Uzak ýoluň söhbedi

1 Dekabr 2022
168

Ömrüni Türkmenistanyň diplomatik gullugyna bagyşlan bu halypa diplomat bilen ozaldan gaýybana tanyşlygym bolsa-da, onuň bilen ilkinji didarlaşmagym 2012-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde boldy. Şol gün agşamara Bakuwa uçmalydym. Ol ýerde Türkmenistanyň Medeniýet günlerine bagyşlanan çärelere gatnaşmalydym. Bu çärä gatnaşýan Aýratyn tabşyryklar boýunça ilçi Sapar Berdinyýazow bilen şol gün başlanan ilkinji ýoldaşlygymyz soňra halypa-şägirt gatnaşyklaryna ulaşyp gitdi.

Halypa diplomat, ömür saly togsanyň onlugyndan gäden S.Berdinyýazowyň zähmet terjimehaly diplomatik gulluk bilen baglydyr. Ol on ýedi ýyldan gowrak (1995 — 2012) Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bolup zähmet çekdi. Pakistanda ilkinji gezek bolanda S.Berdinyýazow Karaçide gurlan iri metallurgiýa kombinatynyň gurluşygyny syýasy-diplomatik taýdan goldamaga gatnaşdy.

Jumamyrat GURBANGELDIÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory, taryh ylymlarynyň kandidaty.
Beýleki habarlar