Ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň we abadançylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlyk

27 Noýabr 2022
115

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 21-22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran resmi saparyna we beýleki möhüm wakalara beslenen geçen hepde Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň hem-de daşary syýasatynyň üstünlikli amal edilýändiginiň aýdyň beýany boldy.

Saparyň birinji gününde Abu-Dabide iki ýurduň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde geçirilen gepleşikleriň dowamynda döwletara hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny gurşap alýan meseleleriň toplumyna garaldy. Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar, olary häzirki döwrüň ýagdaýlaryna, özara bähbitlere kybap gelýän täze derejä çykarmak boýunça pikir alyşdylar.

(TDH)