HABARLAR

Ýeňişli ýollar

Britan adalarynda ýylyň-ýylyna geçirilýän at çapyşyklaryň dünýäniň onlarça ülkesinden atşynaslary özünde jemleýändigi gizlin bolmasa gerek. Olara tomaşa etmäge gelýänleriň sanynyň hetdi-hasaby ýokdur. Ine, bizem Britan adalarynda geçirilýän at çapyşyklarynyň islendiginiň bezegi hasaplanýan asly irlandiýaly çapyksuwar Toni Makkoý hakynda gürrüň bermekçi. Häzirki wagtda Beýik Britaniýanyň milli gahrymany derejesine ýeten bu çapyksuwar özüniň ilkinji uly ýeňşini 1996-njy ýylda gazanypdyr. Şol ýyl ol karýerasynda ilkinji gezek Britan adalarynda ýylyň çapyksuwary diýlip yglan edilýär. Ol özüniň bu abraýyna gazanan ýeňişleridir çempionlyk derejeleri bilen mynasyp bolupdyr. Häzirki güne çenli Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen rekordlaryň üçüsine eýelik edýändigi hem onuň ussatlygyna şaýatlyk edýär. Rekordlar kitabyna ilkinji gezek 2002-nji ýylda düşmegi başaran çapyksuwar şonda ýylyň dowamynda gatnaşan bäsleşikleriniň 289-synda çapan atlary bilen pellehana birinji bolup gelipdir. Dünýä rekordlarynyň ikinjisi oňa gazanan 18-nji çempionlygy bilen gelipdir. Has täsirlisi hasaplanýan, üçünji rekordy karýerasynyň dowamyndaky gazanan ýeňişleri bilen baglydyr. 2013-nji ýylyň 4-nji dekabrynda hasaba alnan şol rekordda bellenilişine görä, hünär ýolunyň dowamynda g

Taryhda şu gün

Ýeňil atletikanyň çäginde geçirilýän ýedi görnüş (semiborýe) bäsleşigi boýunça häli-häzire çenli täzelenmedik dünýä rekordynyň goýlan güni şu gün bilen belgilenýär. 1988-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Seulda geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda ABŞ-ly türgen zenan Jekki Joýner-Kersi altyn medaly dünýä rekordy (7291 utuk) bilen gazanmagyň hötdesinden gelýär. Aslynda ýedi görnüş diýlip atlandyrylýan sportuň bu görnüşi Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna

Sport

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde geçirilen woleýbol ýaryşyna welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryndan düzülen toparlar işjeň gatnaşdylar. Sagdyn durmuş ýörelgesini ýaşlaryň arasynda wagyz etmek, ussat türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen ýaryş gyzgalaňly häsiýete eýe boldy. Ýaryşyň ýeňijilerine döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň gymmat bahaly sowgatlary hem-de welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Türkmen sportunyň ýeňişli menzilleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň altyn sahypalary ýazylýar. Garaşsyz Türkmenistan ýokary netijeli sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýäniň depginli ösýän, halkara sport ýaryşlarynyň yzygiderli geçirilýän ýurduna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sportuň ösen milli ulgamyny döretmek, Olimpiýa hereketini, ýokary derejeli sporty ösdürmek, degişli ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatda uly işler amala aşyrylýar. Sport ulgamyny ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, örän gysga döwürde Diýarymyzyň ähli sebitlerinde dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport toplumlary, stadionlar, atçylyk sport toplumlary, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri gurlup ulanylmaga berildi.

Türkmenistanly türgenler Garaşsyzlyk baýramyny ajaýyp üstünlikler bilen garşylaýarlar

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna mynasyp sowgat boldy.

Şanly senä sowgadymyz

Ýurdumyzda sporty ösdürmekde, türkmen sportunyň şan-şöhratyny dünýäde belende götermekde döwlet derejesinde uly işler amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen badalga berlen tutumlaryň netijesinde, eziz Watanymyz halkara sport merkezleriniň birine öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda bu işler üstünlikli dowam etdirilýär. Munuň özi ýurdumyzyň ýaş nesliniň sporta bolan höwesini artdyrýar. Türkmen türgenleri indi halkara derejeli dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edýärler. Şeýle bagtyň özüme-de miýesser etmegi has-da buýsandyrýar. Ýaňy-ýakynda Çehiýanyň Pardubise şäherinde şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda iki altyn, üç bürünç medallara hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde geçirilen karate-do boýunça halkara ýaryşda altyn medala mynasyp boldum. Olara dünýäniň onlarça döwletinden türgenler gatnaşdylar.

Dört pälwan

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Şatlyk-şowhuny çar ýana ýaň salyp, uludan tutulýan toýlarymyzyň esasy bezegleriniň biri milli türkmen göreşidir. Baýraklary almak ugrunda pälwanlar göreşiň berk goýlan düzgün-kadasyna eýerip, özara bäsleşýärler, şonda ähli gelen märekäniň ünsi olara gönügip, toý şowhuny, gyzygy has-da artýar. Baýrak toý eýesiniň gurbuna görä bolup, barly adamlar ogşuk, ikiýaşar duluç, öküz, tana ýaly uly mallary baýrak hökmünde goýýarlar. Şeýle gymmatly baýraklar goýulýan toýlara ýakyn-alysdan pälwanlar çagyrylýar. Ýurdumyzyň oba-kentlerinde, welaýatlarydyr etraplarynda baýrak goýluşy tapawutly bolsa-da, toý göreşleriniň geçirilişinde umumylyklar köpdür. Göreş geçirmek üçin amatly, gumluk, ýumşak ýer saýlanyp, şonuň daşynda gelen märeke, tomaşaçylar tegelenip oturýarlar, ortada pälwanlara göreşmäge ýer goýulýar. Göreşi guramaçylykly geçirmek, ýeňijileri kesgitlemek üçin il-halk tarapyndan hormatlanýan, göreşden başy çykýan adamlar emin saýlanýar. Eminler ortada göreşiň gidişine ýakyndan gözegçilik edýärler.

Sport — saglyk, rowaçlyk

Ösüşlere beslenýän ýurdumyzda ýaş nesilleriň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilip, ynsan saglygy barada döwlet derejesinde uly aladalar edilýär. Güneşli Diýarymyzyň ähli künjeginde häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan stadionlaryň, sport mekdepleriniň hem-de şypahanalaryň gurlup, ulanylmaga berilmegi halkymyzyň saglygyny goramaga, ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Bularyň bary döwletimiziň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygy, nesillerimiziň bagtyýar, asuda ýaşaýşy hakyndaky aladanyň ähli zatdan ilerde goýlup, sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşymyza ornaşdyrmaga, sporty, bedenterbiýäni ösdürmäge uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Saglyk bolan ýerde bagtyýarlyk bolýar. Saglygy goramagyň esasy ýollarynyň biri bolsa sagdyn durmuş ýörelgelerini berk berjaý edip, köpçülikleýin bedenterbiýe hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanmakdyr. Ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaşlarymyzyň ähli amatlyklary bolan sport desgalarynda bedenlerini berkidip, sportuň dürli ugurlary boýunça geçirilýän halkara bäsleşiklere gatnaşyp, ýaşyl Tugu

Çempionatyň nobatdaky tapgyry

Futbol Balkanabadyň «Nebitçi» topary milli futbol çempionatymyzyň 10-njy tapgyrynda Aşgabadyň «Köpetdagyny» kabul etdi. 9-njy minutda Yhlas Saparmämmedowyň, 17-nji minutda Ýazgylyç Gurbanowyň geçiren gollaryndan soň myhmanlar 2:0 hasabynda öňe saýlansalar-da, 49-njy minutda 11 metrlik jerime urgusyndan Serdar Tukyýewiň, 59-njy minutda Myratdurdy Baýramowyň tapawutlanmaklarynda ýer eýeleri hasaby deňlediler. Ýöne, şeýle-de bolsa, köpräk hüjüm eden «Köpetdagyň» futbolçylarynyň yhlasy ýerine düşdi. 82-nji minutda Şamämmet Hydyrowyň, 93-nji minutda Ýazgylyç Gurbanowyň geçiren gollary aşgabatlylara ýeňiş getirdi.

Woleýbol ýaryşy

Bäherden etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň sport zalynda geçirilen woleýbol ýaryşyna gyzyklanma diýseň ýokary boldy. Etrapdaky orta mekdepleriň mugallymlarynyň arasynda geçirilen bu ýaryşy etrap bilim bölümi hem-de ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşi bilelikde gurady. Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna bagyşlanan ýaryşda bilim işgärleri sport ussatlygyny görkezdi. Işdeşlerimizi bedenterbiýä we sport-sagaldyş hereketlerine çekmek, sporta höweslerini artdyrmak hem-de höweslendirmek maksady bilen guralan bu ýaryş çekeleşikli duşuşyklara baý boldy. Woleýbol ýaryşynyň netijesinde etrapdaky 4-nji orta mekdebiň topary birinji, 2-nji orta mekdebiň topary ikinji, 28-nji orta mekdebiň topary üçünji orna mynasyp boldy. Onuň ýeňijilerine ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň sowgatlary gowşuryldy.