Parahatçylyk söýüjilikli syýasat we halkymyzyň döredijilikli zähmeti Türkmenistanyň üstünlikleriniň gözbaşydyr

29 Mart 2023
111

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary — netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, ösüşiň demokratik ýoluna ygrarlylyk, halkymyzyň ruhy-medeni gymmatlyklaryna aýawly garamak we olary ösdürmek ýaly wezipeler öz beýanyny tapdy.

20-nji martda Dohada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Gepleşiklerden ozal, döwlet Baştutanymyz Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşyga gatnaşyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen tanyşdyrýan sergi guraldy.

(TDH)
Beýleki habarlar