Türkmençilikdäki geňeş däbi

25 Sentýabr 2020
151

Halkymyzyň gadymdan gelýän il-halk bilen geňeşmek, maslahatlaşmak ýaly däpleriniň häzirki zaman nusgasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi milli demokratiýany we döwletlilik ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri boýunça täze çözgütleri kabul etmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Konstitusiýamyza giriziljek üýtgetmeler we goşmaçalar bolsa Esasy Kanunymyzy has-da kämilleşdirmäge, dürli ulgamlarda hereket edýän kanunlaryň döwrebaplaşdyrylmagyna mümkinçilik berer.

Milli terbiýedäki mertebelilik

Gyzylgül TAGANDURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri.