HABARLAR

Aziýa hoş geldiň, Ronaldu!

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 Azi­ýa dün­ýä­niň iň köp ilat­ly yk­ly­my hasaplanýar. Çünki bu ýer böleginde Hytaý bilen Hindistan ýerleşýär. Ýer ýüzüniň ilatynyň 3 milliarda golaýy hut şu iki döwletde ýaşaýar. Emma Kriştianu Ronaldu diýen iki sözden ybarat bolan futbol ýyldyzynyň diňe «Instagram»-daky agzalary ýarym milliarddan geçýär. Onuň Saud Arabystanyň «Al-Nassr» klubuna geçmeginiň şanyna guralan tanyşdyryş dabarasyna 3 milliarddan gowrak adam tomaşa edipdir. Bary-ýogy bir hepdede «Al-Nassryň» sosial torlardaky abunaçylarynyň sany 10 milliarddan geçipdir. Indi, pikir edip göreli!

Küşt hakynda kyssalar

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 AG­ZY AŞA ÝE­TEN­DE...

Ýeňişlerden täze üstünliklere

Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen Türkmenistan ösen sport döwleti, sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda döredilen şertler türgenlerimiziň ýokary netijeleri gazanmagyna, ildeşlerimiziň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklaryna mümkinçilik berýär. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligine degişli sport mekdeplerinde hem halkara ýaryşlarda ýurdumyzyň abraýyny artdyrjak türgenleri ýetişdirmek we sagdyn ruhly, berk bedenli ýaşlary kemala getirmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Baş müdirligiň garamagyndaky sport mekdeplerinde ýaşlara 44 görnüş boýunça tälim berilýär. Şolaryň 25-si Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän görnüşlerdir. Paýtagtymyzdaky sport mekdeplerinde tälimçileriň 300-den gowragy okuwçylaryň 9 müň 200-den gowragy bilen okuw-türgenleşik sapaklaryny alyp barýar.

Tennisçilerimiziň ajaýyp netijesi

Şu günler türkmenistanly ýetginjekler Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçýän tennis boýunça 14 ýaş we şondan kiçi türgenleriň arasyndaky Günbatar we Merkezi Aziýa sebitiniň ýaryşynda çykyş edýärler. Ýaryşda ýetginjeklerimiziň dördüsi ýeňiş ugrunda göreş alyp barýar. Ýaryşa 14 döwletden 56 türgen gatnaşýar. Bu ýaryşdan gelip gowuşýan hoş habarlar bolsa Täze ýylyň täze üstünliklerine uzaýan ýoluň buşlukçysyna öwrülýär. Türkmenistanly ýetginjek Ilima Guseýnowa bu ýaryşyň finalyna çykmagy başardy. Ol finala çenli gyrgyz hem-de özbek ýetginjeklerinden üstün çykdy. 12-nji ýanwarda bolsa zehinli ildeşimiz final duşuşygyny geçirdi. Jemleýji duşuşykda özbek türgeninden asgyn gelen ildeşimiz bu ýaryşda ikinji orny eýeledi.

Türkmen hokkeýçileri abraýly ýaryşda

Şu günler Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndy topary Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçýän Yslam döwletleriniň arasyndaky birinji halkara ýaryşyna gatnaşýar. 14 ýurduň gatnaşmagynda geçýän ýaryş 14–19-njy ýanwar aralygynda dowam eder. Abraýly ýaryşyň geçirilmegi hakyndaky çözgüdiň «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» halkara sammitiniň çäginde kabul edilendigini bellemelidiris. Türkmen ýygyndysyna Rahman Myradow, Amangeldi Aganiýazow, Döwlet Hydyrow, Aleksandr Wahowskiý, Pawel Barkowskiý, Ewaid Gaýer ýaly sport ussatlary, mundan başga-da, sport ussatlygyna dalaşgärler Ahmet Gurbanow, Muhammetýar Nuryýew, Arslan Geldimyradow, Begenç Döwletmyradow, Baýmyrat Baýmyradow dagy agzalyk edýär. Bu sanawyň üstüni birinji derejeli türgenler Musa Annasaparow, Çary Çaryýew, Erkin Kakabaýew, Serdar Kakajanow, Öwezguly Esenow, Nowruz Baýhanow, Arslan Nuryýew, Ahmet Gaýlyýew hem-de ikinji derejeli türgen Serdar Aşyrow dagy ýetirýär. Kazanda bolýan türkmen wekiliýetine tälimçilerdir degişli hünärmenler agzalyk edýär.

Gujurly gollar

Golaýda Aşgabat şäheriniň Çandybil etrabynyň etrap merkezinde Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň tassyklan meýilnamasy esasynda sportuň armrestling, ýagny el göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Gollary güýçli ýigitlerdir zenan türgenleriň gatnaşmagynda «Atletika» sport merkeziniň guramagynda geçen bu ýaryş uly şowhun we ruhubelentlik ýagdaýynda dowam etdi. Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndan toparlar gatnaşdy. — «Atletika» sport merkezimizde el göreşi, giri sporty, pauerlifting we başga-da birnäçe sport görnüşleri hereket edýär. Bagtyýar ýaşlygyň sporty bolan el göreşi boýunça hem ýurdumyzda dürli derejeli ýaryşlar geçirilýär. Ähli welaýatlarda bölümlerimiz hereket edýär. El göreşi häzirki wagtda ýaşlarymyzyň söýgüli sport görnüşleriniň birine öwrüldi – diýip, «Atletika» sport merkeziniň başlygy Ahmet Pirowow gürrüň berýär.

Bedenterbiýe we sport

Ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini, köpçülikleýin bedenterbiýäni, sporty has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler ýyl-ýyldan giň gerime eýe bolýar. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebi ýaşlary sporta höweslendirmekde uly işleri alyp barýar. Mekdepde tälim alýan türgenleriň tamamlanan ýylda gazanan netijeleri muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Mekdepde ýaşlara sportuň birnäçe görnüşi bilen meşgullanmaga giň mümkinçiliklerdir şertler döredilen. Bu ýerde ýaşlar sportuň ýedi görnüşi — erkin göreş, grek-rim göreşi, söweş sambosy, sambo, uşu, jiu-jitsu, agyr atletika boýunça okuw-türgenleşik sapaklaryny geçýärler. Mekdebimizde birnäçe ussat tälimçiler zähmet çekip, ýaşlar bilen saýlap alan sport görnüşleri boýunça yzygiderli türgenleşik işlerini alyp barýarlar. Olar her bir okuw sapagynyň gyzykly geçmegini gazanýarlar. Mekdebimizde tälim alýan türgenler ýurdumyzda geçirilýän hem-de halkara derejesindäki ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip gelýärler. Türgenlerimiziň sportda täze belentliklere ýetmekleri, gazanýan üstünlikleri bilen ata Watanymyzyň abraýyna abraý goşmaklary babatda edýän bimöçber aladalary üçin hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallyk bi

Türgenlerimiziň şowly çykyşlary

Bagtyýar zamanamyzda amala aşyrylýan ajaýyp işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, halkymyzyň has-da eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, ylym-bilime höwesini artdyrmak hormatly Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýar. Şu maksat bilen ýaşlaryň döwrebap bilim almagy, zehinini ösdürmegi, hünär taýdan kämilleşmegi, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy, giň dünýägaraýyşly, eziz Watanymyza wepaly şahsyýetler bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Sport – bagtyýarlyk çeşmesi

Medallary hatar-hatar

«Men dürli ýaryşlarda ajaýyp netijeleri gazanmak bilen, mähriban Watanymyzyň baýdagyny al-asmanda parladyp, Türkmenistanyň abraý-mertebesini gorajakdygyňyza pugta ynanýaryn» diýip, hormatly Prezidentimiz türkmen türgenlerine ýüzlenip aýdýar. Sport ussatlygyny halkara ýaryşlara gatnaşyp, medallary gazanmak arkaly subut edýän türgenler Balkan welaýatynda hem az däl. Biziň bu günki söhbetdeşimizem şolaryň biri – Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Hemra Begjanow. Biz onuň bilen söhbetdeşligimizi halkara ýaryşlarda gazanan uly üstünlikleri bilen gutlamakdan başladyk. – Hemra, ilki bilen soňky döwürde dünýä derejesindäki uly ýaryşlarda gazanan ýeňişleriňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Doglan, önüp-ösen ýeriň, sportdaky ilkinji ädimleriň baradaky maglumatlar bilenem söhbetimize girişäýsek!