HABARLAR

Üstünlikler — baş baýrama sowgat

Türgenlerimiziň halkara ýaryşlardaky üstünliklerini dabaralandyrmak, olara hormatly Prezidentimiziň adyndan hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan ýadygärlik sowgatlary gowşurmak «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň asylly däpleriniň birine öwrüldi. Bu däp geçen hepdäniň şenbe güni paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Awstriýanyň Oberwart şäherinde dzýudo boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde karate-do boýunça geçirilen halkara ýaryşda, Çehiýa Respublikasynyň Pardubise şäherinde Şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda hem-de Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» ugrundaky halkara ýaryşda üstünlikli çykyş eden türgenlerimizi sylaglamak dabarasy boldy. Halkara ýaryşlarda gazanan üstünligi üçin sylaglara mynasyp bolan türgenlerimiz bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar ýüregine dolan begenjini şeýle beýan etdiler: Hakberdi JUMAÝEW,Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby:

Ýaş tür­gen­le­ri­mi­ziň üs­tün­li­gi

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz ýur­du­my­zyň we hal­ky­my­zyň dur­mu­şyn­da ýat­dan çyk­ma­jak wa­ka­lar bi­len ta­ry­ha ýa­zyl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça jem­gy­ýe­ti­miz­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň ber­ka­rar bol­ma­gy, hal­ky­my­zyň, il­kin­ji no­bat­da, ýaş­la­ryň köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe we sport he­re­ke­ti­ne çe­kil­me­gi ba­bat­da ze­rur çä­re­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň dur­mu­şa ge­çir­ýän be­ýik iş­le­ri­niň, dün­ýä­ni haý­ra­na goý­ýan öz­gert­me­le­ri­niň äh­li­si hal­ky­my­zyň eş­ret­li er­tir­le­ri­niň ha­ty­ra­sy­na ýur­du­my­zy mun­dan beý­läk-de gül­läp ös­dür­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. Mu­nuň ha­ky­kat­dan hem şeý­le­di­gi­ne di­ňe bir türk­me­nis­tan­ly­lar däl, eý­sem, bü­tin dün­ýä­niň halk­la­ry bar­ha aý­dyň göz ýe­tir­ýär­ler.

Türkmen çempionlarynyň täze nesli

Çagalyk — ynsan ömrüniň bahary. Bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde tanalýan eziz Watanymyzda beden we ruhy taýdan sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, ýetginjekleriňdir ýaşlaryň ýokary derejede bilim almaklary, hünär öwrenmekleri üçin ähli şert-mümkinçilikleri döretmek hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarydyr. 27-nji iýul — 8-nji awgust aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda ýaşajyk türkmenistanlylaryň görkezen ýokary netijeleri hem şeýle mümkinçilikleriň miwesidir. Ýaryşda diňe ýeňiş gazanmak möhüm däl. Bäsleşige gatnaşyp, mynasyp çykyş etmek hem üstünlige barabardyr. Halkara sport baýramçylygyna türkmenistanly çagalaryň ellä golaýy gatnaşyp, sportuň 8 görnüşi boýunça baýrakly orunlar ugrunda bäsleşdi. Olaryň 6-sy sambo, 9-sy kuraş, 19-sy erkin we grek-rim göreşleri, 2-si ýeňil atletika, 2-si suwda ýüzmek, 8-si 3x3 basketbol, 2-si ýaýdan ok atmak, 4-si stol tennisi görnüşlerinden geçirilen ýaryşlarda güýçlerini synadylar.

Ýaş futbolçylaryň Moskwadaky üstünligi

Eziz Diýarymyzda ähli ýaşdaky raýatlaryň, şol sanda ýaşlaryň we ýetginjekleriň sport bilen meşgullanyp, saýlap alan ugurlarynda kämillige ýetmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň 15 ýaşly ýetginjeklerinden düzülen ýygyndysynyň Russiýanyň Moskwa şäherinde geçirilen Ýewraziýa klublarynyň üçünji futbol ýaryşynda gazanan üstünligi hem her birimizi diýseň guwandyrdy. Bu halkara ýaryşynda zehinli ýetginjeklerimiz erjellik görkezip, Russiýanyň «FŞM» toparyny 3:2, «Torpedonyň» ýetginjekler toparyny bolsa 5:1 hasabynda ýeňmegi başardylar. Toparçadaky gazanylan iki ýeňişden soň 6 utuk toplan türkmen ýetginjekleri ýaryşyň jemleýji duşuşygynda oýnamaga hukuk gazandylar. Aýgytlaýjy oýunda belarusly ýetginjekler bilen duşuşan türkmen futbolçylary ýaryşyň kümüş medalyna mynasyp bolmagy başardylar.

Ýeňişleriň höwri köp bolsun!

Şu gün — 17-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabaraly çärä Hökümet agzalary, daşary ýurtlaryň ýurdumyzdaky ilçihanalarynyň wekilleri, türgenler, tälimçiler, sport hünärmenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdy. Dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen gutlagy okaldy. Gutlagda bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň halkara sport abraýy täze derejelere ýetdi. Dünýäde iri halkara sport ýaryşlaryny geçirmäge ukyply döwlet hökmünde ykrar edilen ata Watanymyzda dürli ýaryşlaryň, şol sanda halkara derejedäki ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi sport boýunça özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Şu gün — 17-nji sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda — Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde geçirilen karate-do boýunça halkara ýaryşda, şeýle-de Awstriýa Respublikasynyň Oberwart şäherinde guralan dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

Türkmen türgenleriniň halkara üstünligi

Karateçiler üçünji orunda Türkmenistanly karateçiler Çehiýanyň Pardubise şäherinde şotokan karate boýunça geçirilen 12-nji dünýä çempionatynda 102 medala mynasyp boldular. Olaryň 35-si altyn, 21-si kümüş, 46-sy bolsa bürünç medallardyr.

Türkmen karateçileriniň uly üstünligi

Gazetiň geçen sanynda türkmenistanly karateçileriň Berlinde geçirilen «Banzai Cup» halkara ýaryşynda gazanan üstünlikleri barada habar beripdik. Şol ýaryşdan soň ildeşlerimiz 9 – 11-nji sentýabr aralygynda Çehiýanyň Pardubise şäherinde şotokan karate boýunça dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş edip, medallaryň 102-sini gazanmagy başardylar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň ýöriteleşdirilen 1-nji orta mekdebiniň 5-nji synp okuwçysy Öwezmyrat Sapardurdyýew 30 kg agram derejesinde 10-11 ýaşly türgenleriň arasynda «WKF kumite», «Şobu ippon kumite», «Şobu sanbon kumite» hem-de «Şobu ippon kumite open» ugurlary boýunça altyn medallaryň dördüsini gazandy.

Moskwadan medally dolandylar

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýuna barýan günlerimizde türkmenistanly türgenler halkara ýaryşlardaky üstünlikleri, medaldyr kuboklary bilen sport muşdaklaryny begendirýärler. Türgenlerimiziň sentýabrdaky medallarynyň nobatdakylary Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwada gazanyldy. 10-11-nji sentýabrda Moskwa şäherinde «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryş geçirildi. Öňki ýyllarda «A.Harlampiýewiň ýagty ýadygärligine bagyşlanan sambo boýunça dünýä kubogy» diýen at bilen geçirilen ýaryşa 13 ýurda wekilçilik edýän samboçy türgenleriň 200-den gowragy gatnaşdy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzümi 29 türgenden ybarat boldy. Olar ýaryşda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular.

Paýtagtyň birinjiligi

Golaýda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýilnamasy esasynda söweş sambosy boýunça 2006-2007-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň birinjiligi geçirildi. «Täze zaman» bedenterbiýe-sagaldyş toplumynda ýaýbaňlandyrylan bu ýaryşa türgenleriň 50-den gowragy gatnaşdy. Turuwbaşdan dartgynly häsiýete eýe bolan ýaryşda ýaş pälwanlar dürli agram derejelerinde öz aralarynda güýç synanyşdylar. Ýaryşyň jemlerine görä emin agzalary ýeňiji bolan türgenleriň atlaryny mälim etdiler. Şeýlelikde, 42 kg agram derejesinde Myrataly Annaýew 1-nji, Şamuhammet Akyýew 2-nji, Arslan Babaýew bilen Maksat Berdiýew bolsa 3-nji orna mynasyp boldular. Hüseýin Begenjow we Daýanç Abasow 46 kg agramda çykyş edip, 1-nji, 2-nji orunlary eýeleseler, Batyr Çaryýew bilen Arslan Ilmyradow bu agram derejäniň 3-nji ornuny paýlaşdylar. 50 kg agram derejesinde Resul Jebrailow, Arslan Tejenow, Gurbangeldi Çolukow we Dawut Rejepow öz garşydaşlaryndan rüstem gelmegi başardylar. Ýaş pälwanlardan Hekim Ahmedow, Resul Hannyýew, Merdan Hudaýberdiýew we Sapar Annakurbanow dagy 55 kg agram derejesinde öz deň-duşlaryndan tapawutlanmagy başardylar. 60 kg agramdaky tutluşyklar hem diýseň gyzykly geçdi. Onda