“Türkmen arhiwi” žurnalynyň nobatdaky sany

1 Oktýabr 2022
240

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän «Türkmen arhiwi» atly taryhy-resminama, ylmy-taglymat we usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany 2020-2021-nji ýyllarda ýurdumyzda kabul edilen resminamalaryň toplumy bilen açylýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary hem-de Kararlary, ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň resminamalary bar. Şeýle-de žurnalda geçen iki ýylyň has ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy çärelerine — iri forumlara, halkara maslahatlara, konsultatiw duşuşyklara, dürli senagat we durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralaryna yzygiderlilikde gysgaça syn berilýär.

Makalalarda bellenilişi ýaly, häzirki döwürde amala aşyrylýan özgertmeleriň baş maksady halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekden, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, Watanymyzyň gülläp ösüşi üçin ygtybarly binýady döretmekden ybaratdyr. Mowzuklaýyn makalalaryň birnäçesi döwlet arhiw gullugynyň esasy wezipeleriniň biriniň ýerine ýetirilmegine — ministrlikleriň, edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň iş dolandyryş we arhiw düzümlerine resminama dolanyşygyny guramakda usulyýet kömeginiň berilmegine bagyşlanypdyr.

(TDH)
Beýleki habarlar