Daşkentde Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Hindistan ulag geçelgesiniň ösüşi maslahatlaşyldy

27 Sentýabr 2022
91

Özbegistanyň Maýa goýumlary we daşary söwda ministrliginiň resmileri sişenbe güni Aziýa we Ýuwaş umman sebiti boýunça ykdysady hem-de durmuş komissiýasynyň (ESKATO) wekilýeti bilen Daşkentde geçirilen duşuşygyň dowamynda Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Hindistan ulag geçelgesini ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda, taraplar Özbegistan bilen Hindistanyň arasyndaky ösüp barýan söwda dolanşygyna ýardam bermek zerurlygy sebäpli döredilýän täze ulag geçelgesiniň tehniki-ykdysady esaslandyrmasyny ösdürmek barada ylalaşyga geldiler we bu dolanşyk ýakyn geljekde 1 milliard ABŞ dollaryna ýeter” diýip, Özbegistanyň Maýa goýumlary we daşary söwda ministrliginiň resmi metbugaty habar berdi.