Welaýatlardan habarlar

16 Sentýabr 2022
350

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäginde Babadaýhan etrabyndaky 17-nji orta mekdepde okuwçy ýaşlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. «Ýol hereket kadalaryny bilmek borjumyzdyr» atly duşuşykda çykyş edenler obalarymyzyň, şäherçedir şäherlerimiziň barha özgerýän döwründe köçe-ýollaryň degişli ýerlerinde döwrebap ýol belgileriniň we ýolyşyklaryň goýulýandygyny, hereketi sazlamakda olaryň ähmiýetiniň uludygyny, ýolagçylaryň her biriniň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini berk berjaý etmeginiň wajypdygyny aýratyn belläp geçdiler.

Parahat ŞAMURADOW,

Beýleki habarlar