Çärýek asyrdan aşan tejribe

25 Sentýabr 2020
260

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda raýat lukman bolup zähmet çekýän ätiýaçdaky podpolkownik Rejep Gurbanowyň harby lukmançylyk ulgamynda geçen zähmet ýoly hakynda.

Golaýda saý-sebäp bilen iş ýerimiň lukmançylyk bölümine bardym. Bu äden ädimim başga bir iş maksatly bolsa-da, şu makalany ýazmagyma iterdi. Onuň esasy sebäpkäri-de ömrüni harby lukmançylyga bagyşlan halypanyň gabat gelmegi boldy.

Selbi AŞIROWA,
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy, leýtenant.