Ösüşiň täze belentliklerine tarap

30 Iýul 2022
664

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy türkmen, rus, iňlis dillerinde çapdan çykdy. Neşirde türkmen döwletiniň içeri we daşary syýasatynyň ähli ugurlaryny şöhlelendirýän 2020-nji ýylyň has möhüm materiallarydyr makalalary ýygnalyp, olarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler öz beýanyny tapdy.

Kitapdaky işlerde, şol sanda statistiki maglumatlarda durmuş-ykdysady ösüşiň ähli ugurlarynda gazanylan hem-de Watanymyzy täze sepgitlere tarap alyp barýan köpugurly üstünlikler şöhlelendirilýär. Onda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň rowaçlygyny üpjün edýän ägirt uly taslamalaryň, milli maksatnamalaryň, «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda durmuşa geçirilýän syýasatymyzyň esasy strategik maksatlarynyň many-mazmuny açylyp görkezilýär.

www.tdh.gov.tm