Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

30 Sentýabr 2022
200

G.K.ANNAÝEWI Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmakda, döwletiň howpsuzlygyny berkitmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny we köp ýyllaryň dowamynda çeken göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri, polkownik  Gurbanmyrat Kakamyradowiç Annaýewi  Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamaly.

Beýleki habarlar