Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

1 Oktýabr 2022
105

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!
Gadyrly watandaşlar!

Sizi dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hem giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ykrar edilen bu halkara baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban halkymyzy hem-de ýaşuly nesillerimizi uly üstünliklere ruhlandyryp, eziz Watanymyza bolan beýik söýgimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.