlagy diňlenildi. Soňra Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilen V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlere hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň adyndan sport eginbaşlary, telewizor sowgatlyklary gowşurmaklyga giň gerim berildi. Sowgat gowşurylan türgenleriň arasynda Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy Sabina Kasymjanowa, Aşgabat şäherindäki «Olimp» sport mekdebiniň okuwçysy Umyt Kakalyýew hem bar. Ýadyňyzda bolsa, S.Kasymjanowa «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynyň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýetginjek gyzlaryň arasynda geçirilen 3000 metr ylgawda altyn medala m