HABARLAR

Täze ýyl sowgady

Daşoguz şäherinde boks boýunça geçirilen ýurt birinjiligi paýtagtymyzdaky 82-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçylary Şanur Artykbaýewdir Mekan Sabyrow üçin özboluşly synag boldy. Çünki olar sport mekdebiniň birinjiliklerinde we şäher, welaýat derejesinde geçirilen ýaryşlarda diňe birinji orny eýeläp gelýärdiler. Bu birinjilik bolsa synpdaş türgenleriň gatnaşýan döwlet derejesindäki ilkinji ýaryşydy. Şeýle-de, bileje önüp-ösen goňşy dostlar Täze ýyl sowgady hökmünde hossarlaryna diňe ýeňiş getirmegi söz beripdiler. Ine-de, ýurdumyzyň saýlama ýetginjek boksçylaryny bir ýere jemlän Daşoguz şäheri. Bu ýaryşda Şanur 46 kg agramda, Mekan bolsa 50 kg-de çykyş etdi. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň tejribeli tälimçisi, sport ussady Timur Džumakulowyň şägirtleri beren sözlerinde tapylyp, ýeňijiniň medallaryny boýunlarynda lowurdatdylar. Ýeňişli ýörelgelerini dowam etdirijileri ilki bolup tälimçileri Timur Džumakulow gutlady, ene-atalary bolsa perzentleriniň bu ýeňişlerine guwandylar.

«Maliýeçi» – Uniwersiadanyň ýeňijisi

Golaýda tamamlanan «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiadanyň çägindäki futbol bäsleşigi ýurdumyzda Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerine özboluşly öwüşgin çaýdy. Dartgynly geçen ýaryşda Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyplaryndan düzülen topar ýeňiş gazandy. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň toparlarynyň 16-synyň gatnaşmagynda geçen ýaryşda maliýeçileriň şeýle uly üstünlige eýe bolmagy tejribeli tälimçiler Igor Omelçenkonyň hem-de Kemal Gurbanowyň halypalygyndaky irginsiz türgenleşikleriň miwesidir.

2022-nji ýylyň jemi jemlendi

Ýakynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2022-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlendi. Ol köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde zähmet çekýän sport žurnalistleriniň we Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda ýazuw arkaly geçirilen pikir soraşmanyň jemi boýunça yglan edildi. Geçirilen ses berlişigiň netijesinde «Köpetdag» toparynyň oýunçysy Begenç Akmämmedow «Iň ökde oýunçy» diýlip yglan edildi. Türkmenistanyň futbol çempionatynda geçen möwsümde garşydaşlarynyň derwezesinden 27 top geçiren Didar Durdyýew («Ahal») iň köp top geçiren oýunçylaryň arasynda öňdeligi eýelemegi başardy. «Iň ökde tälimçi» diýlip «Ahalyň» tälimçisi Mergen Orazow saýlanyldy. Geçen möwsümde Mergeniň tälimçiligindäki «Ahal» taryhynda birinji gezek futbol çempionatymyzy ýeňiş bilen tamamlady. Şeýle-de, bu hünärmeniň ýolbaşçylygynda «Ahal» ýurdumyzyň Kubogyna hem mynasyp boldy. Bu toparyň derwezeçisi Rasul Çaryýew geçen möwsümiň «Iň ökde derwezeçisi» ugrunda öňe saýlandy. Geçen möwsümiň dowamynda wajyp duşuşyklaryň birnäçesinde eminlik eden Resul Mämmedow «Iň ökde emin» diýlip yglan edildi. Çempionatyň dowamynda «Adalatly oýun görkezen topar» ugrundaky baýraga «Merw» topary mynasyp boldy.

Futbol täzelikleri

30-njy gezek geçirilen Türkmenistanyň futbol çempionaty 2022-nji ýylyň awgust — dekabr aýlary aralygynda toparlaryň sekizisiniň («Altyn Asyr», «Aşgabat», «Köpetdag», «Nebitçi», «Şagadam», «Ahal», «Merw», «Energetik») gatnaşmagynda guraldy. Dört aýlawdan ybarat bolan çempionatyň dowamynda geçiren 28 duşuşygynda 73 utuk toplan «Ahal» topary (baş tälimçisi Mergen Orazow) taryhynda birinji gezek çempionlygyny gazanmagy başardy. Ikinji, üçünji orunlary «Altyn Asyr» (baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew, 61 utuk) bilen «Merw» (baş tälimçisi Magtymguly Begenjew, 46 utuk) toparlary eýelediler.

Suw ýodalarynda

Paýtagtly suwda ýüzüjiler Täze ýyly – Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny sowgatly garşyladylar. Olar «Olimpiýa» suw-sport toplumynda geçirilen suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionatynda şowly çykyş edip, toparlaýyn öňdäki orny eýelediler. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 14-nji sport mekdebiniň türgenleri bu üstünlige uly goşant goşdular. Gyzlaryň arasyndaky bäsleşikde altyn medallary paýtagtly Darýa Semýonowa, Aýnur, Eneş we Ejeş Primowalar, Anastasiýa Morgenştern, Waleriýa Mirenskaýa, Ogulmerjen Nuraýewa, Aýnur Merdanowa we Mary welaýatynyň toparynyň türgeni Samira Huşakowa dagy eýeledi.

Welaýatlardan habarlar

Ýakynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň medeniýet öýünde TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň Magtymguly etrap geňeşiniň guramagynda etrabyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda «Parahatçylygyň we abadançylygyň waspy» ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda bellenilişi ýaly, Berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän we alnyp barylýan işler Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýan raýatlaryň ýüztutmalary esasynda mizemez türkmen döwletiniň berkarar bolmagynda Gahryman Arkadagymyzyň bitiren hyzmatlaryna beýik sarpa, çäksiz guwanç hökmünde Ahal welaýatynyň täze merkezine Arkadag şäheri ady dakyldy. Bu hoş habar tutuş türkmen halkynyň taryhynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Tagangül ÝOLLYÝEWA,

Çagalar we sport

Ata-eneler öz çagalarynyň her bir işde üstünlik gazanmagyny isleýärler. Sport çaganyň geljekde kämil şahsyýet bolup ýetişmegine ýardam edýän esasy serişdeleriň biridir. Şonuň üçinem, perzentleriniň ýagty geljegi üçin olary sport ýoluna atarýan ata-eneleriň hatary barha artýar. Ýöne sportda üstünlige ýetmek her bir çaga başartmaýar. Munuň esasy sebäbi bolsa köplenç maksadaokgunlylygyň hem-de höwesiň ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Pedagoglaryň we psihologlaryň bu ugurdaky maslahatlary çagany sporta höweslendirmäge ýardam edip biler. Sport bilen meşgullanyp başlamazdan öňürti çaganyň islegleri bilen tanyşmak hem-de sportuň haýsy görnüşini halaýandygyny anyklamak gerekdir. Munuň özi çaganyň şol sport bilen aýratyn höwesli meşgullanmagyna ýardam eder.

Sport. Teh­no­lo­gi­ýa­lar. Kä­mil­lik

Sport ýa­ryş­la­ry­na ba­ha ber­len­de in­di di­ňe bir tür­gen­le­riň ne­ti­je­le­ri ýa-da re­kord­la­ry däl, eý­sem, olar­da peý­da­la­nyl­ýan teh­no­lo­gik tä­ze­çil­lik­le­riň ösüş de­re­je­si hem göz öňün­de tu­tul­ýar. Şol se­bäp­den-de, ýa­ryş­la­ry gu­ra­ýan ýurt­lar hem tür­gen­le­riň bäs­leş­me­gi, hem jan­kö­ýer­le­riň ola­ra to­ma­şa et­me­gi üçin äh­li oňaý­ly şert­le­ri dö­ret­mä­ge sy­na­nyş­ýar­lar. 2022-nji ýylda Ka­tar­da ge­çi­ri­len dört­ýyl­ly­gyň iň uly fut­bol baý­ram­çy­ly­gy hem mu­nuň aý­dyň gör­ke­zi­ji­si­dir. Dün­ýä çem­pio­na­ty­na ge­len jan­kö­ýer­le­riň sta­dion­lar­da gyz­gyn ho­wa­dan go­ran­ma­gy­ny üp­jün et­mek üçin Ka­tar uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry ta­ra­pyn­dan oý­la­nyp ta­py­lan so­wa­dyş ul­ga­my peý­da­la­nyl­dy. Sport ne­ti­je­le­ri­niň has ada­lat­ly bol­ma­gy üçin bol­sa oýun­dan da­şar­da­ky ýag­da­ýy kes­git­le­ýän ýa­rym aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ul­ga­myň kö­me­gi­ne bil bag­la­nyl­dy. Bu ul­gam sta­dio­nyň için­de ýer­leş­di­ri­len ýö­ri­te ka­me­ra­la­ryň 12-si­niň üs­ti ar­ka­ly bir wag­tyň özün­de to­pa hem-de her bir oýun­çy­

Taýboks – kämil sungat

Taýboks ýa-da başgaça atlandyrylyşy ýaly, muaý-taý dünýäde söweş sungatynyň iň netijeli we kämil görnüşleriniň biri hasaplanylýar. Başa-baş söweşiň bu görnüşi boýunça ýaryşlar «sekiz ellileriň» bäsleşigi» diýlip hem atlandyrylýar. Taý söweş sungatynyň toplumlaýyn ugruny döretmek boýunça ilkinji synanyşyklar iki müň ýyla golaý wagt mundan ozal amala aşyrylypdyr. Köp asyrlaryň dowamynda söweşi alyp barmagyň tehnikasy söweş meýdanlarynda kämilleşdirilipdir. Biziň günlerimizde muaý-taý diňe bir özüňi goramagyň serişdesi bolman, eýsem, siam halkynyň iň meşhur sport görnüşi bolup durýar. Birmahallar taýboks hatda Tailandyň mekdep maksatnamasyna hem girizilipdir. Bu ýurtda her ýyl 17-nji martda bolsa Muaý-taýyň güni bellenilýär.

Taryhda şu gün

1996-njy ýylyň 6-7-nji ýanwarynda Şwesiýanyň Alwso şäherinde guralan bu oýunlara gatnaşmak üçin ýurduň ähli künjeginden, şeýle-de, daşary döwletlerden gelen küştçüler ýygnanypdylar. 6-njy ýanwarda başlanan oýunlar ertesi gün tamamlanýar. Küşt boýunça Şwesiýanyň birnäçe gezek çempiony bolan Ulf geçiren duşuşyklarynyň diňe ikisinde ýeňlişe sezewar bolup, galanlaryny öz peýdasyna tamamlaýar.