Ygtybarly we howpsuz üpjün edilýär

28 Noýabr 2022
89

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşler gazanylýar, ýurdumyzyň ähli mümkinçilikleri halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilýär. Ilaty durmuş taýdan goramagyň döwlet usullary Türkmenistanyň her bir raýatyna tebigy baýlyklardan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň esasy alyp barýan işi ýurdumyzyň ilatyny, edara-kärhanalaryny we beýleki sarp edijilerini tebigy we suwuklandyrylan gaz bilen howpsuz hem-de ygtybarly üpjün etmek bolup durýar.

Bahar ÇARYÝEWA,
«Türkmengaz» DK-nyň Durmuş taýdan ösüş we edara ediş-hojalyk işleri müdirliginiň baş hünärmeni.