Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş maksady — halkymyzyň abadançylygy

21 Sentýabr 2020
1017

Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk senesini bellemäge taýýarlyk görýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bu şanly baýram hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän parahatçylyk we ösüş syýasatynyň dabaralanmasynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Geçen hepdäniň Watanymyzyň sazlaşykly ösýändigini, halkara derejedäki abraýynyň ýokarlanýandygyny alamatlandyran wakalary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Ýetilen sepgitler bilen kanagatlanmaly däl. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri şundan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Mejlisiň Başlygynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji sentýabrda geçiren iş maslahatynda aýtdy.

(TDH).
Beýleki habarlar