“Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany

1 Oktýabr 2022
77

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» atly ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onuň sahypalarynda ýerleşdirilen habarlar, maglumat beriş, seljerme we statistiki häsiýetli makalalar köptaraplaýyn döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryny beýan edýär.

Žurnal Garaşsyzlygyň 30 ýylynda dürli pudaklarda Türkmenistanyň gazanan üstünliklerine bagyşlanan makala bilen açylýar. Onda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly şygar astynda geçen 2021-nji ýylyň ýurdumyzyň senenamasyna möhüm wakalary ýazandygy nygtalýar. Şol wakalar ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak we sanlylaşdyrmak, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek, ylym-bilimi, medeniýeti, saglygy goraýşy we sporty ösdürmek arkaly adam mümkinçiligini artdyrmak ýoly boýunça ýurdumyzyň has-da öňe ilerlemegini üpjün etdi. Şu döwürde türkmen halkynyň jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşynda uly özgertmeleriň bolup geçendigi, täze jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň döredilendigi bellenildi.

(TDH)