Türkmenistan bilen Azerbaýjan söwdany giňeltmek üçin bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirer

6 Dekabr 2022
61

Geçen hepdäniň sişenbe güni, ýagny 29-njy dekabrda Azer­baý­janyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew Ba­ku­da Türkme­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň söwda we dokma toplumyna gözegçilik edýän orun­ba­sa­ry Ba­tyr At­da­ýe­wiň ýol­başçy­ly­gyn­da­ky türk­men we­ki­li­ýe­ti bi­len duşuş­dy. Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da ta­rap­lar iki ýur­duň ara­syn­da­ky söw­da do­la­ny­şy­gy ýokar­lan­dyr­ma­gyň we gel­jek dö­wür­de has giňelt­mek üçin bi­le­lik­dä­ki tas­la­ma­la­ry durmu­şa ge­çir­me­giň mö­hüm­di­gi­ni bel­le­di­ler.

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ba­tyr At­da­ýew Azer­baý­ja­nyň Prezi­den­ti Il­ham Ali­ýe­we Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedowyň mä­hir­li sa­la­my­ny ýe­tir­di. Il­ham Ali­ýew hem ýa­kym­ly söz­ler üçin min­net­dar­lyk bildi­rip, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedowa öz sa­la­my­ny we hoş­niýet­li söz­le­ri­ni ýol­la­dy. Bu ba­ra­da Azer­baý­janyň Pre­zi­den­ti­niň res­mi met­bu­ga­ty ha­bar berdi.