Baş baýramyň gutly bolsun, Türkmenistan!

27 Sentýabr 2022
96

Milli senenamamyzyň iň naýbaşy baýramy — döwlet Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şöhratly senesi ýetip geldi. Bu şanly sene mynasybetli hormatly Prezidentimize, ýurdumyzyň Hökümetine we ähli halkyna dünýäniň çar künjünden mähirli gutlaglar gelip gowuşýar. Biz Türkmenistanda iş alyp barýan halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň gazetimiziň üsti bilen ýollan baýramçylyk gutlaglaryny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Dmitriý ŞLAPAÇENKO,
BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy:

Taýýarlan Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».