HABARLAR

Dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum

29-njy noýabrda Aşgabatdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça Afrika bileleşiginiň (AKU) we Ýewropa konfederasiýasynyň (EKC), Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Milli Olimpiýa komitetiniň, Kuraş federasiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mediaforumda çykyş eden Halkara kuraş assosiasiýasynyň prezidenti Haýder Farman ýygnananlary dünýä çempionatynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlady. Bellenilişi ýaly, çempionatda 4 yklymyň 45 ýurdundan 181 türgen 15 medal toplumy ugrunda bäsleşdi. IKA-nyň kongresine bolsa Aziýadan, Afrikadan, Ýewropadan, şeýle hem Günorta we Demirgazyk Amerikadan 53 ýurduň wekiliýetleri gatnaşdylar.

Meýletinçileriň ýardamy

23 – 28-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionaty uly üstünliklere beslendi. Bu ýaryşda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň 300-e golaýy meýletinçiler hökmünde gatnaşdy. Ýaryşa taýýarlyk döwründe meýletinçiler bilen degişli okuwlar geçirilip, olaryň her biriniň etmeli işleri kesgitlenildi. Guramaçylygyň beýleki ugurlarynda bolşy ýaly, meýletinçileri taýýarlamakda hem halkara tejribesinden ugur alyndy.

Halkara ýaryşyň kümüş medaly

Halkara ussatlyga ýeten türkmen küştçüsi Saparmyrat Atabaýew Hytaýyň Sinhuandao şäherinde geçen «Ýol we guşak» atly üçünji açyk halkara ýaryşda kümüş medala mynasyp boldy. Ýaryşa birnäçe ýurtdan 27 küştçi gatnaşdy. Olaryň 8-si grossmeýster, 6-sy halkara ussat we 2-si FIDE-niň ussadydyr. Saparmyrat Atabaýew öz döwleriniň dördüsini ýeňiş bilen jemläp, mümkin bolan 9 utukdan 6,5 utuk toplady. Ildeşimiz ýaryşyň ikinji tapgyrynda şu abraýly bäsleşikde ýeňiş gazanan hytaýly küştçi Huang Renjini ýeňlişe sezewar etdi. Ýeri gelende bellesek, ýerli türgen Saparmyratdan asgyn geleninden soň grossmeýsterleri yzly-yzyna ýeňdi we 7 utuk toplady.

Ring güýçlüleri saýlady

Golaýda Belarus Respublikasynyň Minsk şäheriniň Sport köşgünde Wiktor Liwensewiň ýadygärligine bagyşlanan boks boýunça XX halkara ýaryşy geçirildi. Ýaryşa Türkmenistandan, Belarusdan, Russiýadan, Täjigistandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Gazagystandan, Hytaýdan hem-de Kongodan güýçli türgenler gatnaşdylar. Türkmen türgenleri bu ýaryşda 5 medal — 1 altyn, 2 kümüş we 2 bürünç medal gazandylar. 71 kilogram agram derejesinde Baýram Nurmuhammedow altyn medala eýe boldy we ýaryşyň iň gowy türgeni diýlip yglan edildi. Saparmyrat Ödäýew (63,5 kg) hem-de Nurýagdy Nurýagdyýew (80 kg) kümüş medallara mynasyp boldular. Guwanç Ahmedow (57 kg) bilen Muhammet Babaýew (75 kg) hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagyň hötdesinden geldiler.  Ýeňijileri ýaryşa Tenilbek Jumakulow hem-de Ýazmuhammet Pazzyýew dagy taýýarlady.

Futbol täzelikleri

Ýakynda ýurdumyzyň Naýbaşy futzal ligasynyň jemleýji, 21-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Netijede, «Migrasiýadan» 5:2 hasabynda üstün çykan «Deňizçi» topary çempionlyk derejesini gazandy. Çempionatyň dowamynda 51 utuk toplan «Köpetdag» topary ýaryş tertibini ikinji orunda jemledi. «Gümrükçi» «Turandan» 3:1 hasabynda utulandygyna garamazdan, çempionaty üçünji orunda tamamlady. «Senagatbank» topary TNGIZT-den 5:4 hasabynda üstün çykdy.

Mergenlik mekdebi

Gyrgyz Respublikasynda ýaý atmak boýunça «Grand prix Bishkek» atly halkara ýaryş tamamlandy. Bu ýaryşa birnäçe ýurtdan türgenleriň onlarçasy gatnaşdy. Türkmenistanyň ýygyndy topary ýaryşyň 12 medalyna eýe boldy. Şolaryň 6-sy altyn, 3-si kümüş we 3-si bürünç medallardyr.

Türkmen karateçileriniň üstünlikleri

Türkmen türgenleri Serbiýanyň paýtagty Belgradda geçirilen fudokan adaty karate boýunça dünýä çempionatynda hem-de kadetleriň arasyndaky Dünýä kubogynda çykyş etdiler. 23 — 27-nji noýabrda geçirilen ýaryşa 43 ýurtdan iň güýçli karateçiler gatnaşdylar. Ildeşlerimiz 15 medala eýe boldular. Şolaryň 7-si altyn, 2-si kümüş, 6-sy bolsa bürünç medallardyr. Döwlet Berdiýewiň ýobaşçylygyndaky türkmen ýygyndysyna tejribeli hünärmenleriň ikisi — Diýar Hojaýew we Eýmur Mademinow tälimçilik etdi. Topar ýaryşyň öňüsyrasynda Belgradda geçen türgenleşikler bilen ykjam taýýarlygyny kepillendirdi.

Suwda ýüzmek: sanlar we maglumatlar

Suwda ýüzmek boýunça ýaryşlaryň geçirilişi baradaky ilkinji maglumatlar XVI asyra degişlidir. 1515-nji ýylda suwda ýüzmek boýunça ýaryş Italiýanyň Wenesiýa şäherinde guralýar. Sportuň bu görnüşi boýunça ilkinji resmi gurama 1869-njy ýylda Beýik Britaniýada esaslandyrylyp, ol Angliýanyň sport ýüzüşiniň muşdaklarynyň assosiasiýasy diýlip atlandyrylýar. Şondan köp wagt geçmänkä-de, şeýle sport birleşikleri Ýewropanyň köp ýurtlarynda we Täze Zelandiýada döredilýär.

Futbolyň taryhyndan

Iki müň ýyl mundan ozalky hytaý ýazgylarynda futbol barada ýazylan ilkinji maglumatlara duş gelmek bolýandygy diýseň-diýmeseň örän täsindir. «Aýak bilen top oýnamak» diýlip atlandyrylan bu oýun ilkibaşda garym-gatym oýnalypdyr. Iki ýarym müň ýyl mundan ozal gadymy Gresiýada we Rimde hem «top üçin söweş» atly oýnuň oýnalandygyny taryhçylar belleýärler. Bu oýun söweş sungaty arkaly ýerine ýetirilip, ol wagtyň geçmegi bilen iňlis medeniýetine aralaşýar. Soňlugy bilen futbol, ýagny aýak topy diýlip atlandyrylan bu oýun düzgünleşdirilip başlanýar. Oýunçylar iki topara bölünýär, ýörite egin-eşik we aýakgap geýilýär.

Bedenterbiýe we sport

Ýakynda Ermenistanyň Ýerewan şäherinde geçirilen sambo boýunça dünýä çempionatynda mekdebimiziň ezber türgenleriniň biri Begenç Baltaýew bürünç medala mynasyp boldy. Türgen mekdebimiziň ussat tälimçi-mugallymy Alai Nyýazmeňliýewiň toparynda tälim alýar. Begenç Baltaýew dünýä çempionatynda sport sambosy boýunça 79 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, 24 türgeniň arasynda hormat münberinden orun almagy başardy. Pursatdan peýdalanyp, bize türkmen sportuny dünýä derejesine çykarmakda, şeýle hem watansöýüji, sagdyn, ruhubelent ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza köp-köp sagbolsun aýdýarys. Arkadagly Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli ähli tutumly işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris.