«Parahatçylyk: çagalaryň sesi» — uly üstünliklere beslendi

30 Noýabr 2022
830

Şu gün, 30-njy noýabrda Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Güneş» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde yglan eden «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» atly bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň jemi jemlendi. Oňa ýurdumyzyň welaýat we Aşgabat şäher tapgyrynda ýeňiji bolan okuwçylar gatnaşdy. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, düzme ýazmak, surat çekmek we maket taýýarlamak boýunça netijeler yglan edilip, her ugurdan 1-2-3-nji orunlar kesgitlenildi. Bulardan başga-da, aýratyn tapawutlanan okuwçylaryň işlerine höweslendiriji baýraklar berildi. Täze zehinlileri ýüze çykarmaga uly mümkinçilikleri döreden bu bäsleşik döwrümiziň belent ruhuny açyp görkezdi.

Bäsleşigiň ýeňijileri diýlip, eminler topary tarapyndan şular yglan edildi:

«Güneş».