HABARLAR

Möwsümdäki ilkinji ýeňşi

Dünýä Ralli çempionatynda (WRC) möwsümiň 11-nji ýaryşy Gresiýanyň Lamiýa şäherinde geçirildi. Ýaryşda «Hyundai Shell Mobis » toparynyň sürüjileri 1–2–3-nji orunlary eýelediler. 16 tapgyrdan ybarat bolan 303,30 kilometrlik ýaryşda belgiýaly Tierri Noýwill ýeňiş gazandy. Bu üstünlik pellehana 3 sagat 34 minut 52 sekuntda gelen sürüjiniň şu möwsümdäki ilkinji, karýerasyndaky 16-njy ýeňşidir. Ýeňijiden 15 sekunt yza galan toparyň estoniýaly sürüjisi Ott Tanak 2-nji, 1 minut 49,7 sekunt soň pellehanadan geçen ispaniýaly sürüjisi Dani Sordo 3-nji orny eýeledi. Möwsümiň tamamlanmagyna 3 ýaryş galanda, «Toyota Gazoo » toparynyň finlýandiýaly sürüjisi Kalle Rowanpera 207 utuk bilen liderligini dowam etdirýär. 2-nji ýerdäki Ott Tanakyň 154, 3-nji basgançakdaky Tierri Noýwilliň 131 utugy bar. Möwsümiň 12-nji rallisi 29-njy sentýabr — 2-nji oktýabr aralygynda Täze Zelandiýada geçiriler.

Werstappeniň yzly-yzyna 5-nji üstünligi

Formula 1 boýunça möwsümiň 16-njy ýaryşy Italiýada geçirildi. Monza şäheriniň adybir trassasynda geçirilen ýaryşda 53 aýlawy 1 sagat 20 minut 27,511 sekuntda tamamlan «Red Bulluň » niderland sürüjisi Maks Werstappen bassyr 5-nji ýeňşini gazandy. Şu möwsümdäki 11-nji, karýerasyndaky 31-nji ýeňşini gazanan Maks Werstappen ýaryşa 7-nji orundan başlady. 5-nji aýlawda 2-nji orna, 33-nji aýlawda- da 1-nji orna geçen Werstappen «Ferrariniň » monakoly sürüjisi Şarl Lekleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik bermedi. Ýaryşa ilkinji hatardan başlan Lekleriň soňky 6 aýlawda howpsuzlyk ulagynyň trassa girmeginden soň, öňe saýlanmak mümkinçiligi bolmady. Lekleriň 2-nji bolan ýaryşynda «Mercedes» toparynyň britan sürüjisi Jorj Rassel 3-nji orny eýeledi. Ispaniýaly Karlos Saýns («Ferrari ») 4-nji, britaniýaly Lýuwis Hamilton («Mercedes») 5-nji, meksikaly Serhio Peres («Red Bull») 6-njy orna mynasyp boldy. 16-njy ýaryşdan soň kemkemden çempionlyga barýan Werstappen 2-nji ýerdäki Lekler bilen utuk aratapawudyny 116-a ýetirdi. Werstappeniň 335, Lekleriň 219, Peresiň 210, Rasselliň 203 hem-de Saýnsyň 187 utugy bar. Formula 1-de Ýewropadaky ýaryşlar tamamlanyp, mundan soňky 6 bäsleşik Aziýa we Amerika yklymlarynda geçiriler. Indiki ýaryş 2-nji oktýabrda Singapur döwletinde guralar.

«Amerika Açyk» tennis ýaryşynyň täze ýeňijileri

Tennis boýunça möwsümiň 4-nji «Uly tuwulga » ýaryşy «Amerika Açykda » erkekleriň arasynda Karlos Alkaras, zenanlardan polşaly Iga Şwentek çempion boldy. Ýeňijilere aýratynlykda 2,6 million dollarlyk pul baýragy berildi. Umumy baýrak gaznasy 60 million 102 müň dollara deň bolan ýaryşda erkekleriň arasyndaky finalda ispaniýaly Karlos Alkaras bilen norwegiýaly Kasper Ruud duşuşdy. Çekeleşikli geçen finalyň 1-nji setinde Alkaras 6:4 ýeňiş gazandy. 2-nji setde Ruud 6:2 üstün çykyp, umumy hasaby deňledi. Taý-brege giden 3-nji setde 7:6 we 4-nji setde- de 6:3 hasaplar bilen garşydaşyny ýeňen Alkaras karýerasyndaky ilkinji «Uly tuwulga » kubogyny gazandy. Bu onuň şu möwsümdäki 5-nji, umumylykda 6-njy kubogy boldy. 19 ýaşyndaky Alkaras watandaşy Rafael Nadaldan soň («Fransiýa Açyk», 2005) «Uly tuwulga » gazanan iň ýaş ilkinji, umumylykda 8-nji tennisçi boldy. Tennisiň taryhynda «Açyk» döwürde 10-njy gezek 20 ýaşdan kiçi tennisçi tarapyndan «Uly tuwulga » kubogy gazanyldy. Alkaras amerikaly Pit Samprasdan soň (1990) «Amerika Açykda » ýeňiji bolan iň ýaş tennisçi hökmünde hasaba alyndy. Bu çempionlykdan soň Alkaras ATP -niň sanawynda 1-nji orna geçdi. Ol 19 ýaş 4 aý bilen ATP -de 1-nji orna beýgelen iň ýaş tennisçi rekordynyň täze eýesi boldy. Bu ugurda öňki rekord 20 ýaş 8 aý

«Ahal» aratapawudy 7 utuga ýetirdi

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Oýnalan 4 duşuşykda- da ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Derbiler tapgyrynyň merkezi duşuşygy çempionlyk ugrunda göreş alyp barýan «Ahal» bilen «Altyn asyryň » arasynda boldy. Çekeleşikli geçen oýunda «Ahal» topary 2–1 hasabynda ýeňşini baýram etdi. 17-nji minutda Resul Hojaýew hasaby açan bolsa, 65-nji minutda Didar Durdyýew ony 2-ä ýetirdi. Oýnuň 88-nji minutynda Röwşen Halmämmedowyň geçiren goly «Altyn asyra » ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Bu ýeňişden soň «Ahal» topary «Altyn asyr» bilen arasyndaky utuk aratapawudyny 7-ä çykardy. «Altyn asyr» şu möwsümde ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy. Paýtagt derbisinde «Köpetdag » topary «Aşgabat » toparyndan 2–0 üstün çykdy. «Köpetdag » toparyna ýeňiş getiren gollaryň 2-sini hem 52-nji we 78-nji minutlarda Begenç Akmämmedow öz adyna ýazdyrdy. Balkan welaýat derbisinde- de ýeňiş kenarýaka şäheriniň topary «Şagadamyň » tarapynda boldy. Ýer eýeleriniň doly artykmaçlygynda geçen oýunda «Şagadam » topary« Nebitçini » 6–1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 1-nji ýarymda 4 gol geçiren «Şagadamyň » adyndan Kerim Hojaberdiýew (6), Mekan Aşyrow (23), Baýramgeldi Nurlyýew (33 p), Yhlas Magtymow (36), Akmämmet Metdäýew (62 p) h

Moskwadan 9 medal!

Moskwada sambo söweş sungatyny esaslandyryjylaryň hatyrasyna geçirilen halkara ýaryşda türkmenistanly türgenler medallaryň dokuzysyny eýelediler. Olaryň biri altyn, dördüsi kümüş, dördüsi hem bürünç medallardyr. Olar erkekleriň we zenanlaryň arasynda agram derejeleriniň 7-si boýunça gazanyldy. Türkmen ýygyndysynyň altyn medalyna 64 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan türgen Dawid Awçýan mynasyp boldy. Ýygyndy toparymyzyň kümüş medallaryny Guwanç Begalyýew (98 kilograma çenli), Begenç Baltaýew (79 kilograma çenli), Muhammet Kössekow (71 kilograma çenli) we Kerimberdi Döwletow (64 kilograma çenli) gazandylar. Angelina Filippowa (59 kilograma çenli), Nedir Allaberdiýew (79 kilograma çenli), Serdar Hojamuhammedow (88 kilograma çenli) we Bezirgen Begenjow (98 kilograma çenli) bolsa medal gaznamyza bürünç medallary goşdular.

Sagdyn bedenli, sagdyn ruhly nesilleriň ýurdy sport ulgamyndaky halkara abraýyny barha artdyrýar

Bedenterbiýe we sport — bedeniňi terbiýelemek arkaly sagdynlyga, ruhubelentlige, şähdaçyklyga, dünýä bolan ak ýürekli garaýşa, gözellige hem dost-doganlyga sary ýol açmak. Sport — ösüşi, parahatçylygy hem-de ynanyşmagy pugtalandyrmagyň nusgasy. Hut şoňa laýyklykda hem hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa ornaşdyrylýan syýasatymyzyň baş maksady jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekden, sagdyn bedenli, sagdyn ruhly, giň gözýetimli, sporty söýýän nesilleri kemala getirmekden ybaratdyr. Häzirki wagtda ýurdumyz halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini giňden ulanýar. Bu günki günde halkara sport hereketiniň ynsanperwer mazmuny Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilik syýasaty bilen baglylykda, aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Mälim bolşy ýaly, sport jebisleşdiriji güýç hökmünde medeniýet, ykdysadyýet, diplomatiýa bilen hem baglanyşyklydyr. Şu nukdaýnazardan-da, Arkadagly Serdarymyz eşretli ertirlerimiziň eýelerini terbiýelemekde aýratyn uly orun degişli bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň öňünde ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemek, olaryň ýokary hilli bilim almagy, döredijilik we sport bilen meşgull

Sport

Kämillige sary Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy netijesinde ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde uly işler amala aşyrylýar. Arkadagly Serdarymyzyň aladalaryna dogry düşünýän ýaşlarymyz sport bilen meşgullanyp, özleriniň beden saglygyny berkidýärler, şeýle hem ýurdumyzyň sport abraýyny ýokary götermek işine mynasyp goşant goşýarlar. Ýaş türgenleriň biri hem Kakageldi Orazgeldiýewdir. Ol entek mekdebe gitmänkä hem sportuň sambo, dzýudo görnüşleri boýunça özbaşdak türgenleşik geçip başlady. Kakageldi sportuň bu görnüşleri boýunça teleýaýlymda görkezilýän ýaryşlara yzygiderli tomaşa edýärdi. Ol häzir Sakarçäge etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň 6-njy synpynda okaýar. Ol okuwyny 4-5-lik bahalar bilen okap, synpdaşlarynyň, mugallymlarynyň arasynda uly abraýdan peýdalanýar. Onuň arzuwy tanymal türgen bolup ýetişmek. Sporta bolan höwes Kakageldini Sakarçäge etrap “Galkynyş” sport desgasynyň tälimçisi Kakajan Mahmudowyň ýanyna alyp gelýär. Ol indi 2 ýyl gowrak wagtdan bäri tejribeli tälimçi Kakajan Mahmudowdan sportuň sambo we dzýudo görnüşi boýunça tälim alýar. Ol ýaşlygyna garamazdan, sportuň inçe tilsimlerini ele almaga çalyşýar. Netijede, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda etra

Futbol täzelikleri

Türkmenistanyň Kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň çärýek finalynyň ilkinji oýunlary geçirilip, Balkanabadyň «Nebitçi» topary Aşgabatda «Altyn Asyr» bilen duşuşdy. Guramaçylykly oýun görkezen paýtagtlylar eýýäm birinji ýarymda jogapsyz dört pökgini derwezä girizmegi başardylar. Yhlas Toýjanowyň 14-nji, 19-njy, Ahmet Ataýewiň 32-nji, Begençmyrat Myradowyň 33-nji minutlarda geçiren gollary ýer eýeleriniň ýarym finala çykmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamy» hem ýarym finala çykmak üçin oňat mümkinçilige eýe boldy. Myhmançylykda Mary welaýatynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň «Energetigi» bilen duşuşan deňizýaka şäheriň toparyndan Mekan Aşyrow 23-nji, Kerim Hojaberdiýew 54-nji, Akmämmet Metdäýew 83-nji minutda tapawutlandylar. Ýer eýelerinden 60-njy minutda Meýlis Durdyýewiň yhlasy ýerine düşdi.

Üstünlikler guwandyrýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow: «Sport sagdynlygyň we gözelligiň çeşmesidir» diýmek bilen, ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sport-sagaldyş hereketiniň ösüşine uly üns gönükdirýär. Bu ugurdaky tagallalar eziz Diýarymyzyň obalarynda, şäherçedir şäherlerinde yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýän sport maksatly desgalaryň, olarda ildeşlerimiz üçin döredilýän giň şertlerdir mümkinçilikleriň mysalynda aýdyň ýüze çykýar. Türgenlerimiziň halkara derejesindäki sport ýaryşlarynda gazanýan ajaýyp üstünlikleri bolsa, Diýarymyzyň sport ýurdy hökmündäki şan-şöhratynyň belende göterilmegine ýardam edýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň naýbaşy toýunyň giňden dabaralandyrylýan günlerinde türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlarynda şowly çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolandyklary bilen baglanyşykly hoş habarlaryň gelip gowuşmagy ulus-ilimiziň toý şatlygyny goşalandyrýar. Bilşimiz ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilen V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlerimiz dabaraly ýagdaý

Dört altyn medalyň eýesi

Türkmenistanly ýaş karateçi, Gökdepe etrabyndaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 1-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Öwezmyrat Sapadurdyýew Çehiýanyň Pardubise şäherinde geçirilýän şotokan karate boýunça 12-nji dünýä çempionatynda altyn medallaryň dördüsini gazandy. Ol bu üstünlige 10-11 ýaşly oglanjyklaryň arasynda eýe boldy. 31 döwletden türgenleriň 733-sini ýygnan dünýä çempionatynda karateniň kata we kumite görnüşleri boýunça dürli agram derejelerinde medallaryň 246 toplumy ugrunda göreş alnyp baryldy. Öwezmyrat her bir tutluşyk üçin 2 minut çemesi wagt sarp etdi. Tutluşyklarda gazanylan utuklar bolsa dürli-dürlüdir. Ol altyn medallary şobu ippon kumite (tutluşyk türgenleriň biri 2 utuk gazanýança dowam edýär), şobu sanbon kumite (tutluşyk 6 utuga çenli dowam edýär), WKF kumite (tutluşyk 8 utuga çenli dowam edýär) we şobu ippon kumiteniň aňrybaş agram derejesindäki tutluşygynda (tutluşyk 2 utuga çenli dowam edýär) gazandy.