Ba­get çö­re­gi ÝU­NES­KO-nyň sa­na­wyn­da

1 Dekabr 2022
240

Ba­get fran­suz çö­re­gi­niň taý­ýar­la­nylyşy res­mi taý­dan ÝU­NES­KO-nyň mad­dy däl medeni mi­rasynyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­di. De­giş­li ka­rar Ma­rok­ko­da ge­çi­ri­len mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy go­ra­mak bo­ýun­ça ÝU­NES­KO hö­kü­me­ta­ra ko­mi­te­ti­niň 17-nji mej­li­sin­de ka­bul edil­di. Gu­ra­ma­nyň web sa­hy­pa­syn­da ha­bar beril­me­gi­ne gö­rä, Fran­si­ýa­nyň bu ugur­da­ky hö­dür­na­ma­sy­nyň sa­na­wa gi­ri­zmek üçin äh­li öl­çeg­le­re la­ýyk gel­ýändigi bellenilýär.

2018-nji ýyl­da Fran­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Em­ma­nu­el Mak­ron ba­ge­tiň taý­ýar­lanylyşyny