HABARLAR

Sportda aýdyň netijeler

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy bolan ata Watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary esasynda netijeli sportuň, köpçülikleýin we sagaldyş hereketiniň durmuşa ornaşdyrylmagy üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik başlangyçlary Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam edýär, ýurdumyzyň halkara sport abraýy ýokary derejelere ýetýär. Dünýäde halkara sport ýaryşlaryny geçirmäge ukyply döwlet hökmünde ykrar edilen eziz Diýarymyzda dürli ýaryşlaryň, şol sanda halkara derejedäki ýaryşlaryň geçirilmegi sport boýunça milli strategiýamyzyň iş ýüzündäki ajaýyp beýanyna öwrülýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere, möhüm wakalara beslenýär. Ine, ýurdumyzda möhüm wakalaryň biri — paýtagtymyzda geçen Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty hemmeleri haýrana goýdy. Taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyljak Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň biziň ýurdumyzda geçirilmegi, türkmen halkyny, aýratyn hem ýaşlary begendirdi. Aşgabat şäherinde ýerleşýän Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçirilen Kuraş boýunça XIV dünýä çempionat

Taryha şan beren sport baýramy

Sportuň, dostlugyň we ruhubelentligiň merkezine öwrülen merjen şäherimiz Aşgabat 23 – 28-nji noýabr aralygynda ýene bir ajaýyp sport baýramçylygyny – Kuraş boýunça dünýä çempionatyny kabul etdi. Ýokary derejede, guramaçylykly geçirilen, sport jemgyýetçiliginiň ýokary bahasyna mynasyp bolan bu çempionat taryhy pursatlary we netijeleri bilen hakydada galar. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtdan bäri ýurdumyzda sebit, yklym we dünýä derejeli iri ýaryşlaryň köp sanlysy geçirildi. Şolaryň ählisini hem ýokary derejede geçirýän döwletimiz dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Kuraş boýunça Aşgabatda geçirilen 14-nji dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda Halkara Kuraş assosiasiýasynyň prezidenti Haýdar Farmani bilen söhbetdeş bolanymyzda, assosiasiýanyň 2017-nji ýylda geçirilen Aşgabat Aziadasyndan bäri türkmen paýtagtynda iri ýaryşlaryň birini geçirmegi ýüregine düwüp gelýändigini, şol maksadyň hem 2023-nji ýylda durmuşa geçirilendigini aýtdy. Ýeri gelende, soňky ýyllarda agyr atletika, tennis ýaly sport görnüşleri boýunça halkara federasiýalardyr assosiasiýalar hem türkmen paýtagtynda iri ýaryşlaryň birnäçesini geçirdiler. 2025-nji ýylda bolsa paýtagtymyzda ýene bir iri sport baýramçylygy – sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler.

Kuraş — 2023: Jemleýji tutluşyklar we guwandyryjy netijeler

Şu gün — 28-nji noýabrda Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji tutluşyklary geçirildi. Türkmenistanly türgenleriň ählisiniň ýaryşyň ýarym final tapgyrynda çykyş etmegi Başa-baş söweş sungaty sport toplumynyň münberlerini dolduran janköýerler üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýarym finallar: 7 tutluşykda 6 ýeňiş

Kuraş boýunça dünýä çempionaty ýokary netijelere beslenýär

Düýn — 27-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň tutluşyklaryna badalga berildi. Çempionatyň birinji gününde erjel türgenlerimiz ýurdumyzyň baýrak gaznasyna 8 medal getirmegi başardylar. Olaryň ikisi altyn, üçüsi kümüş, galan üçüsem bürünç medallardyr. Bürünç medallara Ruslan Esgerow, Sapa Sapaýew we Gülşat Annaýewa atlaryny ýazdyrmagy başardy. Sanjar Abdyrahmanow, Aýşirin Haýdarowa hem-de Aýnur Amanowa bolsa hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykyp, kümüş medallara eýe boldular. Öz agram derejelerinde Mariýa Lohowa we Dinara Rozkulowa altyn medal gazanyp, «dünýä çempiony» diýen ada mynasyp bolmagy başardy.

Kuraş – 2023: altyn medalyň eýesi – Mariýa Lohowa!

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysy 14-nji dünýä çempionatyndaky ikinji altyn medalyny dänewli tälimçi-türgen Mariýa Lohowa bilen gazandy. Ol 70 kilograma çenli agram derejesinde dünýä çempionatynda hormat münberiniň birinji basgançagyna çykdy. Finalda eýranly Donýa Agheýi ýeňen Mariýa sport ýolunda ilkinji gezek kuraş boýunça dünýä çempiony boldy.

Sanjar Abdyrahmanow türkmen ýygyndysynyň üçünji kümüş medalyny gazandy

Köýtendag etrabyndaky 4-nji sport mekdebiniň tälimçisi Sanjar Abdyrahmanow Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyndaky üçünji kümüş medalyny gazandy. 90 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan türkmen pälwany final tutluşygynda özbegistanly Erkin Kozokowdan asgyn geldi. Özbegistanly türgen ýaryşdan öň «Turkmenportalyň» habarçysyna beren interwýusynda Sanjar Abdyrahmanow bilen ýakyn dostdugyny aýdypdy. Bu gün bäsdeşlere öwrülen dostlaryň tutluşygy özbegistanly ýigidiň ýeňşi bilen tamamlandy.

Kuraş – 2023: Dinara Rozykulowa — dünýä çempiony!

Kuraş boýunça Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynyň agzasy, Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebiniň tälimçisi Dinara Rozykulowa Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatynda altyn medala mynasyp bolan ilkinji türgen boldy. 63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden türkmen zenany final tutluşygynda Hytaý Taýpeýinden Wan-Ting Lini ýeňdi. Şeýlelikde sport ýolunda ilkinji gezek kuraş boýunça halkara ýaryşa gatnaşan Dinara Rozykulowa bu ýaryşda dünýä çempionlygyna çenli baryp bildi.

Lebaply kuraşçylar dünýä çempionatynda dördünji medalyny gazandylar

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň agzalarynyň ikisi Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatynda kümüş medala mynasyp boldy. Has takygy, zenanlaryň arasynda 48 kilograma çenli agram derejesinde Aýşirin Haýdarowa, 52 kilograma çenli agram derejesinde bolsa Aýnur Amanowa ýaryşy kümüş medal bilen tamamladylar.

Sapaýew bilen Esgerow bürünç medallary eýelediler

Aşgabatda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatyny türkmenistanly pälwanlaryň ýene ikisi bürünç medal bilen tamamlady. Erkekleriň arasynda 100 kilograma çenli agram derejesinde Ruslan Esgerow bilen 100 kilogramdan ýokary agram derejesinde Sapa Sapaýew bürünç medal bilen tamamladylar. Türkmenistanly türgenleriň ikisi hem ýarym final tutluşyklarynda garşydaşlaryndan ýeňildiler.

Türkmenabatly türgen ilkinji halkara medalyny gazandy

Aşgabatda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysynyň ilkinji medalçysy belli boldy. Zenanlaryň arasynda 57 kilograma çenli agram derejäniň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Gülşat Annaýewa ýarym finalda eýranly Pardis Eidiwandiden asgyn gelip, ýaryşy bürünç medal bilen tamamlady.