Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

1 Oktýabr 2022
73

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Serbiýa Respublikasynyň raýatlarynyň adyndan hem-de hut öz adymdan tüýs ýürekden gutlaglarymy, ýurduňyza hemmetaraplaýyn ösüş, halkyňyza bolsa abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Serbiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine özara düşünişmek we hormat goýmak esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine pugta ynanýaryn.