HABARLAR

Sport – parahatçylygyň ilçisi

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda sport hereketini işjeňleşdirmek, şonuň esasynda raýatlaryň saglygyny berkitmegiň we ýaş nesillerimizi ata Watanymyza wepalylyk ruhunda terbiýelemegiň bitewi ulgamyny kemala getirmek maksady bilen, «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Şeýle hem maksatnamada milli sporty dünýä derejesinde ýokary götermegiň ygtybarly hukuk, guramaçylyk we maddy-tehniki esaslaryny kämilleşdirmeklik hem göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, daşary ýurtlaryň degişli sport guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýaşlaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamak hem-de beýleki wajyp çäreler maksatnamanyň esasy wezipesi hökmünde kesgitlenildi.

Ýaş tennisçileriň üstünligi

AK BUGDAÝ. Etrapdaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň sport zalynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş geçirildi. «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde kabul eden meýilnamasynyň çäginde guralan ýaryşa etrapdaky orta mekdepleriň ýokary synp okuwçy oglan-gyzlaryndan düzülen toparlar gatnaşdy. Ýaşlarda sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşine bolan isleg örän ýokarydyr. Sportuň bu görnüşi bilen meşgullanyp, barha taplanýan ýaşlaryň arasynda mekdep okuwçylarynyň hem sany az däldir. Bu hakykaty okuwçy ýaşlaryň arasyndaky nobatdaky ýaryş aýdyňlygy bilen görkezdi.

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak babatda alnyp barylýan işleriň netijesinde sporty söýýän, bedenterbiýäni özüniň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwren ýaşlaryň kemala gelmegi her birimizi guwandyrýan ýagdaýdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sport bilen meşgullanmak üçin uly mümkinçilikler bar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurlup, ulanylmaga berlen döwrebap bedenterbiýe we sagaldyş toplumlarynda, beýleki sport desgalarynda her bir adamyň özüni beden taýdan taplamagy üçin ähli şertler üpjün edilen. Aýratynam, sport mekdepleri ösüp gelýän ýaş nesillerimizi beden we ruhy taýdan terbiýelemekde, olaryň kalbynda maksada okgunlylygy, ýeňşe ynamy kemala getirmekde uly hyzmaty bitirýär. Bu bolsa sagdyn durmuş ýörelgelerini rowaçlandyryp, sport äleminde gazanyljak geljekki üstünlikleriň mäkäm binýadyny üpjün edýär.

Sport syýasatynyň gadamlary

Ruhubelentligiň ýörelgesi Ajap eýýamymyzda ýurt Baştutanymyzyň yglan eden sport syýasatynyň gadamynyň batlanýandygy guwandyrýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň çar künjeginde Arkadag Prezidentimiziň gurduryp, ulanmaga berlen döwrebap stadionlary, sport mekdepleridir desgalary hereket edýär. Olarda sportuň dürli görnüşleri bilen höwesli meşgullanýan ýaşlary synlanyňda Diýarymyzda sportuň köpçülikleýin häsiýete eýe bolýandygyna buýsanýarsyň. Sebäbi bu ýörelge il-günümiziň sagdynlygynyň, ruhubelentliginiň ýörelgesidir.

Ösen sportuň merkezi

Bu gün mähriban halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň paýtagty Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyny uludan baýram edýär. Hormatly Prezidentimiziň çuň parasatynyň ajaýyp miwesi, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly özgertmeleriniň özboluşly nyşanyna öwrülen, gözelligi bilen görenleri haýrana goýýan Aşgabat beýik ösüşler bilen dabaralanýar. Aşgabat häzirki wagtda işjeň syýasy, işewür, medeni we jemgyýetçilik durmuşynyň ösen, dünýä sportunyň iri merkezine öwrüldi. Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, paýtagtymyzda hem milli Liderimiziň başyny başlan täzeçil şähergurluşyk strategiýasy netijesinde, ýokary halkara ölçeglerine laýyk derejede enjamlaşdyrylan sport we atçylyk sport toplumlary, döwrebap awtodromlar, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri guruldy.

Täze ýeňişlere badalga

Golf ezberligi we erkliligi talap edýär

Diýarymyzda bilime, sporta ýurduň ösüşiniň röwşen geljeginiň, jemgyýetiň ykdysady, medeni hem-de ruhy taýdan sazlaşykly ösmeginiň esasy ugurlaryny kesgitleýän ulgamlar hökmünde aýratyn ähmiýet berilmegi hormatly Prezidentimiziň parasatly döwlet syýasatynyň netijesidir. Gahryman Arkadagymyzyň paýhasly baştutanlygynda bilim hem-de sport ulgamlarynyň dünýä derejesi bilen sazlaşýan we ata-babalarymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna daýanýan aýdyň ýörelgesi kemala geldi. Ata-babalarymyz şahsyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmek maksady bilen çagalar üçin köp sanly oýunlary oýlap tapypdyrlar. Dürli ýerlerde ugur tapmak, çakgan bolmak, güýjüňi we çalasynlygyňy artdyrmak ýaly adaty endiklerden başga-da, oýunlar çagalarda zehini hem-de ruhy-ahlak häsiýetleri, erk-islegi, maksada ýetmekde tutanýerliligi, üşükliligi döretmäge, toparyň düzüminde umumy dil tapmak hem-de sazlaşykly hereket etmek başarnygyny kemala getirmäge gönükdirilendir. Halk oýunlary milletimiziň döreýşiniň şaýady bolup, onuň taryhy bäş müň ýyla barabar döwri öz içine alýar. Milli oýunlarymyzyň köpüsiniň sportuň häzirki görnüşleri bilen örän meňzeşdigini bellemek gerek. Mysal üçin, «çilik-hekgal» oýny häzir tutuş dünýäde meşhur bolan golf oýnuny, «çilik» — otuň üstündäki hokkeýi we beýleki oý

Ýüwrügi menzil saýlar

Düýn Aşgabat atçylyk-sport toplumynda paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk at çapyşygy geçirildi. Medeniýet we sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary, el işleriniňdir nakgaşlyk eserleriniň sergisi bu ýere ýygnananlarda ýakymly täsir galdyrdy.

Milli sportumyzyň ösüşi

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň sport we bedenterbiýe ulgamynda uly ösüşleriň gazanylmagy ildeşlerimiziň her birini buýsandyrýar. Bu ugurda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň geçen 30 ýyllyk döwründe gazananlary barada oýlananyňda, Gahryman Arkadagymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrýan beýik işleri göz öňünde janlanýar. Täze taryhy döwrümizde bilim ojaklarynda bedenterbiýe okuw sapaklarynyň girizilmegi aýratyn uly ähmiýete eýedir. Orta mekdeplerde geçilýän bedenterbiýe sapaklarynda ýaşlar beden hem-de ruhy taýdan sagdyn bolmagyň fiziki endiklerini ele almak bilen bir hatarda, sportuň we bedenterbiýäniň düýp maksady, onuň ynsan saglygy, sagdyn ösüşi, dostlugy, agzybirligi berkitmekde peýdasy barada ilkinji başlangyç düşünjeleri ele alyp bilýärler. Şeýle-de sportuň, bedenterbiýäniň aýrylmaz bölegi bolan bäsleşik, ýeňşe ymtylmak, ýeňiji bolmak ýaly durmuşda gazanylýan ösüş basgançaklary barada giň gözýetime eýe bolýarlar.

Sport habarlary

Hazar şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň edara-kärhanalaryň, daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň gatnaşmaklarynda geçiren ýaryşy sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşine höwesekleriň barha köpelýändigini görkezdi. «Shlumberger» kompaniýasynyň uly operatory Wýaçeslaw Podolskiniň birinji orny eýelemegi bilen jemlenen ýaryşda ikinji orun Hazar şäher kazyýetiniň kazysy Farhad Ýuldaşewiň, üçünji orun «Dragon Oil» kompaniýasynyň işgäri Rahmet Burhanowyň paýlaryna düşdi.