Edep-terbiýäniň mekdebi

6 Oktýabr 2022
451

Gahryman Arkadagymyzyň zehin-yhlasyndan dörän, ýokary çeperçilikli ýazylan «Döwlet guşy» romany okyjylar köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşy alnyp, biziň ýankitabymyza öwrüldi.

Eserde 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda söweş meýdanyndaky gerçekleriň edermenlikleri, tylda galanlaryň bolsa zähmet frontunda egin-egne berip, agzybirlikli zähmet çekip, kynçylyklary ýeňip geçişleri çeper beýan edilýär.

Methun DÖWRANOW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Ahal welaýaty boýunça müdirliginiň Tejen şäher bölüminiň harby gullukçysy, uly leýtenant.