Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

27 Sentýabr 2022
211

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýokary watansöýüjilik duýgusyny döredýän bu milli baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde gazanylýan üstünliklere bolan buýsanjymyzy has-da artdyrjakdygyna pugta ynanýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.