Resmi habarlar

3 Dekabr 2022
101

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen,Baýmyrat Aşyrdurdyýewiç Handurdyýew Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi.

***

(TDH)
Beýleki habarlar