HABARLAR

Ýeňşe ymtylýan dostlar

Bagyň miwe bermegi üçin idegiň zerur bolşy ýaly, türgeniň uly üstünliklere ýetmegi üçin-de yzygiderli türgenleşik, yhlas, ukyp-başarnyk gerek. Aslynda, her bir türgene ýeňiş miýesser etmeýär, ol «idegi» ýeten, yhlasly türgenleşýän, maksada okgunly türgene ýaran bolýar. Biziň size bu gezekki sanymyzda ýetirjek körpe türgenlerimiz Aşgabat şäherindäki iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Muhammetaly Orazgeldiýew, paýtagtymyzdaky 143-nji orta mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Ýunus Nazarow, şeýle-de 6 ýaşyndaky körpe Resul Mämmedowdyr.

Tennis sportunyň erjel türgeni

Ýurdumyzda ýaşlaryň berk bedenli, sagdyn, ruhubelent nesiller bolup ýetişmekleri üçin birnäçe şertler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýaş nesiller sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanýarlar, ýurdumyzda hem-de dünýä döwletlerinde geçirilýän sport ýaryşlaryna gatnaşýarlar. Özleriniň ýeňişleri bilen Türkmenistan döwletimiziň baýdagyny, at-abraýyny belende galdyrýarlar. Sporta yhlasly, erjel ýaşlarymyzyň biri hem Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň 10-njy synpynda okaýan ýaş tennisçi türgen Aişa Bikbulatowadyr. Ol 5 ýaşyndan bäri sportuň tennis görnüşi bilen meşgullanýar. Aişa paýtagtymyzdaky «Aşgabat» köpugurly stadionynda ussat tälimçiler Jennet Hallyýewanyň we Atlymyrat Gurbanowyň ýolbaşçylygynda türgenleşik işlerini geçýär.

«Ýüpek ýolunyň» ýyldyzlary «Dakar» marafonynda

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 2009-njy ýyl­da ge­çi­ri­len «Ýü­pek ýo­ly» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň jem­leý­ji bö­le­gi Aş­ga­bat­ şä­he­rin­de ge­çi­ri­lip, türk­men paý­tag­tyn­da ýe­ňi­ji­ler hor­mat mün­be­ri­ne çy­kyp­dy­lar. Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ta­mam­la­nan «Da­kar 2023» ma­ra­fo­nyn­da hem türk­men jan­kö­ýer­le­ri­niň söý­gü­si­ni ga­za­nan us­sat sü­rü­ji­le­riň en­çe­me­si çy­kyş et­di. Mu­nuň özi türk­me­nis­tan­ly sport muş­dak­la­ry­nyň «Da­kar» ýa­ry­şy­na bo­lan gy­zyk­lan­ma­sy­ny art­dyr­dy.

Ronaldunyň arap toparyna geçmegi türkmen futbolyna nähili täsir eder?

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 Ronaldunyň Türkmenistana gelmek ähtimallygy...

Aziýa hoş geldiň, Ronaldu!

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 Azi­ýa dün­ýä­niň iň köp ilat­ly yk­ly­my hasaplanýar. Çünki bu ýer böleginde Hytaý bilen Hindistan ýerleşýär. Ýer ýüzüniň ilatynyň 3 milliarda golaýy hut şu iki döwletde ýaşaýar. Emma Kriştianu Ronaldu diýen iki sözden ybarat bolan futbol ýyldyzynyň diňe «Instagram»-daky agzalary ýarym milliarddan geçýär. Onuň Saud Arabystanyň «Al-Nassr» klubuna geçmeginiň şanyna guralan tanyşdyryş dabarasyna 3 milliarddan gowrak adam tomaşa edipdir. Bary-ýogy bir hepdede «Al-Nassryň» sosial torlardaky abunaçylarynyň sany 10 milliarddan geçipdir. Indi, pikir edip göreli!

Küşt hakynda kyssalar

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 AG­ZY AŞA ÝE­TEN­DE...

Ýeňişlerden täze üstünliklere

Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen Türkmenistan ösen sport döwleti, sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda döredilen şertler türgenlerimiziň ýokary netijeleri gazanmagyna, ildeşlerimiziň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklaryna mümkinçilik berýär. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligine degişli sport mekdeplerinde hem halkara ýaryşlarda ýurdumyzyň abraýyny artdyrjak türgenleri ýetişdirmek we sagdyn ruhly, berk bedenli ýaşlary kemala getirmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Baş müdirligiň garamagyndaky sport mekdeplerinde ýaşlara 44 görnüş boýunça tälim berilýär. Şolaryň 25-si Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän görnüşlerdir. Paýtagtymyzdaky sport mekdeplerinde tälimçileriň 300-den gowragy okuwçylaryň 9 müň 200-den gowragy bilen okuw-türgenleşik sapaklaryny alyp barýar.

Tennisçilerimiziň ajaýyp netijesi

Şu günler türkmenistanly ýetginjekler Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçýän tennis boýunça 14 ýaş we şondan kiçi türgenleriň arasyndaky Günbatar we Merkezi Aziýa sebitiniň ýaryşynda çykyş edýärler. Ýaryşda ýetginjeklerimiziň dördüsi ýeňiş ugrunda göreş alyp barýar. Ýaryşa 14 döwletden 56 türgen gatnaşýar. Bu ýaryşdan gelip gowuşýan hoş habarlar bolsa Täze ýylyň täze üstünliklerine uzaýan ýoluň buşlukçysyna öwrülýär. Türkmenistanly ýetginjek Ilima Guseýnowa bu ýaryşyň finalyna çykmagy başardy. Ol finala çenli gyrgyz hem-de özbek ýetginjeklerinden üstün çykdy. 12-nji ýanwarda bolsa zehinli ildeşimiz final duşuşygyny geçirdi. Jemleýji duşuşykda özbek türgeninden asgyn gelen ildeşimiz bu ýaryşda ikinji orny eýeledi.

Türkmen hokkeýçileri abraýly ýaryşda

Şu günler Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndy topary Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçýän Yslam döwletleriniň arasyndaky birinji halkara ýaryşyna gatnaşýar. 14 ýurduň gatnaşmagynda geçýän ýaryş 14–19-njy ýanwar aralygynda dowam eder. Abraýly ýaryşyň geçirilmegi hakyndaky çözgüdiň «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» halkara sammitiniň çäginde kabul edilendigini bellemelidiris. Türkmen ýygyndysyna Rahman Myradow, Amangeldi Aganiýazow, Döwlet Hydyrow, Aleksandr Wahowskiý, Pawel Barkowskiý, Ewaid Gaýer ýaly sport ussatlary, mundan başga-da, sport ussatlygyna dalaşgärler Ahmet Gurbanow, Muhammetýar Nuryýew, Arslan Geldimyradow, Begenç Döwletmyradow, Baýmyrat Baýmyradow dagy agzalyk edýär. Bu sanawyň üstüni birinji derejeli türgenler Musa Annasaparow, Çary Çaryýew, Erkin Kakabaýew, Serdar Kakajanow, Öwezguly Esenow, Nowruz Baýhanow, Arslan Nuryýew, Ahmet Gaýlyýew hem-de ikinji derejeli türgen Serdar Aşyrow dagy ýetirýär. Kazanda bolýan türkmen wekiliýetine tälimçilerdir degişli hünärmenler agzalyk edýär.

Gujurly gollar

Golaýda Aşgabat şäheriniň Çandybil etrabynyň etrap merkezinde Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň tassyklan meýilnamasy esasynda sportuň armrestling, ýagny el göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Gollary güýçli ýigitlerdir zenan türgenleriň gatnaşmagynda «Atletika» sport merkeziniň guramagynda geçen bu ýaryş uly şowhun we ruhubelentlik ýagdaýynda dowam etdi. Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndan toparlar gatnaşdy. — «Atletika» sport merkezimizde el göreşi, giri sporty, pauerlifting we başga-da birnäçe sport görnüşleri hereket edýär. Bagtyýar ýaşlygyň sporty bolan el göreşi boýunça hem ýurdumyzda dürli derejeli ýaryşlar geçirilýär. Ähli welaýatlarda bölümlerimiz hereket edýär. El göreşi häzirki wagtda ýaşlarymyzyň söýgüli sport görnüşleriniň birine öwrüldi – diýip, «Atletika» sport merkeziniň başlygy Ahmet Pirowow gürrüň berýär.