Kuraş: pälwan gyzlaryň üstünligi

1 Dekabr 2022
69

Hindistanyň Puna şäherinde kuraş boýunça geçirilen 13-nji dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleriň üçüsi baýrakly orunlara eýe boldy. Olaryň biri dünýäniň wise-çempiony bolan bolsa, iki türgenimiz hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.

Milli ýygyndymyzyň kümüş medalyny Çärjew etrabyndaky 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Aýşirin Haýdarowa eýeledi. Ol 48 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, güýçli garşydaşlarynyň birnäçesinden rüstem çykmagy başardy. Final tutluşygyna çenli üstünlikli çykyş eden, diňe finaldaky garşydaşyndan ýeňlen türgenimiz kümüş medala we «Dünýäniň wise-çempiony» diýen belent ada mynasyp boldy.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».