HABARLAR

Sagdynlyga çagyryşdyr bu baýram

Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň 3-nji iýunynda Ýer ýüzünde giňden bellenilip gelinýän Bütindünýä welosiped güni «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem ýurdumyzda ýokary ruhubelentlige, şatlyk-şowhunly dabaralara beslendi. Şol gün ir säherden welaýatymyzyň ähli etrap-şäherlerinde badalga berlen medeni-sport çäreleri Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzyň her bir gününiň toý-baýramlara beslenýändiginiň, ýurdumyzyň sagdynlygyň, ruhubelentligiň, sportuň mekanydygynyň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy. Sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaýbaňlandyrylan görkezme çykyşlary, sport maşklary, dürli ýaryşlar köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmeklige, ýaş nesilleriň berk bedenli, sagdyn ruhly adamlar bolup ýetişmeklerine gönükdirilen işleriň rowaçlyklara beslenýändiginiň özboluşly güwäsine öwrüldi.

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi

Şu gün säher bilen ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen ýörişe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.   Aşgabat şäheriniň «Welosiped» binasynyň ýanyndan badalga alan ýöriş Çandybil we Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň ugry bilen Ruhyýet köşgüniň deňindäki pellehana çenli dowam etdi.

NBA-nyň 76-njy möwsüminiň finaly

Amerikan Milli basketbol ligasynda (NBA) finala çykan toparlar belli boldy. Ilkinji bolup, Günbatar Konferensiýada 5 oýnuň netijesinde «Dallas Maweriksden » umumy hasapda 4:1 öňe saýlanan «Golden Steýt Warriors » finala adyny ýazdyrdy. Ilkinji 3 duşuşykda «Golden Steýt» 112:87, 126:117, 109:100 hasaplar bilen ýeňiş gazandy. 4-nji duşuşykda Luka Donçiçiň uly tagallasy bilen «Dallas Maweriks » 119:109 hasabynda ýeňdi. Ýöne 5-nji duşuşykda 120:110 hasabynda ýeňiş gazanan «Golden Steýt» umumy hasapda 4:1 öňe saýlanyp, soňky 8 ýylda 6-njy gezek finala çykdy. Onuň finaldaky garşydaşy «Boston Seltiks » bolup, olar Gündogar Konferensiýanyň finalynda «Maýami Hit» toparyndan üstün çykmagy başardy. Özara geçirilen 7 duşuşygyň netijesinde umumy hasapda 4:3 üstün çykan «Boston Seltiks » 2010-njy ýyldan soň finala çykmagyň hötdesinden geldi. Myhmançylykda «Maýamini » 3 gezek ýeňen «Boston Seltiks » topary NBA-nyň iň köp çempionlyk gazanan iki toparynyň biridir. «Boston Seltiks » 23-nji gezek finalda çykyş eder. «Golden Steýt Warriors » bilen «Boston Seltiksiň » arasyndaky final duşuşyklaryna şu gün badalga berler. Ilkinji 2 duşuşyk 3-nji we 6-njy iýunda San Fransiskoda oýnalar. 3-4-nji duşuşyklar 9-njy we 11-nji iýunda Boston şäherinde geçiriler. Gerek bolan ýagdaýynda 5-6-7-nj

«Finalissimanyň » ýeňijisi Messi we ýoldaşlary

Angliýanyň paýtagty Londondaky «Wembley » stadionynda oýnalan «Finalissima » (Uly final) duşuşygynda ýeňiş myhmanlaryň tarapynda boldy. Ýagny Ýewropanyň çempiony Italiýa bilen Günorta Amerikanyň çempiony Argentinanyň arasyndaky duşuşykda olaryň ikinjisi uly hasap bilen garşydaşyny ýeňlişe sezewar etdi. Argentinalylaryň doly artykmaçlygynda geçen oýunda Messi we ýoldaşlary tango tansyny görkezdi. Duşuşygyň 28-nji minutynda Lionel Messiniň ajaýyp pasyndan soň Lautara Martines hasaby açdy. Birinji ýarym tamamlanyp barýarka- da, has takygy, 45+1-nji minutda bu gezek Lautara Martinesiň pasyndan soň Anhel Di Mariýa topy derwezeçi Janluiji Donnarummanyň üstünden aşyryp goýberdi we hasaby 2-0-a çykardy. Ikinji ýaryma oýunçy çalşyklary bilen başlan Italiýanyň ýygyndysynyň bu taktikasy- da oňyn netije bermedi. 2-nji ýarymda oýnuň depgini az-owlak pesräk bolan hem bolsa, argentinler birnäçe amatly pursatlardan peýdalanyp bilmediler. Hatda duşuşygyň belli wagty – 60-75-nji minutlary aralygy meýdançadaky PSŽ-li futbolçylaryň arasynda geçdi. Ýagny Di Mariýa bilen Messiniň birnäçe urgusyny Donnarumma sowmagy başardy. Italiýaly derwezeçi hasabyň has-da artmagynyň öňüni alyp, belli bir derejede toparyny uly hasaply ýeňlişden halas etdi. Oýnuň 90+1-nji minutynda meýdança giren Paulo Dibala 3

Italiýada italýan sürüjisi öňe saýlandy

Moto GP boýunça möwsümiň 8-nji ýaryşy Italiýanyň Skarperia e San Piero welaýatyndaky Mugello halkara awtodromynda geçirildi. Ýaryşda birinji orny «Ducati Lenovo » toparynyň italýan sürüjisi Françesko Banaia eýeledi. Ol 23 aýlawy 41 minut 18,923 sekuntda tamamlap, şu möwsümdäki 2-nji, karýerasyndaky 6-njy ýeňşini gazandy. «Monster Energy Yamaha » toparynyň fransuz sürüjisi Fabio Kuartararo ýeňijiden 0,635 sekunt gijä galyp, 2-nji orna mynasyp boldy. «Aprilia » toparynyň ispaniýaly sürüjisi Aleiks Espargaro 3-nji ýeri eýeledi. Italiýa «Gran Prisinden » soň öňdäki 3 orny eýelänleriň ýeri üýtgemedi. Fabio Kuartararo 122 utuk bilen sanawda 1-nji orny eýeleýär. Aleiks Espargaronyň 114, Italiýa «Gran Prisini » tamamlap bilmedik Enea Bastianininiň 94 utugy bar. Utugyny 81-e çykaran Françesko Banaia 4-nji orna beýgeldi. Möwsümiň indiki ýaryşy 5-nji iýunda Ispaniýanyň Montmelo şäherinde geçiriler.

Başagaýlykdan baş alyp çykdy

Formula 1-iň iň abraýly ýaryşy Monako «Gran Prisi » ýatdan çykmajak wakalara baý boldy. Möwsümiň 7-nji bäsleşigi bolan Monako «Gran Prisi » güýçli ýagan ýagyş sebäpli 1 sagat 5 minut giç başlady. Monte Karlonyň köçelerinde geçirilen ýaryşa ilkinji hatardan başlan «Ferrariniň » monakoly piloty Şarl Lekler 23-nji aýlawda pit-stopdan soň 4-nji orna düşdi. «Red Bulluň » meksikaly sürüjisi Serhio Perez 2 orun öňe saýlanyp, birinjilige geçdi. 24-nji aýlawda «Haas » toparynyň germaniýaly sürüjisi Mik Şumaheriň ulagy awariýa uçrady we 27-nji aýlawda onuň ikä bölünen ulagyny aýyrmak üçin ýaryş togtadyldy. Trassa arassalanýança togtadylan ýaryşa täzeden badalga berildi. Ýöne 77 aýlawlyk ýaryş F1-iň düzgünine görä, 3 sagatda tamamlanmaly bolany üçin bäsleşik 64 aýlawda tamamlandy. Başgaça aýdylanda, täzeden başlan ýaryşda Perez 3 sagat dolýança bäsleşigi öz durkuna saklap, birinji orunda tamamlamagy başardy. Bu onuň möwsümdäki 1-nji, karýerasyndaky 3-nji ýeňşi boldy. «Ferrari » toparynyň ispan sürüjisi Karlos Saýns Junior ýeňijiden 1,1 sekunt yza galyp, ýaryşy 2-nji orunda tamamlady. «Red Bulluň » niderland sürüjisi Maks Werstappen bolsa topardaşyndan 1,4 sekunt soň pellehana gelip, 3-nji orny eýeledi. 1-nji hatardan bat alan Şarl Lekler 4-nji ýer bilen kanag

Çempionlar Ligasynyň ýeke- täk hojaýyny «Real Madrid »

UEFA Çempionlar Ligasynyň 30-njy, umumylykda 67-nji finalynda «Liwerpul » bilen «Real Madrid » toparlary duşuşdy. Parižiň golaýyndaky Sen- Denide ýerleşýän «Stad de Frans» stadionynda oýnalan finalda «Real Madrid » topary 1–0 hasabynda ýeňşini baýram etdi. Ýoldaky dyknyşyk sebäpli janköýerleriň giç gelmegi zerarly duşuşyk 36 minut giç başlady. Oýun garaşylyşy ýaly «Liwerpul » toparynyň hüjümleri bilen başlady. Duşuşygyň 21-nji minutynda «Liwerpulyň » senegally ýyldyzy Sadio Maneniň batly urgusy Kurtuanyň eline degip, sütünden yzyna gaýtdy. Birinji ýarym tamamlanyp barýarka, Karim Benzemanyň geçiren goly ofsaýt sebäpli hasaba alynmady. Köpler üçin şol pursat jedelli boldy. 2-nji ýaryma- da «Liwerpul » topary hüjümler bilen başlady. Ýöne 59-njy minutda garşylyklaýyn hüjümde «Real Madrid » topary hasaby açmagy başardy. Federiko Walwerdeniň pasyndan soň Winisius Junior topy derwezä girizip, «Real Madridi » 1-0 öňe saýlady. Bu «Realyň » duşuşykdaky ýeke- täk takyk urgusy boldy. Bu goldan soň «Liwerpul » topary hüjümlerini has-da ýygjamlaşdyrdy. Ýöne her gezekdede Tibo Kurtua olaryň topy derwezä girizmegine ygtyýar bermedi. Oýnuň 83-nji minutynda Mohamed Salahyň howply urgusyny- da sowmagy başaran Tibo Kurtua duşuşygyň dowamynda derwezesini 9 gezek goldan halas etdi

Türkmenistanyň ýygyndysy A ziýa çempionatynda «B» toparçada çykyş eder

Şu gün Malaýziýanyň paýtagty Kuala- Lumpurda futzal boýunça Aziýa çempionatynyň toparçalarynyň bijeleri çekildi. Çekilen bije esasynda Türkmenistanyň futzal ýygyndysy «B» toparça düşüp, ildeşlerimiz bu toparçada Özbegistanyň, Bahreýniň hem-de Täjigistanyň ýygyndylary bilen duşuşar. Türkmenistanyň ýygyndysy Gyrgyz Respublikasynda geçirilen saýlama tapgyrynda toparçada 2-nji ýeri eýeläpdi we final tapgyrynda çykyş etmäge ygtyýar alypdy. Ýer eýeleri Kuweýt «A» toparçada Yragyň, Tailandyň, Omanyň ýygyndylary bilen bije çekişdi. Yklymyň iň güýçli topary Eýranyň ýygyndysy «C» toparçada Liwanyň, Hytaý Taýpeýiniň hem-de Indoneziýanyň ýygyndylary bilen özara güýç synanyşar. Aziýanyň başga bir güýçli topary Ýaponiýa «D» toparçada Wýetnamdyr Koreýa Respublikasynyň hem-de Saud Arabystanynyň futzal ýygyndylary bilen bije çekişdi. Çempionat şu ýylyň 25-nji sentýabry – 20-nji oktýabry aralygynda Kuweýtde geçiriler. «А» toparça: Kuweýt, Yrak, Tailand, Oman «B» toparça: Özbegistan, Bahreýn, Täjigistan, Türkmenistan «C» toparça: Eýran, Liwan, Hytaý Taýpeýi, Indoneziýa «D» toparça: Ýaponiýa, Wýetnam, Koreýa Res., S. Arabystany

Welosipedli menziller

Welosiped sürmek onuň ýaşlygyndan göwün beren pişesi boldy. Entek kiçijikkä, kakasynyň alyp beren iki tigirli welosipedi ertirden agşama çenli onuň güýmenjesidi. Okuwdan geldigi, çaý-çöregini iýmän, welosipedine atlanar. Şeýdip geçilen ýyllar ony welosipede kemsiz örkledi. Ulalansoň hem deň-duşlary maşyna göwün berse, ol ýene-de welosipedine atlandy. Halaç etrabynyň obalaryny welosipedli aýlanyp tomaşa etmek asyl käri lukman bolan Derýaguly Aşyrowda täze arzuw-islegleridir maksatlary oýardy. Eýsem, öz Diýaryňy welosipedli aýlanmagyň lezzeti nähilikä? Ine, şu duýgyny başdan geçirmek üçin Derýaguly Aşyrow 2000-nji ýylyň fewral aýynda weloýörişe taýýarlyk görýän Çärjew etrabynyň «Olimpik» komandasynyň düzümine goşulýar. Ýaşlardan düzülen bu topar 2000-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenbaşy şäherinden badalga alýar.

Bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň hukuk esaslary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň bedenterbiýe we sport babatda beýik başlangyçlary uly üstünliklere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda jemgyýetimizde ornaşdyrylýan sagdyn durmuş ýörelgeleriniň esasy maksady il saglygyny goramakdan, beden berkligini gazanmakdan, ýaşlarymyzy sport bilen meşgullanmaga höweslendirmekden, olary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekden ybaratdyr. Çünki bedenterbiýe we sport ynsan saglygynyň berkemeginiň, adamlarda işjeňlik häsiýetleriniň ösdürilmeginiň baş şerti bolup durýar. Bu ugurda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeler, maksatnamalaýyn işler Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, kanunlarynda we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzda «Bedenterbiýe we sport hakynda», «Atçylyk we atly sport hakynda», «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady hormatly adyny döretmek hakynda», «Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda», «Meýletinçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary kabul edilip, olar degişli ugurlarda özara gatnaşyklaryň döwrebap derejede netijeli alnyp barylmagynda möhüm ähmiýete eýedir.