HABARLAR

Sport mekdeplerinde

Türkmenistanda sportuň we bedenterbiýäniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy üçin uly işler geçirilýär. Aýratyn hem, ýaş türgenlere uly üns berilýär. Çünki sport diňe bir saglygyň girewi hasaplanylman, eýsem, ýeňişli ýollaryň hem kepilidir. Özümizden edilýän talaba dogry düşünmek bilen, biz sport mekdebimizde ýaşlary çuňňur alada bilen gurşap alýarys. Meniň özüm ýaşlara agyr atletika boýunça tälim berýärin. Sporta höwesek ýaşlaryň köpüsi bu ugur bilen gyzyklanýar. Biz türgenlere tälim berenimizde olaryň berk bedenli, sagdyn bolup, bäsleşiklerde şowly çykyş etmeklerini gazanmaga çalyşýarys. Türgenlerimiziň dürli ýaryşlardan ýeňiji bolup gelmekleri biziň irginsiz zähmetimiziň miwesidir. Biz geljekde hem hormatly Prezidentimiziň aladalaryna jogap edip, ýaşlara berýän tälimlerimizi has-da kämilleşdireris. Orazgylyç ÇAKANOW,

Milli sportumyzyň döwrebap ösüşleri

Bu gün hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasaty netijesinde milli sportumyzyň kämil binýady emele gelýär. Bu syýasatyň Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny dünýä derejesine çykarmak ugrundaky taýsyz tagallalarynyň mynasyp dowamydygyny bellemelidiris. Munuň özi bu ulgamyň has-da belent sepgitlere ýetjekdiginden nyşandyr. Bu gün eziz Watanymyzda uly üstünlikleri gazanýan türgenlerimiziň Şa serpaýlaryna eýe bolmaklary olary täze ýeňişlere ruhlandyrýar. Ine, Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýäniň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda medal gazanan türgenlerimiziň sylaglanyş dabarasynyň guralmagy hem bu hakykatyň beýanyna öwrüldi. Elbetde, şeýle çäreleriň netijesinde türkmenistanly türgenleriň ýeňşe hyjuwy, ykjam türgenleşiklere yhlasy artýar.

Bedenterbiýäniň ähmiýeti

Umumy orta bilim berýän mekdepde bedenterbiýe sapaklaryny guramagyň, köpçülikleýin sport çärelerini alyp barmagyň tertibi we usulyýeti Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk resminamalary, ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan makullanan usuly gollanmalar we ýörite buýruklar esasynda düzgünleşdirilýär. Okuw işlerini mekdepde we mekdepden daşary geçirilýän bedenterbiýe we köpçülikleýin sport işlerini ýerine ýetirmek, bu işleri guramak we geçirmek boýunça ähli zerur şertleri döretmek welaýat, şäher we etrap bilim bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Ýaşlar – Watan buýsanjy

Bedew bady bilen okgunly öňe barýan Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň eşretli hem-de abadan durmuşda ýaşamagy üçin giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýaşlaryň halkara ülňülerine laýyk gelýän döwrebap bilim almagyna, saýlap alan hünärleri boýunça bilimlerini artdyrmagyna, ylmy we döredijilik işlerinde höweslenmegine, dünýägaraýşynyň giňelmegine, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna hemmetaraplaýyn goldaw bermek hormatly Prezidentimiziň öňde goýýan baş wezipeleridir. Biz ýaşlar her pursatda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň aladalaryny duýup ýaşaýarys. «Watanymyzyň geljegi, onuň ýagty ertiri şu günki ýaşlarymyzyň ykbaly bilen aýrylmaz baglydyr» diýmek bilen, hormatly Prezidentimiz ýaşlara uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan döwletli işler il-ulsuň, şol sanda ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ähli düzümleri «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny durmuşa geçirmäge, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny we sargytlaryny berjaý etmäge mynasyp goşant goşýarlar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramynyň bellenilmeginiň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli welaýatl

Kämillik ýolundaky gadamlar

Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şert-mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda iri halkara ýaryşlarda gazanýan ýeňişleri bilen Watanymyzyň sport abraýyny artdyrýan türgenleriň täze nesli kemala gelýär. Şeýle türgenleriň biri hem Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebinde tälim alýan agyr atletikaçy Saparly Muhyýewdir. 2005-nji ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda doglan Saparly kiçilikden sporta bolan höwesi hem-de tebigy ukyp-başarnyklary bilen deň-duşlaryndan saýlanýar. Ol 7-nji synpa çenli Murgap etrabyndaky 14-nji orta mekdepde bilim alyp, soňra Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdepde okuwyny dowam etdirýär. Okuwdan daşgary Saparly Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebinde agasy Şamuhammet Muhyýewiň halypalygynda tälim alýar.

Welaýatlardan habarlar

Mary welaýat häkimliginiň guramagynda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda «Buýsanç bilen Watanymyzyň belent ösüşine tarap» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Mary welaýatynyň ähli etrap şäherleriniň bilim, saglygy goraýyş, sport we TKA-nyň, TMÝG-niň, TDP-niň işgärleri, şeýle hem mährem eneler, hormatly ýaşulular gatnaşdylar. Maslahata Adalat ministrligine degişli hukuk goraýjy edaralaryndan, Döwlet migrasiýa gullugyndan wekiller gatnaşyp, täsirli çykyşlary etdiler. Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagy, alyp barýan il bähbitli, ýurt ähmiýetli işleriniň elmydama rowaç almagy arzuw edildi. Orazgeldi ORAZMUHAMMEDOW,

Taryhda şu gün

Ol bu wezipede 2001-nji ýyldan bäri Halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti bolup işlän belgiýaly Žak Roggeniň ornuna geldi.

Adaty bolmadyk belgiler

Marokkoly futbolçy Zerouali Şotlandiýanyň «Aberdin» toparyna goşulan wagtlary onuň familiýasyna topardaşlary gülşüpdirler. Sebäbi «Zero» sözi iňlis dilinden terjime edilende, 0 sanyny aňladýardy. Bu ýagdaýa özüçe sereden Zerouali 0 belgini saýlaýar. Ol «Aberdin» toparynyň düzüminde şu belgi bilen oýnaýar we taryha 0 belgide oýnan ilkinji futbolçy bolup girýär. Emma ol Şotlandiýanyň toparynda ýekeje möwsümi geçirýär. Iň gyzykly tarapy hem onuň şertnamasynyň gutaran ýyly (1998-nji ýyl) FIFA 0 belgide oýnamagy gadagan edýär.

Bilýardyň taryhyndan

Bilýard stoluň üstünde oýnalýan birnäçe oýnuň birleşen görnüşi hasaplanýar. Sebäbi onuň birnäçe ugurdaş görnüşleri giňden bellidir. Olaryň hemmesinde hem stoluň üstündäki şarlary taýak, ýagny kiý bilen urup, torly halka girizmek boýunça bäsleşýärler. Bilermenler bilýardyň fransuz dilindäki «şar» (bille) we «taýak» (bilette) diýen sözlerden hasyl bolandygyny aýdýarlar. Şonuň üçin olaryň hemmesi umumylykda bilýard diýlip atlandyrylýar. Taryhy maglumatlar bilýardyň dörän ýeriniň Aziýadygyny tassyklaýar. Ýöne käbir çeşmeler bu oýny döredeniň hytaýlylardygyny aýtsa, ýene birlerinde Hindistanyň ady agzalýar. Şeýle-de bolsa, ýewropaly bilermenler bilýard heniz döremänkä, oňa meňzeş oýnuň Ýewropada oýnalandygyny nygtaýarlar. Olar Germaniýanyň çäklerinde bafkespiel, Angliýada pall-mall ýaly oýunlaryň ir döwürlerden bäri belli bolandygyny aýdyp, öz pikirlerini ösdürýärler. Ýöne çeşmeleriň aglabasynda bilýardyň XV-XVI asyrlarda Hytaýyň üsti bilen Ýewropa aralaşandygy nygtalýar. Şol bir wagtyň özünde bilýardyň taryhyny öwrenijiler oňa meňzeş oýnuň gadymy Müsürde hem oýnalandygy hakyndaky garaýşy öňe sürýärler. Sebäbi Müsürde gazuw-agtaryş işleri geçirilende, biziň eýýamymyzdan 3300 ýyl ozal ulanylan bilýardyňka meňzeş enjamlar tap

Urugwaýyň milli ýygyndysy (XXII Dünýä Kubogyna 72 gün galdy)

Katar 2022-de çykyş etjek ýygyndylar barada gysgaça berýän maglumatlarymyzy Günorta Amerikanyň wekilleri bilen dowam edýäris. Bu gezekki maglumatymyz Dünýä Kubogynyň ilkinji çempiony Urugwaýyň milli ýygyndysy barada bolar. Urugwaýda futbol federasiýasy 1900- nji ýylyň 30-njy martynda esaslandyrylýar. 1916-njy ýylda KONMEBOL- yň esaslandyrylmagynda urugwaýlylaryň tagallasy uly bolýar. Urugwaý 1923-nji ýylda- da FIFA- nyň agzalygyna girýär. Ilkinji Dünýä Kubogyny guran Urugway ilkinji çempion bolup, olar 1950-nji ýylda- da Braziliýada taryhy çempionlyk gazanýar. Urugwaýyň ýygyndysy 14-nji gezek Dünýä Kubogyna gatnaşýar (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022). Ilkinji duşuşyk hem-de iň uly hasaply ýeňliş: Urugwaý— Argentina: 0–6 (Montewideo, 1902) Iň uly hasaply ýeňiş: Urugwaý— Boliwiýa: 9–0 (Lima, 1927) ILKINJI ÇEMPION Ilkinji Dünýä Kubogyny guran Urugwaýyň ýygyndysy ilkinji çempion hökmünde adyny taryha altyn harplar bilen ýazdyrýar. Toparçada Perunyň ýygyndysyny Hektor Kastronyň ýeke- täk goly bilen ýeňýär. Hektor Kastro Urugwaýyň Dünýä Kubogyndaky ilkinji goluny geçiren futbolçy bolýar. Rumyniýany 4–0 ýeňen Urugwaý ýarym finalda- da Ýugoslawiýadan 6–1 üstün çykýar. Bu oýunda Sea 3, Anselmo 2 gol geçirýär. Finalda- d