HABARLAR

Türk­me­nis­tan — spor­tuň ro­waç­lan­ýan ýur­dy

Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Di­ýa­ry­myz in­di 31 ýyl bä­ri öz saý­lap alan pa­ra­hat­çy­lyk­ly ýo­ly bi­len ynam­ly öňe bar­ýar. Bu dö­wür­de ýur­du­my­zyň dur­mu­şy­nyň äh­li ul­gam­la­ryn­da be­lent sep­git­le­re ýe­til­di, uly üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­dy. Ýe­ti­len sep­git­ler ösü­şiň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap he­re­ket et­me­giň ba­dal­ga­sy­na öw­rül­di. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň döw­re­bap yl­ma esas­lan­ýan paý­has­ly baş­lan­gyç­la­ry dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi bi­len hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­la­ryň ös­dü­ril­me­gi­ne giň ýol aç­ýar. Hal­ky­my­zyň ag­zy­bir­li­gi, iş­le­ri­mi­ziň ro­waç­ly­gy, gel­je­gi­mi­ziň aý­dyň­ly­gy, türk­me­niň eş­ret­li eý­ýa­myn­dan, döw­let­li döw­ra­nyn­dan ha­bar ber­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­ri eziz Wa­ta­ny­myz üçin be­ýik we şöh­rat­ly dö­wür­dir. Bu dö­wür jem­gy­ýet­çi­lik, dur­muş-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer sport we beý­le­ki ul­gam­lar­da ägirt uly iş­le­riň ruh­lan­dy­ry­jy­sy, Türk­me­nis­ta­nyň hal­ka­ra at-ab­ra­ýy­ny gör­lüp-eşi­dil­me­dik de­re­je­de ýo­ka­ry gö­ter­ý

Çempionlaryň ýürek buýsanjy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Kristina ŞERMETOWA Ýaryş: V Yslam raýdaşlyk oýunlary. Netije: altyn medal.

Sport. Bilim. Saglyk.

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenbaşy etrabynyň 2-nji orta mekdebinde ylym-bilim işgärleriniň arasynda «Ata Watan — rowaçlygyň Diýary» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesliň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, olaryň bilimli, sagdyn, Watana, halka wepaly nesil bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi barada buýsançly gürrüňler edildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň parahatlygy, gülläp ösmegi ugrunda beýik işleri alyp barýan Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyşly sözlerini aýtdylar.

Ýokary liga

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenistanyň futbol federasiýasy

Düzgünnamasy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «1000 söz» atly döredijilik bäsleşiginiň

Şa serpaýy — göwünleriň ganaty

Iri halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, Watanymyzyň baýdagyny belentde parladýan türgenleriň ýeňişlerine buýsanmak, olara sylag-serpaý ýapmak Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp däbine öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň awgustynda türkmen türgenleri iri halkara ýaryşlardaky, has takygy Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlaryndaky hem-de Türkiýäniň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlaryndaky üstünlikli çykyşlary bilen begendirdiler. 31-nji awgustda paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy ýokary ruhubelentlige beslendi. Dabaranyň öňüsyrasynda oňa gatnaşyjylar — Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, milli parlamentiň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, türgenler, tälimçiler, sport hünärmenleri, talyp ýaşlar Watanymyzyň sport ulgamyndaky ýetilen sepgitleri, gazanylan üstünlikleri açyp görkezýän sergi bilen tanyşdylar. Şeýle-de, bu ýerde medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary gural

Hoşallyk maslahaty

Ýakynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine Arkadagly Serdarymyzyň Şa serpaýynyň gowşurylmagy hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Hoşallyk maslahatyna ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenler, tälimçiler, ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmakda ähli ildeşlerimize görkezýän göreldesi, halkara ýaryşlarynda ýeňiş gazanan türgenlerimize hormatly atlary dakmagy we Şa serpaýlaryny gowşurmagy sport ulgamynyň ähli işgärleriniň, türgenleriň, tälimçileriň we hünärmenleriň başyny Göge ýetirýär. Mälim bolşy ýaly, 31-nji awgustda paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynda Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýäniň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda ýeňiji bolan türgenlere dabaraly ýagdaýda hormatly Prezidentimiziň adyndan, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Maslahatda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň baştutanl

Bagtyýar talyplaryň ýürek buýsanjy

Mihail TITOW, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 1-nji ýyl talyby, futbol boýunça halkara derejeli sport ussady, Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzasy:

Olimpiýaçylary taýýarlaýan mekdeplerde

Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýurdumyzyň olimpiýa ätiýaçlygyny taýýarlaýan sport mekdep-internatlarynda we sport mekdeplerinde hem kämillik menzilleriniň täze sahypasy açyldy. 1-nji sentýabrda säher bilen guralan dabaralar täze okuw ýylynyň, sportda has-da uly üstünliklere ymtylyşyň buşlukçysy boldy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky «Olimp» orta sport mekdebinde, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde hem-de Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda ýaýbaňlandyrylan ajaýyp çäreler hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine ýollan Gutlagynyň okalmagy bilen başlandy. Şowhuna beslenen dabaralarda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň netijesinde bilim, sport we ýaşlar syýasaty ugurlarynda amal edilýän beýik işler giňişleýin beýanyny tapdy. Dabaralara gatnaşýan okuwçylaryň şatlygy hem buýsanjy kämillige teşne ýaşlaryň uly höwes bilen ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, joşgunly çykyşlarynda şöhlelendi.

Welosipedli külterlenen menziller

Watanymyzda welosipediň ynsan saglygyna, ekologiýanyň abadançylygyna ýetirýän täsirine uly ähmiýet berilmegi bilen, ulagyň şu görnüşiniň jemgyýetimizdäki orny günsaýyn pugtalanýar. Welosipedli gezelenç etmegi gündelik hemrasyna öwren ýaşlaryň sany barha artýar. Welosport ýaryşlary bolsa sportuň şu görnüşini hünär hökmünde saýlan ýaşlaryň kämilliginiň binýadyny goýýar. Şeýle ýaryşlaryň biri-de ýakynda tamamlanan welosportuň şosse görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatydyr. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýurdumyzyň Welosport federasiýasy bilen bilelikde geçiren ýaryşy bölekleýin start bäsleşigi bilen başlandy. Gyzlar bu görnüşden 15 kilometre ýaryşsalar, erkekler 25 kilometrlik menzile bäsleşdiler. Gyzlaryň arasyndaky ýekelikdäki ýaryşda Zöhre Gurbanmyradowa ýeňiş gazandy. Jennet Gylyçdurdyýewa pellehanadan ikinji bolup geçdi. Üçünji orny Sewinç Gutlymyradowa gazandy. Erkekleriň ýekelikdäki ýaryşy hem diýseň dartgynly geçdi. Onda Türkmenistanyň Welosport federasiýasynyň agzasy Mahmyt Aşyrow birinji orna mynasyp boldy. Gadam Köşiliýew ikinji, Ihlasbek Abdylbekow üçünji orunlary eýelediler.