HABARLAR

Iň uly baýlyk — baş saglyk

Ýurdumyzda raýatlaryň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen döwlet derejesinde degişli çäreler geçirilýär. Alnyp barylýan bu işler her birimiziň saglygymyza has ünsli çemeleşip, ony gorap saklamaga borçlandyrýar. Kähalatda saglygymyza biperwaý garamagymyz, adaty arassaçylygyň ýönekeý düzgünleriniň berjaý edilmezligi dürli keselleriň, ýiti iýmit zäherlenmesiniň ýüze çykmasynyň we gaýra üzülmesiniň esasy sebäbi bolup bilýär. Hut şonuň üçin, azyklyk çig mallaryň saýlanyşyna, taýýarlanyşyna we saçaga äberilişine, iýmit önümleriniň, dürli tagamlaryň utgaşdyrylyşyna ünsi güýçlendirip, berjaý edilmeli düzgünleri talabalaýyk ýerine ýetirmeli. Her bir maşgalada nahar taýýarlamak işi azyklyk çig maly satyn almakdan başlanýar. Şonuň üçin hem bu önümleri diňe azyk söwdasynyň satuwy rugsat berlen söwda nokatlaryndan — bazarlardan we azyk harytlarynyň söwdasyny amala aşyrýan dükanlardan almaly. Azyk önümleriniň söwdasy edilende, onuň belgileniş nyşanynda görkezilýän maglumatlara, ýagny hökmany suratda ýaramlylyk möhletine, saklanyş şertlerine, düzümine, daşky görnüşine, önümiň ysyna, reňkine we beýleki ýagdaýlaryna üns bermeli. Azyk önümleri satyn alnanda, çalt zaýalanýanlaryny, ýagny süýt, et we şöhlat, ko

Dünýäniň ajaýyp stadionlary

Paýtagtymyzyň görki Gözel paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde ýerleşýän «Aşgabat» köpugurly stadiony 2011-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. 20 müň tomaşaça niýetlenen bu stadionda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik bar. Bu ýerde woleýbol, basketbol, bouling, agyr atletika, boks, fitnes, gimnastika ýaly sportuň dürli ugurlaryna ýöriteleşdirilen jemi 17 sany türgenleşik zaly, çagalara we ululara niýetlenen howuzlar hereket edýär. «Aşgabat» stadionynda dürli sport ýaryşlary hem üstünlikli geçirilýär.

Il saglygy — ýurt baýlygy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuşa geçirilýän ägirt uly işleriň netijesinde Türkmenistan Watanymyz dünýäde sport döwleti diýlip ykrar edildi. Ýurdumyzyň obalarynda, şäherçelerinde, şäherlerinde gurlup, ulanylmaga berlen dürli sport desgalary bu günki gün bagtyýar raýatlarymyzyň, esasan hem, ýaş nesilleriň öz bedenlerini taplaýan, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan iň gelim-gidimli ýerlerine öwrüldi. Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Balkanabat şäherindäki 2-nji sport mekdebi hem şolaryň biridir. Mekdebimizde sportuň dürli görnüşleri boýunça 43 topar bilen türgenleşik işleri, okuw sapaklary geçirilýär. Ýyllyk iş meýilnamasy boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Lukmanlar, tälimçiler bilen maslahatlar we beýleki çäreler guralýar. «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen şygardan ugur alyp, işgärleriň we mekdebimizde türgenleşýän türgenleriň saglygyna yzygiderli gözegçilik işleri ýola goýuldy. Möwsümleýin ýiti respirator kesellerinden goranmagyň düzgünleri barada ýygy-ýygydan guralýan çärelerde giňişleýin gürrüň edilýär.

Welosiped sporty — sagdynlygyň, ruhubelentligiň nusgasy

Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz Diýarymyzda welosport köpçülikleýin häsiýete eýe bolýar. Ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli bolan ulagyň bu görnüşi saglyk üçin örän peýdalydygy, ekologik howpsuzlygyny üpjün etmekde uly ähmiýete eýedigi bilen watandaşlarymyzyň ünsüni özüne çekýär. 2018-nji ýyldan bäri Bitarap Watanymyzda her ýylyň 3-nji iýunynda «Bütindünýä welosiped güni» giňden we dabaraly bellenilip geçilýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen dünýäniň iň iri we abraýly halkara guramasy bolan BMG tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni özüniň derwaýyslygy, döwrebaplygy bilen umumadamzadyň ünsüni özüne çekdi.

Dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ähli ulgamlar bilen bir hatarda, sport ulgamy hem uly üstünliklere beslendi. Sport, munuň özi diňe bir beden kämilligi bolman, eýsem, erkinligiň hem-de öz-özüňi ykrar etmegiň baş şerti bolup durýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetçilik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ildeşlerimiziň aglaba bölegi, aýratyn hem, ýaşlar sportuň dürli görnüşleri bilen işjeň meşgullanýarlar. Bedenterbiýe-sagaldyş we sport hereketi döwletiň hem-de jemgyýetiň sazlaşygyny, tagallalaryň utgaşmagyny emele getirýär. Sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bu babatda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň, bedenterbiýäniň we ýakyn hem-de uzak geljegi nazarlaýan sportuň ösdürilmegine, wagyz edilmegine gönükdirilen anyk çäreler babatda beýleki döwletlere görelde bolýar. Onuň şeýledigini welosipedçileriň halkara birleşiginiň 2021-nji ýylda Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hukugyny bermegi ýurdumyza bildirilýän ýokary ynamyň we hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasatynyň uly üstünliginiň subutnamasydyr. Ýurdumyzda sport çäreleriniň giňden ýaýbaňlandyrylmagy türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp bolmak üçin edýän erjel hereketlerine güýç-kuwwat be

Futbol habarlary

Maradonanyň ady stadiona dakyldy Italiýanyň Neapol şäheriniň futbol topary «Napoli» klubunyň öz duşuşyklaryny geçirýän «San Paolo» stadionynyň ady täzeden ebedileşdirildi. Stadion indi geçen ýylyň noýabrynda 60 ýaşynda aradan çykan Diego Armando Maradonanyň adyny göterer. Bu barada şäheriň meri Luiji De Magistris: «Neapol şäheri Maradonany ägirt zehini, ukyby bilen 7 ýyllap çykyş eden «Napoli» toparyna «Serie A-da» 2 çempionlyk we beýleki abraýly kuboklar gazandyran ähli döwürleriň iň uly futbolçysy hökmünde hemişe ýatlar» diýip çykyş etdi. Argentinaly futbolçy Maradona 1984 — 1991-nji ýyllar aralygynda «Napoli» toparynda çykyş edipdi. Maradonadan ozal adaty toparlaryň biri hökmünde görülýän «Napoli» kluby onuň çykyş edýän döwürlerinde «Serie A-da» 2 gezek çempionlyk gazandy. Şol sanda klub onuň oýnan döwürlerinde UEFA Kubogyna, Italiýanyň Kubogyna hem-de Italiýanyň Naýbaşy Kubogyna mynasyp bolýar.

Ýaş türgeniň üstünligi

Golaýda ýylyň ýeňil atletikaçylary baýraklarynyň ýeňijileri mälim edildi. Bütindünýä ýeňil atletika bileleşigi (WA) 2020-nji ýylyň erkek ýeňil atletikaçysy diýip şwesiýaly Armand Duplantisi saýlady. Zenanlaryň arasynda bolsa wenesuelaly Ýulimar Rohas bu derejä mynasyp boldy. Syrykly bökmegiň täze ýyldyzy Duplantis 2020-nji ýylda birnäçe dünýä rekordyny goýdy. Ol ýapyk desgalarda geçirilen ýaryşlarda bir hepdäniň dowamynda dünýä rekordyny 2 gezek täzelemegi başardy. Duplantis ilki 6,17 metre böküp fransiýaly Reno Lawilleniň, soňra 6,18 metr beýge böküp, öz rekordyny täzeledi. Şeýle-de, ol adaty meýdançalarda ukrainaly ýeňil atletikaçy Sergeý Bubkanyň 26 ýyllyk rekordyny (6,14 metr) hem 6,15 metrlik görkeziji bilen öz adyna geçirdi. 21 ýaşyndaky Duplantis ýylyň ýeňil atletikaçysy diýlip saýlanan iň ýaş türgen boldy. Zenanlaryň arasynda bu hormata laýyk görlen Ýulimar Rohas hem ýapyk desgalarda üçürdikläp bökmekde dünýä rekordyny täzeläpdi. Wenesuelaly ýeňil atletikaçy 15,43 metre böküp, rekordyň täze eýesi boldy. 25 ýaşly Rohas 2016-njy ýylda Rio Olimpiadasynda kümüş medal gazanypdy. Rohas hem edil Duplantis ýaly bu derejä ilkinji gezek mynasyp boldy.

Ussadyň ilkinji çempionlygy

Sportuň özboluşly görnüşleriniň biri bolan darts boýunça Londonda geçirilen 28-nji Dünýä çempionatynda uelsli Gerwin Praýs çempion boldy. 35 ýaşly türgen finalda şotlandiýaly Garri Anderson bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen duşuşykda 7:3 hasabynda ýeňiş gazanan Praýs ilkinji sapar dünýäniň çempiony diýen ada mynasyp boldy. Praýs geçen ýylda dünýä «Gran Pri» bäsleşiklerinde hem çempionlyk gazanypdy. Ol şol birwagtyň özünde «World Series Final» ýaryşynda hem çempion bolupdy.

Dakar Rallisine badalga berildi

Dünýäniň iň kynçylykly awtoulag ýaryşy hasaplanýan Dakar Rallisi 3-nji ýanwarda badalga aldy. Saud Arabystany döwletinde geçirilýän ýaryşlara jemi 322 sürüji gatnaşýar. Şol sürüjileriň 67-si ýeňil ulag sürüjisi, 108-si motosikl sürüjisi, 44-si ýük ulagy sürüjileridir. Şeýle-de, 21 kwadrasiklçi hem-de 58 UTV görnüşli ulaglaryň sürüjileri-de 43-nji Dakar Rallisinde çykyş edýär. Ýaryşlar jemi 12 tapgyr bolup, ol 14 günde başlanan ýeri Jidda şäherinde 15-nji ýanwarda tamamlanar.

«Ata kesbi ogla halal»

«Formula 1-iň» ady rowaýata öwrülen sürüjisi, germaniýaly Mihael Şumaheriň ogly Mik Şumaher hem kakasynyň ýoluny dowam etdirýär. 2019-njy ýylda «Formula 3-de», 2020-nji ýylda-da «Formula 2-de» çempionlyk gazanan Mik Şumaher täze möwsümde «Formula 1-de» çykyş eder. 21 ýaşly Mik Şumaher täze möwsümde «Formula 1-iň» «Haas» toparynyň sürüjisi bolar. «Haas» topary Mik Şumaherden başga-da toparyň beýleki sürüjisi hökmünde-de russiýaly Nikita Mazepin bilen şertnama baglaşdy. Topar geçen möwsümde çykyş eden sürüjileri Kewin Magnusson hem-de Roman Grožan bilen ýoluny aýyrdy. «Formula 1-de» täze möwsüme 21-nji martda Awstraliýa «Gran Prisi» bilen badalga berler.