HABARLAR

Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

SPORT ÝARYŞYÝurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň işgärleriniň gatnaşmagynda sportuň küşt, şaşka, türkmen milli göreşi, el stoluň üstünde oýnalýan tennis ýaly görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

Ýeňijiler saýlandy

Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 20 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Mümkin bolan 9 utukdan 8-sini gazanan 16 ýaşly Merýem Agajanowa ýurdumyzyň çempiony boldy. Bassyr ikinji gezek ýurt möçberindäki ýaryşda ýeňiş gazanan zehinli gyz Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdepde bilim alýar. Merýemiň gazanan netijeleri bilen sport ussatlygyna dalaşgäriň kadasyny doldurandygyna hem aýratyn ünsi çekmek gerek. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Annaberdiýewiň halypalygynda kämillik menzillerini geçýän Merýem halkara derejedäki bäsleşiklerde ýeňiş gazanmak üçin yhlasyny gaýgyrmaýar.

Türkmen okuwçylary «Aziýanyň çagalary» oýunlaryna gatnaşarlar

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlarynda ýaryşjak sport görnüşi belli boldy. Olar şu ýylyň 23-nji fewralyndan 5-nji marty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinde geçiriljek oýunlara şort-trek boýunça gatnaşarlar. Häzirki wagtda mekdep okuwçylary bu halkara sport oýunlaryna ykjam taýýarlyk görýärler. Ýaryşyň maksatnamasyna sportuň şort-trek, dag lyžasy, snoubord, lyžaly typmak, tramplinden bökmek, hokkeý, figuralaýyn typmak hem-de ilkinji gezek kýorling, fristaýl we konkili typmak görnüşleri girizildi. Ýaryşa Aziýa yklymynyň 20 döwletinden wekilleriň gatnaşjakdygy habar berilýär.

Sport

Çekeleşikli geçdi Sportuň saglygyň sakasydygyna düşünýän ýaş nesillerimiz oňa aýratyn üns berýärler. Olar boş wagtlary sport bilen meşgullanyp, gurlup, ulanylmaga berilýän sport mekdeplerinde tälim alýarlar. Halypadyr ýaş tälimçilerden tälim alýan ýaş, erjel türgenler geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, öňdäki orunlara eýe bolýarlar. Ata Watanymyzyň sport abraýyny arşa göterýärler.

Sport täzelikleri

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda welaýatyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň  arasynda futzal boýunça ýaryş geçirildi. Guramaçylykly we çekeleşikli ýagdaýda geçen ýaryşda welaýat Polisiýa müdirliginiň «Galkan» topary ýeňiji bolmagy başardy. Ýeňijä we öňdäki orunlara  mynasyp bolan beýleki toparlara welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. *  *  *

Fransiýalylar Azi­ýa­da

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­ty­nyň öň­de­ba­ry­jy to­pa­ry PSŽ 2023-nji ýy­lyň 19-njy ýan­wa­ryn­da Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da bo­lup, ýer­li klub­lar­dan dü­zü­len ýy­gyn­dy bi­len ýol­daş­lyk du­şu­şy­gy­ny ge­çir­di. Şol oý­na gat­na­şan

Wagyz-nesihat duşuşygy

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 TMÝG-niň Kö­pet­dag et­rap Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň ag­rar par­ti­ýa­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky Ýaş Olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­la­ýyş mek­de­bi 2023-nji ýy­lyň «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly» di­ýip yg­lan edil­me­gi my­na­sy­bet­li wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Mas­la­hat­da jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ryň we­kil­le­ri, Ýaş Olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­la­ýyş mek­de­bi­niň mu­gal­lym­la­ry we okuw­çy­la­ry çy­kyş et­di­ler. Olar ýaş nes­liň äh­li ba­bat­da kä­mil bol­ma­gy we ösüş­le­re my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ma­gy üçin Türk­me­nis­tan­da äh­li müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­ýän­di­gi­ni buý­sanç bi­len gür­rüň ber­di­ler. 2023-nji ýy­lyň «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly» di­ýen şy­gar bi­len geç­ýän­di­gi bol­sa ýaş nes­liň öňün­de du­ran we­zi­pe­le­ri has-da art­dyr­dy. Şo­nuň üçin hem olar öz­le­ri ha­kyn­da­ky ala­da­lar üçin Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za we Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za al­k

Ça­ga­ny hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň oýun mek­de­bi

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ýur­du­myz­da bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­mek, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni or­naş­dyr­mak bi­len bag­ly dur­mu­şa ge­çir­ýän be­ýik iş­le­ri­niň düýp mak­sa­dy ýaş­la­ra sag­dyn ter­bi­ýe ber­mek­dir. Spor­tuň dür­li he­re­ket­li we aň-paý­has gör­nüş­li ugur­la­ry bi­len meş­gul­lan­mak ýaş­lar­da, şol san­da mek­dep okuw­çy­la­ryn­da az he­re­ket­li­lik se­bäp­li dö­re­ýän kem­çi­lik­le­riň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ber­ýär. Mu­nuň özi ola­ryň boş wagt­la­ry­nyň esa­sy bö­le­gi­ni he­re­ket­siz, komp­ýu­ter­le­riň we el te­le­fon­la­ry­nyň ba­şyn­da ge­çir­mek­le­ri­niň or­nu­ny ça­lyş­ýar.

Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý ýy­gyn­dy­sy Ka­zan­da gu­ra­lan hal­ka­ra ýa­ry­şda 3-nji orny eýeledi

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy­sy ys­lam döw­let­le­ri­niň we Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň mil­li ýy­gyn­dy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çi­ri­len Ka­zan «Hockey Cup» hal­ka­ra ýa­ry­şyn­da­ky çy­ky­şy­ny ta­mam­la­dy.

Duşuşyk ýeri Er-Riýad

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Is­pa­ni­ýa­nyň fut­bol fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ta­gal­la­sy bi­len, soň­ky ýyl­lar­da ýur­duň su­per­ku­bok ýa­ry­şy­ny Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ge­çir­mek dä­be öw­rül­di. Adat­ça, su­per­ku­bok ug­run­da­ky bäs­le­şik ba­ry-ýo­gy bir oýun­dan yba­rat bo­lup, ýur­duň ku­bo­gy­nyň eýe­si bi­len çem­pio­ny bo­lan to­par öza­ra güýç sy­na­nyş­ýar. Is­pan ta­ra­py ýa­ry­şa bo­lan gy­zyk­lan­ma­ny art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, ku­bok ýa­ry­şy­nyň fi­nal­çy­sy bi­len La-Li­ga­nyň baý­rak­ly orun­la­ry­nyň eýe­le­ri­ni hem go­şup, bäs­le­şi­gi «dört­le­riň fi­na­ly» gör­nü­şin­de ge­çir­ýär.